WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa

II Sử ký 20:1-30

1027 Xem

Bởi tin tức dân Môáp và dân Ammôn và những người Maonít ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với dân Giuđa, vua Giôsaphát tuyên bố sự kiêng ăn cho khắp cả nước. Dân sự nhóm lại tại đền thờ Đức Chúa Trời, và Giôsaphát đứng trước hành lang mới mà cầu nguyện.

“Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng quản trị muôn dân muôn nước. Người Ammôn, Môáp, và người ở núi Sêirơ đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Chúng tôi không có sức lực gì để đối địch với họ. Chúng tôi cũng không biết phải làm gì, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa.”

Bấy giờ, Thần của Đức Chúa Trời cảm động Giahaxiên, thuộc dòng dõi người Lêvi.

“Hỡi mọi người dân cùng vua Giôsaphát, hãy nghe! Đức Giêhôva phán với các ngươi như vầy: “Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này. Vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó, và nhìn xem Ta cứu các ngươi như thế nào. Ta sẽ ở cùng với các ngươi.” ”

Buổi sớm mai, dân sự kéo ra đồng vắng, Giôsaphát đứng tại đó mà động viên.

“Khá tin cậy Đức Chúa Trời. Các ngươi chắc chắn sẽ chiến thắng.”

Khi đã bàn nghị với dân sự, Giôsaphát bèn lập những người ca xướng mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh. Đương lúc họ khởi hát xướng và ngợi khen, thì Đức Chúa Trời đã phục kích kẻ thù và đánh bại chúng. Sau đó kẻ thù dấy lên đánh lẫn nhau, dẫn đến diệt lẫn nhau. Tin tức được truyền đến tai mọi vua trên đất; mọi dân ngoại đều kinh hãi Đức Chúa Trời và Ysơraên được yên ổn.

Giôsaphát và người dân Giuđa không biết phải làm gì, không có khả năng đối đầu với quân địch đông vô số. Mọi hy vọng của họ đều là Đức Chúa Trời. Dân Ysơraên trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời nhờ đó có thể giành được chiến thắng tuyệt vời chống lại kẻ thù đông đảo mà không phải trả một giá nhỏ nào.

Khi chúng ta đối mặt với thử thách khắc nghiệt, chúng ta đừng nản chí, mặc dù chúng ta không có bất cứ sức lực nào để thay đổi tình huống và cũng không biết làm thế nào để vượt qua nó. Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời – Đấng đang vận hành mọi sự, và cầu xin sự giúp đỡ không chút than phiền. Miễn là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chúng ta có thể vượt qua mọi việc đáng sợ và kinh hãi.

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” Êsai 41:10