WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

13/3/2019

Ta đã cầu nguyện cho ngươi

Luca 22:24-46

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Tại nơi bữa tiệc thánh Lễ Vượt Qua cuối cùng, đã xảy ra náo động giữa các môn đồ bởi vấn đề rằng “Ai lớn hơn trong chúng ta?” Các môn đồ không biết về khổ nạn mà Đức Chúa Jêsus sắp phải chịu, còn Đức Chúa Jêsus dõi theo điều này bởi tấm lòng tiếc nuối.

“Hỡi Simôn, Simôn, nầy quỉ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.”

“Thưa Chúa, tôi quyết tâm đi theo Chúa, đồng tù đồng chết.”

Đức Chúa Jêsus đã phán lời.

“Hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết Ta.”

Sau bữa tiệc thánh, Đức Chúa Jêsus đã đi lên núi Ôlive cùng với các môn đồ.

“Hãy cầu nguyện, hầu cho khỏi sa vào sự cám dỗ.”

Đức Chúa Jêsus để lại lời này, đi đến nơi cách xa các môn đồ một đoạn rồi chắp hai bàn tay lại. Ngài cầu nguyện khẩn thiết dường bao đến nỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất trở nên như giọt máu. Cầu nguyện xong, Ngài quay trở lại thì thấy hết thảy các môn đồ đã chìm vào giấc ngủ. Đức Chúa Jêsus đã đánh thức họ.

“Sao các ngươi ngủ? Hãy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ.”

Đức Chúa Jêsus biết trước khổ nạn sẽ ập đến với Ngài không lâu sau. Đó là khổ nạn khủng khiếp đến mức Ngài muốn tránh, nhưng việc ấy phải xảy ra thì mới có thể cứu rỗi các con cái, nên Ngài đã không chịu giải cứu. Ngược lại, Ngài chỉ lo lắng cho các môn đồ có đức tin yếu đuối. Phierơ đã phô trương đức tin của bản thân rằng sẽ đồng chết với Ngài. Sở dĩ Ngài đã cầu nguyện cho Phierơ, hầu cho đức tin người không thiếu thốn, là bởi Ngài biết rằng đức tin người sẽ bị lung lay khi thấy hình ảnh Đức Chúa Jêsus chịu khổ nạn. Phierơ đã chối Đức Chúa Jêsus tận ba lần, nhưng người đã có thể quay trở lại và trở nên sứ đồ rao truyền Tin Lành là nhờ vào tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện vì người.

Hôm nay cũng vậy, cầu nguyện của Đức Chúa Trời cầu khẩn hầu cho các con cái không sa vào sự cám dỗ cũng đang được tiếp diễn không hề thay đổi. Cầu nguyện hết sức ấy hầu cho chúng ta có được đức tin có thể chiến thắng cám dỗ và khổ nạn.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS