WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đồng hành cùng Đức Chúa Trời rồi được cất lên trời

564 Xem

Là nơi không có sự chết, nỗi buồn và đau đớn nhưng chỉ đầy tràn niềm vui, vinh hoa và hạnh phúc đời đời, Nước Thiên Đàng là quê hương phần linh hồn của chúng ta mà ai cũng muốn đi vào. Nếu là thánh đồ có đức tin thì đều mong muốn đi về quê hương trên trời.

Thế thì những người nào có thể đi vào Nước Thiên Đàng? Kinh Thánh ghi chép lịch sử của những người đồng hành cùng Đức Chúa Trời rồi được cất lên trời giống như Hênóc và Êli. Chúng ta hãy dò xem lịch sử của các đấng tiên tri đức tin đồng hành cùng Đức Chúa Trời, và học tập sự khôn ngoan để đi vào Nước Thiên Đàng.

Đồng hành cùng Đức Chúa Trời

Trên thế gian có rất nhiều người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân, và có vô số giáo phái tự xưng tin vào Đức Chúa Trời. Trong số đó, người đồng hành cùng Đức Chúa Trời là ai, và Hội Thánh đồng hành cùng Đức Chúa Trời là Hội Thánh nào? Là những người sống cuộc đời đức tin vào thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta luôn phải đồng hành cùng Đức Chúa Trời và thuộc vào trong Hội Thánh đồng hành cùng Đức Chúa Trời để được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Hênóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mêtusêla. Sau khi Hênóc sanh Mêtusêla rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. Vậy Hênóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. Hênóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” Sáng Thế Ký 5:21-24

Hênóc được xuất hiện trong Sáng Thế Ký, là người đồng hành cùng Đức Chúa Trời. Người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi chép rằng Đức Chúa Trời đã tiếp người lên nên đã không hề thấy sự chết, nói cách khác là người đã được cất lên trời (Hêbơrơ 11:5).

Theo từ điển, “đồng hành” có nghĩa rằng “đi đường cùng với nhau”. Xét theo phần linh hồn thì đồng hành cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là theo tấm gương của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, các đấng tiên tri của đức tin đã đồng hành cùng Đức Chúa Trời giống như Hênóc, đã đi trên con đường đức tin làm theo tấm gương của Đức Chúa Trời, và nhờ đó họ có thể đạt tới Nước Thiên Đàng, là nơi Đức Chúa Trời ở.

Chúng ta ngày nay cũng phải đồng hành cùng Đức Chúa Trời và được Ngài dẫn dắt vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Phải làm thế nào để đồng hành cùng Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy dò xem sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus.

“Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” Giăng 13:15

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài đã làm gương cho chúng ta, để chúng ta cũng làm theo. Lời này có nghĩa rằng khi chúng ta làm theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus thì mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng với tư cách là người đồng hành cùng Đức Chúa Jêsus. Người đi theo bất cứ nơi nào Đấng Christ đi, chính là người đồng hành cùng Đức Chúa Trời và là người được chuộc.

“Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.” ​Khải Huyền 14:3-4

Kinh Thánh dạy dỗ lặp đi lặp lại cho chúng ta sự thật rằng khi chúng ta thực tiễn theo tấm gương của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới được đạt tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Vào thời đại Đức Thánh Linh cũng vậy, người đồng hành cùng Đấng An Xang Hồng – Đấng Christ đến với danh mới và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, mới có thể đạt tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Tôi mong các quý vị trở thành các con cái làm theo và thực tiễn tấm gương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Lẽ thật của sự sống mà Đấng Christ làm gương

Nếu là người tin vào Đức Chúa Trời thì ai cũng muốn sống đồng hành cùng Đức Chúa Trời rồi đi vào Nước Thiên Đàng. Tuy nhiên, nếu không đi theo con đường cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã đi và không làm theo lẽ thật mà Ngài đã làm gương thì khó nói rằng người ấy đang đồng hành cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xác minh các trường hợp cụ thể để xem rằng Đức Chúa Trời đã làm gương điều gì cho chúng ta và chúng ta phải đi theo con đường nào.

