WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Các tổ tiên đức tin thắng lợi cám dỗ của Satan

1674 Xem

Từ thời sáng thế, Satan không từ mọi phương pháp và thủ đoạn để cám dỗ các con cái của Ðức Chúa Trời. Để chúng ta nhận được phước lành của Đức Chúa Trời và đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thì nhất định phải chiến thắng cám dỗ thể này của Satan.

Trong Kinh Thánh có ghi chép việc làm của các tổ tiên đức tin đã được nhận phước lành nhờ thắng lợi cám dỗ của Satan. Vừa dò xem việc làm của họ, hãy vừa tìm hiểu tư thế đức tin phải có để chiến thắng cám dỗ.

1) Ðức Chúa Jêsus

Sau khi cầu nguyện kiêng ăn suốt 40 ngày, Ðức Chúa Jêsus bị Satan cám dỗ 3 điều. Điều ấy tỏ rõ cho chúng ta biết trước về quá trình thử thách mà chúng ta sẽ phải trải qua khi tin và theo Ðức Chúa Jêsus. Thứ nhất, Ngài bị cám dỗ bởi sự ăn, là bộ phận yếu nhất của loài người, mà lúc này Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng cám dỗ bởi lời rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.” Thứ hai, khi ma quỉ xúi giục khiến thử thách năng lực của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng cám dỗ bởi lời rằng “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Thứ ba, ma quỉ cám dỗ rằng hãy thờ lạy nó thì nó sẽ ban cho phú quý và vinh hiển của thế gian, kể cả lúc này Đức Chúa Jêsus cũng đẩy lùi ma quỉ bởi lời rằng “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Sự việc Ðức Chúa Jêsus thắng lợi mọi cám dỗ này, làm gương cho chúng ta rằng chúng ta có thể chiến thắng được mọi cám dỗ và phải thắng lợi nữa (Mathiơ 4:1-11).

2) Gióp

Để cám dỗ Gióp tin tốt vào Đức Chúa Trời, ma quỉ đã tạo ra nhiều thử thách. Nó khiến người mất toàn bộ tài sản, khiến các con cái người chết sạch, thậm chí khiến người chịu ung độc cả người. Vợ của Gióp và các bạn bè nói rằng “Hãy phỉ báng Ðức Chúa Trời, và chết đi.” nhưng kể cả trong tình huống thể ấy, Gióp vẫn giữ vững đức tin về Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời đã ban phước lành lớn lao cho Gióp đã thắng lợi thử thách. Ngài ban cho gấp hai tài sản mà Gióp đã có trước khi bị thử thách và ban cho nhiều con cái nữa. Rốt cuộc, Gióp vừa hầu việc Đức Chúa Trời vừa sinh sống trong hạnh phúc và phước lành lớn hơn lúc trước (Gióp 42:10-17).

3) Giôsép

Giôsép đã bị bán tới xứ Êdíptô bởi sự đố kỵ và ghen ghét của các anh mình. Giôsép trở thành đầy tớ của nhà Phôtipha, quan thị vệ của Pharaôn. Lúc này, một cám dỗ lớn đã ập đến với Giôsép. Vợ của Phôtipha phải lòng Giôsép cường tráng và tuấn tú, nên ngày nào cũng chìa ra đôi tay quyến rũ (Sáng Thế Ký 39:7-10). Nhưng Giôsép đã không rơi vào sự quyến rũ ấy cho đến cuối cùng trong khi nghĩ tới Đức Chúa Trời. Giôsép chiến thắng cám dỗ của Satan trong khi nghĩ tới Đức Chúa Trời như thế này, nên về sau đã trở nên quan cai quản cả xứ Êdíptô nhờ sự giúp đỡ và chúc phước của Đức Chúa Trời, và cứu được cha mẹ cùng anh em mình (Sáng Thế Ký 41:40-43).

4) Sứ đồ Phaolô

Trong quá trình rao truyền Tin Lành, sứ đồ Phaolô năm lần bị đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, bị đánh đòn, bị ném đá, bị chìm tàu và trôi đi trên biển trong suốt một ngày. Lại nhiều lần sứ đồ Phaolô đi đường truyền đạo nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các đồng vắng, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ (II Côrinhtô 11:23-27). Mặc dù trải qua vô vàn sự cám dỗ của ma quỉ hòng phương hại Tin Lành, nhưng sứ đồ Phaolô vẫn giữ vững đức tin và rao truyền Tin Lành với tinh thần sứ mệnh cho đến cuối cùng, nên được nhận lãnh phước lành Nước Thiên Ðàng mà mão triều thiên của sự công bình được sắm sẵn cho mình (II Timôthê 4:8).

5) Ðaniên

Đaniên đã bị cám dỗ và uy hiếp rằng nếu cầu nguyện người nào khác ngoài vua ra thì sẽ bị ném vào hang sư tử, nhưng mỗi ngày ba lần, người quỳ gối hướng về Giêrusalem mà cầu nguyện lên Đức Chúa Trời như vẫn luôn làm. Rốt cuộc, Đaniên đã bị ném vào hang sư tử bởi tội làm trái lệnh vua, nhưng đã được bảo vệ khỏi các con sư tử và được bình an vô sự nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Bởi điều này, Đaniên đã bày tỏ quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời cho rất nhiều người (Đaniên 6:1-28).

6) Sađơrắc, Mêsác, Abếtnêgô

Ba người bạn của Đaniên là Sađơrắc, Mêsác và Abếtnêgô đã bị cám dỗ và uy hiếp rằng nếu không thờ lạy hình tượng thì sẽ bị ném vào lò lửa hực, nhưng họ đã không quỳ lạy hình tượng, mà giữ đức tin cho đến cuối cùng. Rốt cuộc họ đã bị ném vào lò lửa hực, nhưng nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, họ không bị cháy sém một sợi tóc nào kể cả trong lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua Babylôn và các hạ thần chứng kiến điều này, đều quá đỗi ngạc nhiên mà tán dương Đức Chúa Trời, còn Sađơrắc, Mêsác và Abếtnêgô được thăng chức cao hơn trước đây (Ðaniên 3:1-30).

Vào thời đại này cũng vậy, có các thế lực ác hủy báng đức tin chúng ta, và phương hại khiến cho không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng, giống như rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã được nhận phước lành lớn lao vì giữ đức tin cho đến cuối cùng kể cả trong đủ loại cám dỗ và khó khăn, chúng ta cũng phải giữ đức tin hướng tới Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng để được nhận nhiều phước lành và tiến đến gần Nước Thiên Đàng.

Vấn đề phải suy nghĩ
Đức Chúa Jêsus đã bị cám dỗ gì từ Satan? Và, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng cám dỗ ấy như thế nào?
Phước lành mà sứ đồ Phaolô nhận được sau khi chiến thắng cám dỗ của Satan là gì?
Hãy thử nghĩ đến phương pháp có thể chiến thắng cám dỗ của Satan trong khi tham khảo việc làm của các tổ tiên đức tin.