WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy đứng dậy và đi theo Êli

I Các Vua 19:19-21

1083 Xem

Một người nông dân nọ đang cày ruộng với mười hai đôi bò. Đấng tiên tri Êli đã đến đó theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời và ném áo choàng của mình trên người nông dân ấy với ý nghĩa rằng người đó nên đáp lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Người nông dân ấy liền bắt một đôi bò, giết đi và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Sau đó, người đứng dậy, đi theo Êli.

Người nông dân ấy tên là Êlisê, và Kinh Thánh ghi chép rằng ông là đấng tiên tri của Đức Chúa Trời.

Khi được kêu gọi làm đấng tiên tri, Êlisê đã nghiêm túc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà không chút do dự. Sau này, ông được ban cho gấp đôi Thánh Linh mà Êli có và thực hiện tốt đẹp ý muốn của Đức Chúa Trời, đồng thời chăm sóc cho dân Ysơraên trong cơn khủng hoảng.

Bất kể ở vị trí nào hay làm gì, những người hết lòng đi theo Đức Chúa Trời mà không nhìn lại phía sau đều có thể trở thành người nhận được năng lực của Đức Thánh Linh và phước lành đời đời, giống như đấng tiên tri Êlisê có tên sáng láng như ngôi sao cho đến ngày nay.