WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Công việc của Đức Thánh Linh và công việc của các ác thần

973 Xem

Trong các hội thánh Tin Lành, họ cho rằng việc chữa lành bệnh hay nói tiếng lạ là dấu chứng của việc nhận lấy Đức Thánh Linh. Không chỉ các hội thánh Tin Lành mà kể cả Thiên Chúa giáo cũng nói rằng tượng Mari khóc hay việc chữa lành bệnh là công việc của Đức Thánh Linh và khi lựa chọn một người thánh, họ cũng thẩm định dấu lạ.

Có phải tất cả các dấu lạ và việc thần bí là công việc của Đức Thánh Linh không? Làm sao chúng ta có thể phân biệt công việc của Đức Thánh Linh với công việc của các ác thần? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời mang tính Kinh Thánh cho các vấn đề này.

Đức Chúa Jêsus nhắc nhở chúng ta đừng bị lừa dối bởi các dấu lạ và phép lạ

Những người chủ trương rằng các phép lạ là công việc của Đức Thánh Linh, nói rằng vì Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài cũng đã làm rất nhiều phép lạ, nên ấy là chứng cớ rằng dấu lạ và phép lạ là công việc của Đức Thánh Linh.

Song, không một lần nào Đức Chúa Jêsus đã dùng dấu lạ và phép lạ mà làm chứng rằng Ngài là Đấng Christ cả. Khi những người Giuđa hỏi về dấu lạ, Ngài chỉ trả lời với họ về “dấu lạ của đấng tiên tri Giôna” (Mathiơ 12:39), và Ngài làm chứng về bản thân Ngài thông qua các lời tiên tri trong Kinh Thánh, nói rằng “Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy.” (Giăng 5:39). Đó là lý do vì sao 5.000 người, những kẻ đã ăn no nê bởi năm cái bánh mạch nha và hai con cá, đang trông chờ Đức Chúa Jêsus làm thêm nhiều phép lạ, cuối cùng đã lìa bỏ Ngài và chỉ còn lại mười hai môn đồ đi theo Ngài, tìm kiếm lời của sự sống đời đời hơn là các phép lạ (Giăng chương 6).

Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo rằng các christ giả và tiên tri giả sẽ phỉnh dỗ người ta bằng việc làm ra các dấu lớn và phép lạ trong tương lai.

“Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.” Mathiơ 24:24-25

Ngay cả các christ giả và tiên tri giả cũng có thể làm các dấu lớn và phép lạ, nên phép lạ không thể luôn luôn là công việc của Đức Thánh Linh được. Trong thời đại của Hội Thánh Sơ Khai, các môn đồ đã làm chứng về Đức Chúa Jêsus thông qua Kinh Thánh, chứ không phải bởi các phép lạ và dấu lạ. Các Cơ Đốc nhân đi theo sự dạy dỗ của Đấng Christ phải ham mến lời của sự sống đời đời bằng cách ghi khắc lời của Đấng Christ trong lòng, hơn là các phép lạ.

Công việc của ác thần thông qua các dấu lớn và phép lạ

Kinh Thánh có chép rằng Satan và các ác thần sẽ lừa dối cả thiên hạ bằng việc làm ra các loại phép lạ.

“Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả.” II Têsalônica 2:9-12

Các dấu lạ và phép lạ, mà được làm ra tại nơi không có lẽ thật, đều là công việc của quỉ Satan, tức là công việc của các ác thần. Ma quỉ cũng là linh vật, nên hắn có thể làm ra các phép lạ, dấu lạ, và việc kỳ diệu, và thông qua những việc này hắn phỉnh dỗ các linh hồn. Ngày phán xét cuối cùng càng gần, Satan sẽ càng hoạt động mạnh mẽ hơn với các phép lạ và việc kỳ lạ để dỗ dành mọi người.

“Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú…” Khải Huyền 13:13

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng những kẻ nhân danh Đấng Christ và làm các phép lạ, là những kẻ không được vào Nước Thiên Đàng vì chúng nó làm “gian ác (sự trái luật pháp).”

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23

Vào ngày phán xét cuối cùng, rất nhiều người sẽ tự tin nói trước mặt Đức Chúa Jêsus rằng họ xứng đáng được đi vào Nước Thiên Đàng vì họ tin Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, vì họ đã giữ vai trò tiên tri (những người lãnh đạo hội thánh) nhân danh Đức Chúa Jêsus, trừ quỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus, và làm nhiều phép lạ nhân danh Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, các tiên tri giả mà lừa dối mọi người bằng các dấu lạ và phép lạ sẽ bị khốn khổ, không được công nhận bởi Đấng Christ vào lúc cuối cùng.

Họ tự kết luận rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ vì các dấu lớn và phép lạ xuất hiện quanh họ mặc dù họ không giữ luật pháp của Đức Chúa Trời mà lại giữ điều răn của loài người (Mác 7:6-9).

Kinh Thánh chép rằng các tiên tri giả, những kẻ không nghe theo lẽ thật nhưng dẫn dắt nhiều người sai lạc bằng việc làm ra các phép lạ, cuối cùng sẽ bị hủy diệt.

“Con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.” Khải Huyền 19:20

Nơi các tiên tri giả lừa dối người ta bởi các dấu lạ sẽ đi vào, ấy là địa ngục (hồ lửa). Vậy thì những người đi theo các tiên tri giả vì thấy những phép lạ, có thể đi vào Thiên Đàng không? Không ai trong số những người đi theo tiên tri giả có thể vào Thiên Đàng. Ấy là vì Đức Chúa Jêsus đã nói rằng nếu người mù dắt người mù, thì cả hai sẽ cùng rơi xuống hố.

