WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ bảy trong Giáo huấn của Mẹ

“Đầy bất mãn sinh ra lòng kiêu ngạo. Luôn luôn lấy lòng cảm tạ phụng sự Đức Chúa Trời thì bất mãn và kiêu ngạo sẽ bị biến mất, thay vào đó là lòng khiêm tốn.”

9421 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Bất mãn là tấm lòng nảy sinh khi không thỏa mãn. Người không biết thỏa mãn luôn bất mãn. Cho dù Đức Chúa Trời ban điều kiện tốt đẹp đến đâu chăng nữa thì những người ấy nhìn vào điểm thiếu thốn trước. Thế nhưng, Mẹ phán rằng đầy bất mãn sinh ra lòng kiêu ngạo. Nếu có lòng bất mãn nghĩ rằng “Làm như thế kia thì không được.”, “Phương pháp của tôi tốt hơn.”, “Không được đối xử với tôi như thế này chứ.” thì cuối cùng sẽ sinh ra lòng kiêu ngạo rằng bản thân tốt hơn người khác. Kiêu ngạo lôi kéo linh hồn chúng ta đến sự hủy diệt, cho nên trong bất cứ tình huống nào, chúng ta phải nỗ lực để không bất mãn.

Thế thì để không bất mãn thì chúng ta phải làm như thế nào? Luôn luôn lấy lòng cảm tạ phụng sự Đức Chúa Trời là được. Bất mãn là tấm lòng được sinh ra khi không thỏa mãn còn cảm tạ là tấm lòng được sinh ra khi thỏa mãn. Chúng ta đã phạm tội phản nghịch và bị đuổi xuống từ trên trời. Nhưng Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của chúng ta thông qua hy sinh của Ngài và hứa ban sự cứu rỗi và Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Nếu nghĩ đến ân huệ và phước lành lớn lao của Ngài đã ban cho chúng ta, là những người phạm tội không được tha thứ thì chúng ta có thể thỏa mãn trong bất cứ tình huống nào và dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, chẳng phải vậy sao? Chúng ta phải biết thỏa mãn và cảm tạ trong mọi sự, chứ không phải chỉ cảm tạ khi Ngài ban điều kiện và tình huống đáng cảm tạ.

Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. I Têsalônica 5:16-18

Và chúng ta phải nhận biết sự quan phòng của Đức Chúa Trời, là Đấng làm biến hóa chúng ta trở thành cái được trọn vẹn thông qua đủ loại tình huống. Nếu không nhận biết ý muốn thể này của Đức Chúa Trời nhưng chỉ có lòng bất mãn trong nhiều tình huống thì người ấy tuyệt đối không thể được trở thành cái được trọn vẹn và cũng không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Trong mọi sự việc đều có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời để dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng. Nếu chúng ta hiểu được ý muốn thể này của Ðức Chúa Trời, thì không những không bất mãn, mà dù mỗi ngày chúng ta có cảm tạ một ngàn lần, một vạn lần lên Ðức Chúa Trời cũng không đủ. Hãy luôn dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời trong bất cứ tình huống và điều kiện nào. Nếu làm vậy thì bất mãn và kiêu ngạo sẽ bị biến mất theo lời của Mẹ, rồi được biến hóa thành hình ảnh khiêm tốn mà Đức Chúa Trời mong muốn và nhận được nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ bảy trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói xem phải làm như thế nào để loại bỏ bất mãn và kiêu ngạo.