WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phước lành và sự rủa sả nhận bởi lời nói

2534 Xem

Trong Kinh Thánh có ghi chép lịch sử của những người đã được nhận phước lành bởi lời nói, với người bị rủa sả bởi lời nói. Thông qua việc làm của họ, hãy nghĩ xem chúng ta phải nói lời thể nào.

1. Phierơ đã được nhận chìa khóa Nước Thiên Đàng

Khi Đức Chúa Jêsus… phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó… Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Mathiơ 16:13-19

Trước câu hỏi của Đức Chúa Jêsus rằng “Ngươi nghĩ Ta là ai?”, Phierơ đã không do dự mà đáp rằng “Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” Kết quả của lời nói có đức tin là Phierơ đã được nhận phước lành lớn lao là chìa khóa Nước Thiên Đàng từ Đức Chúa Jêsus.

2. Tên trộm cướp bên hữu thập tự giá được cứu rỗi

Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Barađi. Luca 23:39-43

Khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá, người dân và các quan đã chế giễu Đức Chúa Jêsus rằng “Nếu phải là Đấng Christ thì hãy cứu lấy mình ngươi!” Kể cả tên trộm cướp bên tả thập tự giá của Đức Chúa Jêsus cũng chế giễu Đức Chúa Jêsus rằng “Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy cứu chúng ta đi!”

Tuy nhiên, tên trộm cướp bên hữu thập tự giá đã khác với bọn họ. Anh ta đã biện hộ cho Đức Chúa Jêsus rằng Đức Chúa Jêsus không hề làm một điều gì ác, và bày tỏ đức tin về Đức Chúa Jêsus, hướng về phía Đức Chúa Jêsus mà nói rằng “Khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” Trong tình huống đớn đau chịu đựng khổ nạn thập tự giá và thậm chí kể cả chế giễu và miệt thị của các vật thọ tạo, lời có đức tin của tên trộm cướp bên hữu đã mang lại cảm động và an ủi cho Đức Chúa Jêsus, và Đức Chúa Jêsus đã cho phép anh ta được đi vào nơi Barađi. Bởi một lời nói ân huệ, tên trộm cướp bên hữu đã nhận được phước lành cứu rỗi.

3. Lịch sử của người Giuđa mà kể cả bản thân lẫn con cháu đều bị rủa sả

Philát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi! Mathiơ 27:24-25

Người Giuđa đã phạm tội đóng đinh trên thập tự giá Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là Đấng Christ. Và họ đã tự xin nhận lấy hình phạt bởi lời rằng “Hãy để huyết Người đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi.” Rốt cuộc, họ đã bị chịu hình phạt theo như lời bội nghịch của bản thân họ. Vào năm 70 SCN, Giêrusalem bị hủy diệt; còn lúc Đại chiến thế giới II, 6 triệu người Giuđa đã bị thảm sát bởi Đức Quốc xã. Kết quả của lời bội nghịch là không chỉ bản thân họ mà còn kể cả con cháu họ cũng bị chịu hủy diệt thảm khốc.

4. Môise đã không thể đi vào xứ Canaan

Vả, không có nước cho hội chúng uống; chúng bèn dấy loạn cùng Môise và Arôn… Ðức Giêhôva phán cùng Môise rằng… hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra… Môise và Arôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao? Môise giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa. Ðoạn, Ðức Giêhôva phán cùng Môise và Arôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Ysơraên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Dân Số Ký 20:2-12

Lý do Môise đã không thể đi vào xứ Canaan mà cả đời mong ước là bởi vì một lời nói. Đập vào hòn đá và làm chảy nước ra là nhờ vào năng lực của Đức Chúa Trời nên đáng phải dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, thế nhưng Môise đã nhận lấy vinh hiển về mình, nói rằng “Chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao?” Bởi một lời nói bày tỏ vinh hiển của bản thân mà Môise đã không thể đi vào xứ Canaan đã mong ước đến thế.

5. Mười người thám tử đã làm dân Ysơraên phạm tội

Các người đi do thám xứ trong bốn mươi ngày trở về… vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Ysơraên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anác, thuộc về giống giềng giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Ysơraên lằm bằm cùng Môise và Arôn… Dân Số Ký 13:25-14:3

Mười người thám tử trong số mười hai người thám tử do thám xứ Canaan, đã không tin vào lời của Đức Chúa Trời phán rằng sẽ ban cho xứ Canaan, nhưng đã phao phản về xứ ấy rằng tuyệt đối không thể chiếm được xứ Canaan. Hậu quả ấy là hết thảy dân Ysơraên đã lằm bằm và bất bình lên Ðức Chúa Trời. Rốt cuộc, những người thám tử đã phao phản, và những người dân Ysơraên đã nói lời lằm bằm và bất bình do đồng tình với lời của họ, toàn bộ đã bị hủy diệt trên đồng vắng (Dân Số Ký 14:35-38).

Lịch sử của các nhân vật thể này trong Kinh Thánh cho thấy rõ rằng lời nói là quan trọng dường bao. Khi nói lời có đức tin và ân huệ thì luôn được nhận phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng khi nói lời xấu ác không có đức tin thì sẽ phải chịu hậu quả bất chính và rủa sả. Hãy ghi nhớ sự dạy dỗ thể này của Kinh Thánh, nhờ đó trở nên các con cái của Đức Chúa Trời được nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời bởi lời nói có đức tin và ân huệ.

Vấn đề phải suy nghĩ​
Tên trộm cướp bên hữu thập tự giá đã có thể được cứu rỗi bằng cách nào?
Lý do Môise không thể đi vào xứ Canaan đã mong ước đến thế là gì?