Công việc của Đức Thánh Linh trong lẽ thật của giao ước mới

Như chúng ta đã xem ở trên, đó không phải luôn luôn là công việc của Đức Thánh Linh cho dù có phép lạ được làm ra. Nên, chúng ta hãy hiểu biết công việc của Đức Thánh Linh làm là như thế nào.

Từ thời đại Cựu Ước, Ngai của Đức Chúa Trời là đền thờ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không ngự ở nơi ô uế. Cho nên, đền thờ (nơi thánh) là nơi được làm tinh sạch bởi huyết của những con sinh tế, và cụ thể hơn, nắp thi ân trên hòm giao ước được đặt tại nơi chí thánh chính là Ngai của Đức Chúa Trời. Sở dĩ đền thờ là thánh là vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự tại nơi đó.

Trong thời đại Tân Ước cũng vậy, nơi mà Đức Chúa Trời ngự là đền thờ. Sự khác biệt với thời đại Cựu Ước là Đức Chúa Trời không ở trong đền thờ được dựng nên bởi tay loài người, nhưng ở giữa các thánh đồ được cứu chuộc mà đã trở nên đền thờ.

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ…” I Côrinhtô 3:16-17

“Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống.” II Côrinhtô 6:16

Sở dĩ các sứ đồ hay các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai có thể nhận lãnh các ơn của Đức Thánh Linh là vì bản thân các thánh đồ chính là đền thờ. Làm thế nào họ đã có thể trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời? Sự mầu nhiệm ấy ẩn giấu ở trong Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Thật ra, Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, nên thân thể của Đức Chúa Jêsus là đền thờ (Khải Huyền 21:22, Giăng 2:18-22). Cho nên, chúng ta cần trở nên một thân thể trong Đức Chúa Jêsus để làm cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự ở trong chúng ta. Về sự kín nhiệm này, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời… thì ở trong Ta, và Ta ở trong người…” (Giăng 6:53-58). Lời mà người Giuđa khó có thể hiểu được vào thời điểm đó, đã được Đức Chúa Jêsus cắt nghĩa bởi giao ước mới trong tiệc thánh Lễ Vượt Qua vào một ngày trước khi Ngài bị bắt.

“Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:19-28

Cũng như Đức Chúa Trời chỉ ngự trong đền thờ được tinh sạch bởi huyết của con sinh, những người bị xiềng xích bởi sự chết do tội lỗi của họ phải được tinh sạch (nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi) bởi huyết của Đấng Christ mà đã hy sinh với tư cách là Chiên Con của Lễ Vượt Qua mới trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh được. Phương pháp duy nhất cho kẻ phạm tội được nhận lãnh sự sống đời đời bởi trở nên một thân thể với Đấng Christ cũng như sự tha tội chính là ăn thịt của Đức Chúa Jêsus và uống huyết Ngài, cho nên Đức Chúa Jêsus đã ban thân thể cùng huyết Ngài cho các môn đồ thông qua Lễ Vượt Qua.

Lời phán “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này với các ngươi trước khi Ta chịu đau đớn.” khiến chúng ta nhận ra tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Jêsus, Đấng mong muốn ban sự sống cho các con cái Ngài. Bởi việc ban cho bánh Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng hãy nhớ đến sự hy sinh của Ngài, và bởi việc ban cho rượu nho Lễ Vượt Qua, Ngài đã phán rằng đây là giao ước mới trong huyết Ngài (Luca 22:14-15, 19-22).

Giao ước mới chính là giao ước sự sống mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra thông qua việc ban cho thân thể và huyết Ngài trong Lễ Vượt Qua; ấy là lời hứa mà nhờ đó chúng ta nhận được sự sống đời đời bởi việc trở nên đồng một thân thể với Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sống, cùng là lời hứa quý báu mà bởi đó chúng ta được trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ngự bởi trở nên một thân thể với Đức Chúa Jêsus chính là đền thờ. Công việc của Đức Thánh Linh được tỏ ra cho các thánh đồ giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong họ. Họ làm chứng dạn dĩ về Đấng Christ bởi Thánh Linh của lẽ thật (Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2), họ làm công việc rao truyền Tin Lành bởi nhận được các ơn khác nhau của Đức Thánh Linh, và họ được đầy dẫy tình yêu thương của Đấng Christ là món quà lớn nhất của Thánh Linh (I Côrinhtô chương 12-13).

Như chúng ta đã xem xét cho đến giờ, các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai và các môn đồ đã có được tri thức đúng đắn về Đức Thánh Linh. Họ suy nghĩ rằng Đức Thánh Linh ngự trong đền thờ thánh, và các thánh đồ được tinh sạch thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới được xem là đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự. Họ cũng tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng đã đến thế gian này và lập ra giao ước mới để ban cho họ sự sống đời đời là Đức Chúa Trời mà đã hiện ra theo lời tiên tri, và các thánh đồ mà đã nhận lãnh giao ước mới chính là đền thờ.

Dựa trên nền tảng lẽ thật và tư tưởng của các sứ đồ Hội Thánh Sơ Khai, chúng ta có thể xác tín rằng Đức Thánh Linh không thể ở giữa những người không có huyết của Chiên Con Lễ Vượt Qua, và nơi đó cũng không thể có công việc của Đức Thánh Linh. Thế nên, các dấu lạ và phép lạ được làm ra bởi con người không có lẽ thật của Lễ Vượt Qua thì không phải là công việc của Đức Thánh Linh. Và thật là dối trá khi nói rằng họ nhận được ơn của Đức Thánh Linh trong khi không gìn giữ Lễ Vượt Qua. Họ cứ cố lừa dối các linh hồn bởi năng lực của các thần khác và cản trở Tin Lành của Đức Chúa Trời, nhưng số phận của họ chỉ là sự hủy diệt thôi.