WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Xem Mathiơ chương 22 thì thấy cảnh Đức Chúa Jêsus phán rằng “hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Ðức Chúa Trời” là điều răn thứ nhất, nhưng điều răn thứ nhất chẳng phải là “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” hay sao?

885 Xem

“Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.” Mathiơ 22:35-38

Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến, có nghĩa là yêu mến 100%. Người yêu mến Đức Chúa Trời 100% không thể nào hầu việc các thần khác. Điều răn thứ nhất trong Mười Điều Răn và điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ là lời phán đồng nhất, chứ không phải là lời khác nhau.

Phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời trọn vẹn

Có nhiều người cho rằng mình thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng tiêu chuẩn và phương pháp đều khác nhau, cho nên khó để giữ điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus phán, chỉ bởi suy nghĩ của loài người. Kinh Thánh có ghi chép phương pháp hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Đó chính là việc giữ Lễ Vượt Qua.

“Vua bèn truyền lịnh cho cả dân sự rằng: Hãy giữ lễ Vượt qua cho Giêhôva Ðức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước. Trong lúc các quan xét đã xét đoán Ysơraên, hoặc trong đời các vua Ysơraên và vua Giuđa, thật chẳng hề có giữ một lễ Vượt qua nào giống như lễ Vượt qua giữ cho Ðức Giêhôva tại Giêrusalem, nhằm năm thứ mười tám đời vua Giôsia… Trước Giôsia, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Ðức Giêhôva, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môise; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa.” II Các Vua 23:21-23, 25

Nhờ giữ Lễ Vượt Qua, vua Giôsia đã được nhận xét là người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Chính vì thế nếu người nào giữ Lễ Vượt Qua thì có thể tuân thủ trọn vẹn điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ, giống như Giôsia.

Điều răn thứ nhất và Lễ Vượt Qua

Nếu dò xem mối quan hệ giữa điều răn thứ nhất và Lễ Vượt Qua cụ thể hơn thì chúng ta có thể biết sự thật này rõ ràng hơn.

“Hỡi Ysơraên! hãy nghe: Giêhôva Ðức Chúa Trời chúng ta là Giêhôva có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-8

Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy buộc nó, tức là điều răn thứ nhất “hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Ðức Chúa Trời” trên tay như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt như ấn chỉ. Thế mà Ngài đã phán lời đồng nhất về Lễ Vượt Qua.

“Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: Ấy vì việc Ðức Giêhôva làm cho ta, khi ta ra khỏi xứ Êdíptô. Ðiều đó sẽ làm một dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Ðức Giêhôva ở nơi miệng ngươi, vì Ðức Giêhôva đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Êdíptô.” Xuất Êdíptô Ký 13:8-9

Nghi thức khi người dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô là nghi thức Lễ Vượt Qua (Xuất Êdíptô Ký 12:1-14). Đức Chúa Trời phán hãy buộc điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus phán cũng như Lễ Vượt Qua trên tay như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt như ấn chỉ, có nghĩa rằng điều răn thứ nhất và Lễ Vượt Qua là một. Cho nên vua Giôsia đã được làm chứng rằng là người đã tuân thủ trọn vẹn điều răn thứ nhất bằng cách giữ Lễ Vượt Qua. Chỉ khi giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta có thể thực hiện điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, là lời phán “hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Ðức Chúa Trời”.

Lễ Vượt Qua hủy diệt các thần khác

Nếu giữ Lễ Vượt Qua thì chúng ta có thể thực hiện điều răn thứ nhất của Mười Điều Răn “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” một cách tự động.

“… ấy là lễ Vượt qua của Ðức Giêhôva. Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Ðức Giêhôva.” Xuất Êdíptô Ký 12:11-12

Đức Chúa Trời xét đoán các thần của xứ Êdíptô vào ban đêm Lễ Vượt Qua. Vì các thần khác đều bị phán xét và diệt vong, cho nên khi giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta có thể hầu việc duy chỉ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Dầu tin vào Đức Chúa Trời, nhưng vua Giôsia cũng đã để các thần tượng trong đền thờ chí thánh trong suốt 18 năm vì không biết các khí giới mà ông đã hầu việc từ đời này qua đời sau là thần tượng. Nhưng vua đã nhận biết Lễ Vượt Qua, mắt phần linh hồn được mở ra, và trừ diệt mọi thần tượng mà ông đã hầu việc trong khoảng thời gian qua.

“giống như lễ Vượt qua giữ cho Ðức Giêhôva tại Giêrusalem, nhằm năm thứ mười tám đời vua Giôsia. Giôsia cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những thêraphim, và hình tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Giuđa và tại Giêrusalem, đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ Hinh Kia đã tìm đặng trong đền thờ của Ðức Giêhôva.” II Các Vua 23:23-24

Vào thời vua Êxêchia cũng xảy ra việc như vậy.

“Êxêchia sai sứ đến cả Ysơraên và Giuđa, cũng viết thơ cho người Épraim và người Manase, đòi chúng tới đền Ðức Giêhôva tại Giêrusalem, đặng giữ lễ Vượt qua cho Giêhôva Ðức Chúa Trời của Ysơraên.” II Sử Ký 30:1

“Khi các việc ấy (Lễ Vượt Qua) đã xong, những người Ysơraên có mặt tại đó đi ra các thành Giuđa, đập bể những trụ thờ, đánh đổ các thần Asêra, phá dỡ những nơi cao, và các bàn thờ trong khắp đất Giuđa, Bêngiamin, Épraim, và Manase, cho đến khi đã phá hủy hết thảy. Ðoạn, hết thảy dân Ysơraên ai nấy đều trở về thành mình, về nơi sản nghiệp mình.” II Sử Ký 31:1

Người không có năng lực phân biệt Đức Chúa Trời và các thần khác, sẽ hầu việc các thần khác trong khi không hay biết. Nhưng nếu giữ Lễ Vượt Qua thì mắt phần linh hồn được mở ra và có thể phá hủy các thần khác và thần tượng mà mình đã từng hầu việc trong khi không biết. Đây là quyền năng của Lễ Vượt Qua.

Rao truyền Lễ Vượt Qua giao ước mới ra khắp thế gian

Vào bất cứ thời đại nào, nếu không giữ Lễ Vượt Qua thì dầu tự xưng tin vào Đức Chúa Trời nhưng sẽ hầu việc thần tượng.

Nhiều hội thánh ngày nay giữ lễ thờ phượng vào Chủ nhật – ngày lễ của đạo thần mặt trời, kỷ niệm lễ Nôen – ngày giáng sinh của thần mặt trời, và lập ra thần tượng thập tự giá, cũng là vì họ không giữ Lễ Vượt Qua.

Lễ Vượt Qua là phương pháp duy nhất có thể yêu mến duy chỉ Đức Chúa Trời, và không hầu việc các thần khác. Hãy dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Êlôhim đã trực tiếp cho chúng ta, những người đã không biết phương pháp yêu mến và hầu việc Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, biết lẽ thật Lễ Vượt Qua, và hãy rao truyền Lễ Vượt Qua giao ước mới – phương pháp hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời ra khắp thế gian.