“Đức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Êsai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài.” Luca 4:16-20

Đức Chúa Jêsus – Đấng đã đến thế gian này 2.000 năm trước, đã giữ ngày Sabát theo thói quen. Đức Chúa Jêsus Tái Lâm – Đấng đã đến thế gian này lần thứ hai, cũng làm gương giữ mỗi ngày Sabát.

Đức Chúa Trời đã làm gương thờ phượng vào ngày Sabát. Nếu là người đồng hành cùng Đức Chúa Trời thì phải thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày nào? Ngày Sabát ngày thứ bảy là Thứ Bảy theo chế độ bảy ngày trong tuần. Ngày nay có nhiều người thờ phượng Chủ nhật nhưng sự thờ phượng vào ngày Sabát tức là Thứ Bảy chính là tín ngưỡng của người đồng hành cùng Đức Chúa Trời. Giữ ngày Sabát hay giữ Chủ nhật? Chỉ cần xem xét điều này thôi cũng có thể biết rõ ràng rằng ai đang đồng hành cùng Đức Chúa Trời.

Không chỉ ngày Sabát mà Đức Chúa Jêsus còn làm gương giữ Lễ Vượt Qua.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Luca 22:7-20

Lễ Vượt Qua là lễ trọng thể chí thánh có chứa đựng ý nghĩa hết sức quan trọng để chúng ta nhận sự cứu rỗi. Đức Chúa Jêsus cho phép Lễ Vượt Qua giao ước mới vì sự tha tội của loài người, và dạy dỗ rõ ràng kể cả tấm gương và luật lệ giữ.

Tuy vậy, Lễ Vượt Qua – lẽ thật của sự sống đã bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea vào năm 325 SCN do sự hủy báng của Satan. Theo đó, cho đến tận ngày nay, nhiều hội thánh không giữ Lễ Vượt Qua. Tuy nhiên chúng ta không được ngoảnh mặt lại với sự dạy dỗ và tấm gương của Đức Chúa Trời. Nếu là người đồng hành cùng Đức Chúa Trời thì đương nhiên phải giữ Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus đã rất muốn giữ, và đích thân làm gương giữ.

“Vả, ngày lễ của dân Giuđa, gọi là lễ Lều tạm gần đến… Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus lên đền thờ dạy dỗ… Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Giăng 7:2, 14, 37-38

Đức Chúa Jêsus còn đích thân làm gương giữ Lễ Lều Tạm. Ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Lều Tạm mà Đấng Christ đã giữ, là các lễ trọng thể có chứa đựng phước lành lớn lao của Đức Chúa Trời.

Cho dù mặc xác thịt nhưng vì Đức Chúa Jêsus vốn có hình Ðức Chúa Trời (Philíp 2:5-6) nên Ngài không cần giữ lễ trọng thể để đi vào Nước Thiên Đàng. Ngài không cần sự tha tội hoặc phước lành của lễ trọng thể như chúng ta, là tội nhân đâu. Thế mà vì sao Đức Chúa Jêsus đã giữ lễ trọng thể vậy?

Ấy là Ngài làm gương để hầu cho chúng ta làm theo. Đức Chúa Jêsus dạy dỗ rằng những người làm theo tấm gương của Ngài mới có tư cách đi vào Nước Thiên Đàng. Nếu là người đồng hành cùng Đức Chúa Trời thì phải làm theo và thực tiễn theo con đường tín ngưỡng mà Đấng Christ đã làm gương.

Dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi

Áp dụng nội dung cho đến giờ thì giữa vô số hội thánh ngày nay, Hội Thánh nào là Hội Thánh dạy dỗ mọi người giữ mọi điều mà Đức Chúa Trời đã rao truyền? Nơi có lẽ thật của giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus đã làm gương như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Lều Tạm v.v… là Hội Thánh giữ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải nhìn lại bản thân xem mình đang đồng hành cùng Đức Chúa Trời, hay là đang đi trên con đường đức tin tùy theo ý nghĩ của mình. Hơn nữa, chúng ta cần phải lưu ý và dò xem rằng lẽ thật mà Đức Chúa Jêsus cùng các sứ đồ giữ đang ở trong Hội Thánh nào.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20

Đức Chúa Jêsus phán rằng “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” Vậy thì Hội Thánh nào đang giữ giao ước mới và làm theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus? Ấy là Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jêsus Christ đã lập 2.000 năm trước, và Đấng Cứu Chúa Đấng An Xang Hồng đã lập lại vào ngày nay là thời đại Đức Thánh Linh. Hội Thánh này – nơi Đức Chúa Trời dựng nên và lập ra, nơi chúng ta đang đi theo, chính là Hội Thánh đồng hành cùng Đức Chúa Trời.

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báptêm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” Mác 16:15-16

Tin Lành mà Đức Chúa Jêsus phán hãy giảng cho mọi người là giao ước mới: phép Báptêm, ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Lều Tạm v.v… tức là mọi luật lệ, điều răn và luật pháp mà đích thân Ngài đã rao truyền, dạy dỗ và làm gương. Nếu chúng ta đồng hành cùng Đức Chúa Trời thì chúng ta phải giữ mọi luật lệ, điều răn và luật pháp mà Đức Chúa Trời đã làm gương cho chúng ta rồi phải dạy dỗ cho mọi người giữ điều ấy. Phải làm như thế thì loài người mới có thể nhận sự tha tội và đi vào con đường của sự cứu rỗi.

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời các ngươi. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế…” Êxêchiên 36:26-29

Khi được nghe tin tức của Tin Lành, làm theo điều răn của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời chúng ta, còn chúng ta sẽ làm dân Ngài và được đạt tới sự cứu rỗi. Trái lại, điều răn của loài người mà Đức Chúa Jêsus đã không hề dạy dỗ và tiến hành như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen, lễ tạ ơn, thập tự giá v.v… tuyệt đối không thể dẫn dắt chúng ta vào sự cứu rỗi. Nhất định hãy ghi nhớ rằng người được cứu rỗi và kẻ bị diệt vong được phân chia bởi điều này. Vì thế Đức Chúa Jêsus đã dặn dò rằng hãy dạy mọi người giữ hết cả mọi điều mà Ngài đã truyền cho chúng ta.

Mong các người nhà Siôn nghĩ tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, được chứng rằng là người vừa lòng Đức Chúa Trời bởi đã đồng hành cùng Ngài giống như Hênóc, và được đi vào Nước Thiên Đàng.

Người đồng hành cùng Đức Chúa Trời

Sở dĩ chúng ta gắng sức truyền bá Tin Lành của giao ước mới tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất cho cả nhân loại cũng là để rao truyền cho mọi người khắp thế giới sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải dẫn dắt ngay thẳng hầu cho muôn dân có thể thực tiễn đạo lý của giao ước mới, hành vi của giao ước mới và lẽ thật của giao ước mới. Người thể ấy mới là người đồng hành cùng Đức Chúa Trời, và Hội Thánh có những người thể ấy nhóm lại là Hội Thánh đồng hành cùng Đức Chúa Trời.

Các người nhà Siôn bất luận già trẻ trai gái trên khắp thế giới đang gắng sức rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng. Những người mới đầu tiếp nhận tin tức của sự cứu rỗi cũng có thể không hiểu đúng cách ngay lập tức. Tuy nhiên nếu sau này nhìn trông thế giới phần linh hồn thì họ có thể nhận biết rằng “Người kia đã nỗ lực đến thế để dạy điều mà Đức Chúa Jêsus đã truyền cho chúng ta, và nhờ đó hầu cho tôi đạt tới sự cứu rỗi!”

Bây giờ chúng ta đang đồng hành cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta, là những người hiểu biết tình yêu thương và ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy truyền bá con đường đi đến Nước Thiên Đàng cho nhiều linh hồn. Sau khi nghe lời thì chấp nhận hay không chấp nhận là phần dành cho cá nhân. Tuy nhiên chẳng phải chúng ta nên dạy dỗ rằng có lẽ thật quý báu và phước lành thế này, cho những người chưa biết hay sao?

Hãy siêng năng rao truyền và dạy dỗ lời của sự sống hầu cho mọi người nghe được trở vào lòng Đức Chúa Trời và được cứu rỗi. Tôi mong các quý vị gắng sức hơn nữa để bằng cách làm như vậy, Nước Thiên Đàng thuộc về mọi người chứ không thuộc về chỉ riêng chúng ta, và hầu cho cả nhân loại được hưởng hạnh phúc.