WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người biểu chi

Giăng 2:1-11

778 Xem

Có một đám cưới được tổ chức ở thành Cana, trong xứ Galilê.

Đức Chúa Jêsus và mẹ Ngài cũng ở đó, và môn đồ Ngài cũng được mời đến dự tiệc cưới. Trong khi đang đãi tiệc thì hết rượu. Mẹ của Đức Chúa Jêsus dặn dò những kẻ hầu bàn.

“Jêsus biểu chi, hãy làm theo y như người biểu.”

Đức Chúa Jêsus chỉ vào sáu cái ché mà biểu kẻ hầu bàn.

“Hãy đổ nước đầy vào ché này.”

Họ đổ đầy nước vào mỗi ché theo như lời Đức Chúa Jêsus đã biểu.

“Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc.”

Những kẻ hầu bàn bèn đem nước chứa trong ché đến cho người coi tiệc.

Nước đã biến thành rượu từ khi nào.

Khi người coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, ông ấy đã ngạc nhiên mà gọi chàng rể đến.

“Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.”

Ấy là phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Jêsus làm và tỏ bày sự vinh hiển của Ngài, nên các môn đồ đều tin Ngài.

Nước tuyệt đối không thể thành rượu được. Tuy nhiên, việc này là có thể đối với Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng.

Nếu chúng ta vâng phục theo bất cứ lời phán nào của Đức Chúa Trời thì ngay cả việc mà không thể làm được bởi năng lực của loài người cũng sẽ được thành. Tại đây chúng ta hoàn toàn không cần thiết đưa ra suy nghĩ hoặc kinh nghiệm của chúng ta.

Việc rao truyền Tin Lành cho nhân loại khắp thế giới dường như là việc bất khả thi sao?

Nếu chúng ta duy chỉ vâng phục theo bất cứ lời phán nào của Đức Chúa Trời thì lời tiên tri “Tin Lành sẽ được giảng ra khắp đất.” (Mathiơ 24:14) sẽ được hoàn thành giống như kỳ tích.

Chúng ta chỉ cần nhớ một điều: Sự vâng phục đến từ đức tin trọn vẹn!