WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bởi việc làm thiện lành

2747 Xem

Xung quanh chúng ta có vô số người không tin vào Ðức Chúa Trời. Họ đối xử với chúng ta bằng thành kiến rằng “Nếu là người tin vào Đức Chúa Trời thì tư thế tấm lòng hoặc ngôn hạnh phải tốt hơn những người không tin.” Theo đó, chúng ta phải nhận thức sự thật rằng từng một lời nói và phẩm hạnh của chúng ta có thể che khuất, cũng có thể bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời, và phải nỗ lực để dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus ban sự dạy dỗ rằng hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bởi việc làm thiện lành.

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mathiơ 5:16

Nếu việc làm thiện lành của chúng ta làm hối cải tấm lòng của những người không tin, và trở nên động cơ dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời – Đấng nhìn hình ảnh ấy sẽ hài lòng đến dường nào? Sứ đồ Phierơ đã khuyên các thánh đồ làm việc làm thiện lành bởi lời như sau.

phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Ðức Chúa Trời. I Phierơ 2:12

Dù lẽ thật là đúng đến đâu chăng nữa, nhưng nếu việc làm của các thánh đồ là ác thì sự sáng của Tin Lành không thể không bị mờ đi. Tuy nhiên, lẽ thật cũng là đúng, và phẩm chất của những người rao truyền lẽ thật cũng đẹp đẽ thì sự sáng của Tin Lành sẽ tỏa sáng hơn nữa, và Đức Chúa Trời sẽ ban nhiều phước lành.

Thân thể của chúng ta là đền thờ chí thánh mà Đức Chúa Trời ngụ ở (I Côrinhtô 3:16). Chúng ta, trở nên một với Đức Chúa Trời, phải làm công việc của Đức Chúa Trời, bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, và phải giống với Đức Chúa Trời. Khi nỗ lực để làm theo tấm gương của Đấng Christ và có được phẩm tánh của Đấng Christ thì chúng ta mới có thể giống một cách trọn vẹn với Đức Chúa Trời.

Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, Philíp 2:5

… mà trở nên người dự phần bổn tánh Ðức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. II Phierơ 1:4-7

Nếu có tấm lòng của Đấng Christ, và làm các công việc đẹp đẽ thể này ở bên trong lẫn bên ngoài Hội Thánh thì sẽ được làm chứng rằng thiện lành từ không chỉ các người nhà trong đức tin mà từ kể cả những người không tin, nhờ vậy có thể dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cảnh cáo với chúng ta rằng đừng học theo đời ác và gian dâm (Rôma 12:2). Cho nên, ở trong đời ác này, chúng ta đừng bị dao động bởi trào lưu của thế gian nhưng phải luôn nỗ lực bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng lời nói thanh tao, tấm lòng thiện lành, hành động đẹp đẽ.

Vấn đề phải suy nghĩ
Lý do chúng ta phải làm công việc thiện lành với tư cách thánh đồ tin vào Đức Chúa Trời là gì?
Hãy nghĩ tới việc làm thiện lành mà chúng ta có thể làm.