WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Jêsus là ai?

2794 Xem

Từ thế kỷ thứ 4 cho đến nay, có nhiều cuộc tranh luận liên tiếp về bản thể của Đức Chúa Jêsus.

Một vài hội thánh phân chia Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus như là cá thể khác nhau, xem Đức Chúa Jêsus là một vật thọ tạo như loài người; một số thì nói rằng Ngài là một trong các thiên sứ; một số khác thì cho rằng “Người ta gọi là nhất thể vì mục đích và ý muốn của hai Đấng là một, nhưng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là khác nhau.” Tại sao lại có sự khác biệt lớn giữa các hội thánh trong việc diễn giải chỉ một quyển sách Kinh Thánh như vậy? Đó là vì họ chỉ giải thích Kinh Thánh – sách được chép bởi sự cảm động của Thánh Linh bằng con mắt xác thịt của loài người bị che khuất bởi tội lỗi. Chúng ta hãy cùng dò xem lời tiên tri và sự ứng nghiệm trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước về sự thật rằng Đấng Christ đã mặc lấy xác thịt mà đến để cứu rỗi nhân loại chính là bản thể của Đức Chúa Trời.

Emmanuên

“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.” Êsai 7:14

“Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh… Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Mathiơ 1:18-23

Sách Êsai đã tiên tri rằng Đấng Christ sẽ xuất hiện trên thế gian sẽ được gọi là Emmanuên nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Để ở cùng với chúng ta thì Đức Chúa Trời phải đến trong xác thịt giống như chúng ta. Thế nhưng, đã được chép rằng Emmanuên đang chỉ về Đức Chúa Jêsus, nên Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt.

Đức Chúa Trời sanh ra như một con trẻ

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời… Ngài sẽ cai trị trên ngôi Đavít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giêhôva vạn quân sẽ làm nên sự ấy.” Êsai 9:5-6

“Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mari, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus… Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đavít là tổ phụ Ngài…” Luca 1:30-32

Một thiên sứ đến với Mari và đặt tên cho con trai mà người sẽ sanh ra là “Jêsus” và bảo Mari rằng con trai đó sẽ ngồi trên ngôi Đavít. Đấng tiên tri Êsai vào 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus sanh ra đã viết rằng con trai sẽ ngồi trên ngôi Đavít là Đức Chúa Trời quyền năng và là Cha đời đời. Điều này nghĩa là Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời quyền năng, chẳng phải vậy sao?

Đức Chúa Trời được làm chứng bởi tiếng kêu

“Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta… Đức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên…” Êsai 40:3-11

“Lúc ấy Giăng Báptít đến… Ấy là người mà tiên tri Êsai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài… Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báptêm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài… Khi ấy Đức Chúa Jêsus từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giôđanh đặng chịu người làm phép báptêm.” Mathiơ 3:1-17

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đức Giêhôva sẽ đến với quyền năng và sẽ chăn dẫn dân Ngài như người chăn chiên. Và người cũng tiên tri rằng sẽ có một tiếng kêu – một đấng tiên tri sẽ mở đường cho Đức Giêhôva trước khi Ngài đến. Tuy nhiên, Mathiơ lại chép rằng tiếng kêu đó là Giăng Báptít. Và Giăng Báptít đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng sẽ đến sau mình. Vì thế, Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời mà Êsai đã tiên tri rằng sẽ đến bằng quyền năng.

Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo

“Đức Giêhôva, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ phán như vầy: Ta là Đức Giêhôva, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?” Êsai 44:24

“Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài…” Giăng 1:9-12

“Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được… Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả… Và Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết…” Côlôse 1:15-18

Đấng tiên tri Êsai đã chép rằng một mình Đức Giêhôva là Đấng Sáng Tạo dựng nên muôn vật. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô và Giăng lại nói rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Sáng Tạo dựng nên muôn vật. Chẳng phải điều này có nghĩa là Đức Chúa Jêsus chính là Giêhôva Đức Chúa Trời hay sao? Giả sử Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là hai Đấng khác nhau thì lẽ ra phải tồn tại hai thế giới khác nhau, một do Giêhôva Đức Chúa Trời sáng tạo ra và một do Đức Chúa Jêsus sáng tạo ra, phải không? Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Vì thế, Đức Chúa Jêsus chính là Giêhôva Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo.

Hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc

“Hãy tôn Đức Giêhôva vạn quân là thánh, các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc cho cả hai nhà Ysơraên và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giêrusalem vậy.” Êsai 8:13-14

“Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời… Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã…” I Phierơ 2:4-8

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đức Giêhôva vạn quân sẽ là hòn đá làm cho vấp váp và là đá lớn làm cho sa ngã, và vô số người đã vấp ngã vì họ không tin Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Trích câu Êsai 8:14, sứ đồ Phierơ đã làm chứng rằng lời “là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã” được ứng nghiệm bởi Đức Chúa Jêsus. Vì thế, Đức Chúa Jêsus chính là Giêhôva Đức Chúa Trời.

Vua của các vua, Chúa của các chúa

“… cho đến kỳ hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết…” I Timôthê 6:14-16

“Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.” Khải Huyền 17:14

Chỉ có Đức Chúa Trời mới được xưng là “Vua của các vua và Chúa của các chúa.” Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô chép rằng “Đức Chúa Trời, Đấng Chủ tể hạnh phước và có một là Vua của các vua và Chúa của các chúa.” Tuy nhiên, sứ đồ Giăng đã nói Đức Chúa Jêsus – Chiên Con là “Chúa của các chúa và Vua của các vua”. Vì danh xưng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời đã được ban cho Đức Chúa Jêsus, nên điều này ngoài nghĩa rằng Đức Chúa Jêsus là Giêhôva Đức Chúa Trời thì còn có ý nghĩa nào nữa?

Anpha và Ômêga

“Chúa là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN, là Đấng Toàn năng phán rằng: Ta là Anpha và Ômêga.” Khải huyền 1:8

“Ta là Anpha và Ômêga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt… Ta là Jêsus…” Khải huyền 22:13-16

Anpha và Ômêga là chữ cái đầu tiên và cuối cùng của những chữ cái Hy Lạp, vì vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng đầu tiên và cuối cùng, là Đấng đầu và rốt. Tuy nhiên, trong chương 22, bản thân Đức Chúa Jêsus khẳng định rằng Ngài chính là Anpha và Ômêga. Vì thế, Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là một Đấng như nhau.

Ngôi Lời trở nên xác thịt

“… Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta. Chúng ta đã xem thấy vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha…” Giăng 1:1-14

Sứ đồ Giăng đã nói rằng Đức Chúa Trời, vốn là Ngôi Lời, đã trở nên xác thịt và những vật thọ tạo đã không nhận ra và tiếp nhận Ngài. Chẳng phải Đức Chúa Trời đến trong xác thịt chính là Đức Chúa Jêsus hay sao? Người dân đã không chấp nhận, nhưng từ chối Ngài. Song, Ngài đã trở nên sự sáng vinh hiển quý báu đối với những ai nhận ra Ngài, và Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Ta với Cha là một

“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài… Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” Giăng 10:30-33

Khi nói rằng “Ta với Cha là một.” Đức Chúa Jêsus khẳng định rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Dù thế, người Giuđa vẫn từ chối chấp nhận Đấng đang đứng trước mắt họ là Đức Chúa Trời. Theo luật pháp Cựu Ước có chép rằng “Ai nói phạm đến danh Đức Giêhôva hẳn sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá nó.” (Lêvi Ký 24:16), người Giuđa cố gắng ném đá Đức Chúa Jêsus tự xưng là Đức Chúa Trời. Dù họ không nhận ra, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời Cha.

Ai trông thấy Đức Chúa Jêsus là thấy Đức Chúa Trời

Chúng ta hãy cùng xem cảnh Đức Chúa Jêsus giảng đạo lần cuối với các môn đồ tại đêm Lễ Vượt Qua.

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, là lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết Cha và đã thấy Ngài.” Giăng 14:6-7

Nếu là các học giả thạo luật pháp đã từng nghiên cứu Kinh Thánh thì đã có thể dễ dàng hiểu được Đức Chúa Jêsus đang tự xưng bản thân Ngài chính là Đấng nào khi Ngài phán về bản thân rằng “Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống”. Đó là vì khi dò xem Kinh Thánh Cựu Ước, thì thấy Đấng có thể phán lời rằng “Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống” duy chỉ là Giêhôva Đức Chúa Trời mà thôi. Khi Giêhôva Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt thì Ngài đã mang danh “Jêsus”, nên Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu các ngươi thật sự biết Ta thì cũng biết Cha Ta nữa. Từ bây giờ các ngươi sẽ thấy Cha.”

