WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Cầu nguyện vào sáng sớm

Mác 1:35-39

746 Xem

Lúc trời còn mờ mờ, Đức Chúa Jêsus thức dậy, bước ra và đi vào nơi vắng vẻ. Khi Ngài cầu nguyện tại đó thì Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài.

“Hết thảy đương tìm Thầy.”

Đức Chúa Jêsus phán rằng:

“Chúng ta hãy đi những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến.”

Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội.

Một đêm trước, Đức Chúa Jêsus đã có thời gian bận rộn để chữa cho nhiều người đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỉ. Dù thân xác mệt mỏi nhưng Ngài đã bắt đầu một ngày mới bằng cầu nguyện từ lúc trời còn chưa hừng sáng. Để tiến hành sứ mạng truyền đạo của Ngài, Đức Chúa Jêsus đã di chuyển những bước đi trong lặng lẽ.

“Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ…” Côlôse 4:2-3

Chúng ta được giao phó sứ mệnh rao truyền cho 7,8 tỷ người. Tự chúng ta có thể dễ biết rằng chúng ta phải dâng cầu nguyện cho mục đích gì. Chúng ta hãy cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời trước khi đặt những bước chân đầu tiên trên đường Tin Lành. Làm như thế thì chúng ta sẽ không sợ hãi dù đi bất cứ nơi đâu. Công cuộc cứu rỗi ấy sẽ được hoàn thành tại mỗi nơi chúng ta tiến đến, và chúng ta đã được gọi vì điều này.