WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Các đấng tiên tri của đức tin nhận phước lành thông qua sự nhịn nhục

2047 Xem

Kinh Thánh ghi chép công việc của các đấng tiên tri của đức tin nhận phước lành thông qua sự nhịn nhục. Thông qua công việc của họ, hãy dò xem tinh thần nhịn nhục mà chúng ta phải có vào thời đại này.

1. Sự nhịn nhục của Gióp

Gióp là người chân thật, chính trực, hiền lành trong mắt nhìn của Đức Chúa Trời và hầu việc Đức Chúa Trời đúng đắn. Hơn nữa Gióp có nhiều con cái và giàu tài sản, không thiếu thốn sự gì về phần xác thịt nữa. Thế mà Satan ghen tỵ Gióp và thử thách Gióp những sự khó chịu đựng. Satan khiến Gióp mất hết tài sản, và giết chết kể cả các con cái nữa. Tuy nhiên, cho dù trải qua những thử thách ấy, Gióp không phàn nàn Đức Chúa Trời, nhưng ngược lại dâng tán dương lên Ngài.

và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giêhôva đã ban cho, Đức Giêhôva lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giêhôva! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Gióp 1:21-22

Satan tiếp tục thử thách Gióp bằng cách khiến mọc đầy ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Vợ của Gióp nói rằng “Ông vẫn tin vào Đức Chúa Trời ư? Thà ông hãy phỉ báng Đức Chúa Trời mà ngoảnh mặt lại đi!” Thế nhưng kể cả trong tình huống thể ấy, Gióp vẫn giữ vững đức tin đối với Đức Chúa Trời.

Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Gióp 2:10

Vì Gióp giữ đức tin đối với Đức Chúa Trời và thắng lợi thử thách của Satan, nên cuối cùng Đức Chúa Trời đã ban cho phước lành lớn lao. Ngài ban cho gấp hai tài sản mà Gióp đã có trước khi bị thử thách và ban cho nhiều con cái nữa. Sở dĩ Gióp có thể giữ đức tin đối với Đức Chúa Trời cho đến cùng ngay cả trong thử thách và khổ nạn cực độ, và được nhận phước lành là vì ông có lòng nhịn nhục. Chúng ta cũng phải noi theo tấm gương nhịn nhục của Gióp, thắng lợi nhiều khó khăn trong sinh hoạt đức tin với lòng nhịn nhục, và nhận lấy nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.

Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Giacơ 5:11

2. Sự nhịn nhục của sứ đồ Phaolô

Trong quá trình rao truyền Tin Lành, sứ đồ Phaolô trải qua nhiều thử thách và khó khăn. Nhiều lần bị nhốt vào ngục, năm lần bị đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, bị đánh đòn, bị ném đá, bị chìm tàu và trôi đi trên biển trong suốt một ngày. Lại nhiều lần sứ đồ Phaolô đi đường truyền đạo nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ (II Côrinhtô 11:23-27). Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô giữ đức tin cho đến cuối cùng ngay cả trong sự khó khăn khắc nghiệt, cho nên nhận lấy nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.

Sở dĩ sứ đồ Phaolô thắng lợi hoạn nạn, thử thách, và giữ được đức tin cho đến cuối cùng là vì Phaolô có lòng nhịn nhục. Phaolô nhấn mạnh đối với các thánh đồ Hội Thánh sơ khai rằng phải đi trên con đường đức tin bằng lòng nhịn nhục.

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Hêbơrơ 12:1

Chúng ta phải nhớ đến sứ đồ Phaolô, là người thắng lợi hoạn nạn, thử thách thông qua sự nhịn nhục và được Đức Chúa Trời ban phước. Không có lòng nhịn nhục thì tuyệt đối không thể nhận phước lành. Chúng ta hãy trở thành các thánh đồ thắng lợi và chịu đựng mọi khó khăn, và được nhận phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Hêbơrơ 10:36

Vấn đề phải suy nghĩ
Sở dĩ Gióp có thể giữ đức tin đối với Đức Chúa Trời cho đến cùng ngay cả trong thử thách của Satan, và được nhận phước lành là vì ông có tấm lòng như thế nào?
Trong Hêbơrơ 10:36, sứ đồ Phaolô giải thích như thế nào về lý do cần phải nhịn nhục?