Thế mà, Philíp – một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Jêsus, đã không thể hiểu nổi lời của Ngài. Có lẽ các sứ đồ khác cũng như vậy. Vì thế Philíp đã nói rằng “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi.” (Giăng 14:8) Đức Chúa Jêsus lấy làm tiếc mà trả lời.

“Đức Chúa Jêsus trả lời rằng: Hỡi Philíp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà các ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?… Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta thì hãy tin ta, bằng chẳng, hãy tin bởi những chứng cớ mầu nhiệm của ta.” Giăng 14:9-11

Cho đến lúc đó, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ bản thân Ngài và tự làm chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Chúa, đối với các sứ đồ nhận ra Ngài là bản thể của Giêhôva Đức Chúa Trời. Khi Ngài ở trong xác thịt, Đức Chúa Jêsus cấm môn đồ không cho ai biết Ngài là Đấng Christ (Mathiơ 16:20). Đức Chúa Jêsus đã dạy họ dâng vinh hiển lên chỉ Đức Chúa Trời Cha. Tuy nhiên, khi dự lễ tiệc thánh cuối cùng với họ, Đức Chúa Jêsus nói rằng “Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho.” (Giăng 14:14). Ngài là bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng khi ở trong xác thịt, Ngài đã làm việc với tư cách là Con của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trước khi Ngài lìa thế gian, Ngài đã tuyên bố danh của Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Con, hứa với họ rằng Ngài sẽ trả lời mọi lời cầu nguyện của họ nhân danh Ngài.

Bản thể Đức Chúa Trời

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Philíp 2:5-8

Sứ đồ Phaolô khuyên các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai hãy có đồng một tâm tình như Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Jêsus có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không muốn được hầu việc mà lại hầu việc người khác. Để tái sáng tạo chúng ta thành con cái của Đấng Sáng Tạo, Ngài đã đến trái đất này với tư cách là Con của Đức Chúa Trời dù Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Ngài đã khiêm tốn hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết để làm gương cho chúng ta.

Thần của Đức Giêhôva là Thánh Linh của Đấng Christ

“Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.” I Phierơ 1:10-11

Khi sứ đồ Phierơ giải thích về ân điển mà chúng ta nhận được thông qua Tin Lành của giao ước mới, người nói rằng các đấng tiên tri của Cựu Ước đã tiên tri về điều đó do được cảm động bởi Thánh Linh của Đấng Christ. Tuy nhiên, các đấng tiên tri Cựu Ước đã nói rằng họ đã được cảm động bởi Thần của Đức Giêhôva.

“Thần của Chúa Giêhôva ngự trên ta, vì Đức Giêhôva đã xức dầu cho ta, đặng giảng Tin Lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do…” Êsai 61:1

“Nầy là lời sau hết của Đavít… Thần của Đức Giêhôva đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta.” II Samuên 23:1-2

Đấng đã ngự trên đấng tiên tri Êsai và tiên tri về sự việc tương lai cũng chính là Đấng Christ, và Thần của Đức Giêhôva đã nói thông qua Đavít cũng chính là Thần của Đức Chúa Jêsus Christ. Vì thế, Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là một Đấng.

Hãy tìm kiếm đang khi mình gặp được

Chúng ta đã tìm hiểu chỉ một phần trong số những lời tiên tri trong Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus. Sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ. Không hiểu Đức Chúa Jêsus Christ là ai thì làm thế nào chúng ta có thể nói rằng mình đã biết về Đức Chúa Trời đây? Lời của Đức Chúa Jêsus và sách thư tín được chép bởi các sứ đồ rõ ràng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Các sứ đồ và thánh đồ của Hội Thánh Sơ khai đã hiểu được rằng Đức Chúa Jêsus chính là Giêhôva Đức Chúa Trời. Dù họ bị chê cười và khinh bỉ từ những người không tin, nhưng họ đã không sợ hãi mà truyền rằng Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời.

Đấng tiên tri Êsai khuyên chúng ta hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời khi mình có thể gặp được và kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần. Thời điểm mà Đức Chúa Trời ở gần chính là khi Ngài ở trong xác thịt, phải không?

“Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đavít… hãy tìm kiếm Đức Giêhôva đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần… và Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” Êsai 55:3-7

Khi Đức Chúa Trời ở trong xác thịt, đó là thời điểm chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi. Thời điểm đó là ngay bây giờ.

* Nếu quý vị muốn biết thêm, xin hãy tham khảo quyển sách “Giải thích về Ba Vị Thánh Nhất Thể Đức Cha – Đức Con – Đức Thánh Linh” được viết bởi Đấng An Xang Hồng.