WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lễ Vượt Quamở cánh cửa Nước Thiên Đàng

1423 Xem

Ngày nay, trên thế gian có rất nhiều hội thánh xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng nơi giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới, là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời có chứa đựng lời hứa của sự cứu rỗi duy chỉ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà thôi.

Như lời phán rằng “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.” (Ôsê 4:6), rất nhiều người không biết rõ Kinh Thánh, thế mà lại cho là không cần giữ Lễ Vượt Qua, và tưởng rằng miễn là tin vào Đức Chúa Trời thì Nước Thiên Đàng tự khắc đến gần. Thông qua lời Kinh Thánh, hãy ghi khắc lại ý nghĩa của Lễ Vượt Qua mà chúng ta giữ, và hãy phân biệt sự thật và giả dối.

Những người đóng cửa Nước Thiên Đàng

Khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này vào 2000 năm trước, những người lãnh đạo tôn giáo đương thời đã không làm theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, lại còn lôi kéo rất nhiều nhóm người vào con đường sai trái.

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.”Mathiơ 23:13

Các thầy thông giáo và những người Pharisi là những người lãnh đạo tôn giáo hình thành dòng lưu chính đương thời. Đức Chúa Jêsus đã trách mắng rằng những người ấy đáng lẽ ra phải dẫn dắt người ta vào Nước Thiên Đàng, thế mà họ lại đóng cửa Nước Thiên Đàng trước mặt người ta, bản thân họ không vào đó bao giờ, và có ai muốn vào thì lại ngăn trở.

Kết cục của những người phương hại khiến cho người ta không thể đi vào Nước Thiên Đàng thì rõ như ban ngày. Đức Chúa Jêsus đã cảnh cáo nghiêm khắc lặp đi lặp lại đối với họ.

“… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”Mathiơ 23:32-33

Đức Chúa Jêsus đã ví dụ các thầy thông giáo và những người Pharisi với “mồ mả tô trắng”. Đó là bởi giống như mồ mả có bề ngoài trông đẹp đẽ, nhưng bề trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy, thì bọn họ cũng như vậy, bề ngoài ra dáng công bình nhưng bên trong thì chan chứa đạo đức giả và vô luật pháp (Mathiơ 23:27-28 Bản dịch mới).

Những người lừa dối khiến cho nhiều người không được đi vào Nước Thiên Đàng, sẽ không tránh khỏi phán quyết địa ngục. Chúng ta hãy cùng xác minh cảnh dù họ muốn đi vào Nước Thiên Đàng nhưng lại không được đi vào.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp, NASB), ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.”Mathiơ 7:21-23

Nước Thiên Đàng không phải là nơi cứ chỉ gọi Đức Chúa Trời “Lạy Chúa, lạy Chúa!” thì bất cứ ai cũng có thể đi vào được đâu. Duy chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng được.

Thế mà những người đóng cánh cửa Nước Thiên Đàng lại, và ngăn trở những người muốn đi vào, há có phải là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chăng? Tuyệt đối không phải. Dù bọn họ nói tiên tri nhân danh Chúa chăng nữa, nhưng Đức Chúa Jêsus chỉ ra bọn họ mà xưng là “làm trái luật pháp”.

“Rất muốn” giữ Lễ Vượt Qua

Vậy thì, Lễ Vượt Qua mà chúng ta ngày nay đang giữ, quả thật có phải hay không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đã phán rằng phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng được, nên chúng ta cần phải nhận biết rõ ràng Lễ Vượt Qua phải hay không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng xác minh xem Kinh Thánh Tân Ước đề cập như thế nào về Lễ Vượt Qua.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.”Luca 22:7-15

Đức Chúa Jêsus đã sai Phierơ và Giăng, là hai môn đồ mà Ngài yêu quý đặc biệt trong số mười hai môn đồ, đi chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Và đến thời điểm Lễ Vượt Qua, ngồi vào bàn lễ tiệc thánh, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này.” Ngài chỉ cần phán rằng “muốn” thì chúng ta đã có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa ấy rồi, thế mà Ngài đã khẩn thiết muốn giữ Lễ Vượt Qua biết bao, đến mức đã phán rằng “rất muốn” vậy?

Lễ Vượt Qua đã được cử hành theo ý muốn khẩn thiết thể này của Đức Chúa Jêsus. Tại bàn lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đã ban cho giao ước như sau.

“Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”Luca 22:19-20

Đức Chúa Jêsus vừa bẻ bánh Lễ Vượt Qua, phân phát cho môn đồ, vừa cho biết rằng này là thánh thể của Đấng Christ, và phán lệnh rằng hãy làm sự này. Và Ngài ban cho chén đựng rượu nho của Lễ Vượt Qua và làm thức tỉnh rằng Lễ Vượt Qua này là giao ước mới được lập bởi huyết của Đấng Christ vì chúng ta.

Đức Chúa Trời đích thân đến trái đất này vì nhân loại, đã lập ra luật pháp, điều răn và phép đạo chí thánh, chính là Lễ Vượt Qua, bởi thịt và huyết quý báu của Ngài. Kể cả trong lời phán tại Tin Lành Mathiơ ghi chép cùng một cảnh, chúng ta cũng có thể xác minh rõ ràng rằng Lễ Vượt Qua là ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Ðức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.”Mathiơ 26:17-19

Tại đây, chúng ta cũng có thể thấy cảnh Đức Chúa Jêsus đích thân phán rằng sẽ giữ Lễ Vượt Qua, và hầu cho các môn đồ chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Hết thảy mọi việc mà Đức Chúa Jêsus Christ làm là để làm gương cho chúng ta cũng làm theo (Giăng 13:15). Trong bốn sách Tin Lành ghi chép công việc của Đức Chúa Jêsus, có xuất hiện lặp đi lặp lại cảnh Đức Chúa Jêsus giữ Lễ Vượt Qua cùng với các môn đồ, trong đó có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời muốn hầu cho chúng ta cũng giữ Lễ Vượt Qua theo gương này.

Lễ Vượt Qua, lẽ thật mở cánh cửa Nước Thiên Đàng

Vậy thì việc chúng ta giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới là ý muốn của Đức Chúa Jêsus, tức là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã phán rằng người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng, nên người giữ Lễ Vượt Qua có thể đi vào Nước Thiên Đàng được.

Vậy thì bằng cách nào mà cánh cửa Nước Thiên Đàng được mở ra thông qua Lễ Vượt Qua vậy? Chúng ta hãy dò xem phước lành được chứa đựng trong Lễ Vượt Qua.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”Giăng 6:53-58

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng nếu không ăn thịt và không uống huyết của Ngài thì không có sự sống, và rằng người nào ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời. Và Ngài đã chứa đựng ý nghĩa của thịt và huyết của Ngài trong bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua. Theo đó, có thể coi rằng những người không giữ Lễ Vượt Qua dù đã có sự sống trên trái đất này đi nữa, không có sự sống mà có thể sống đời đời trên Nước Thiên Đàng.

Nước Thiên Đàng là nơi không có sự chết (Khải Huyền 21:1-4), nên duy chỉ những người được nhận phước lành của sự sống đời đời mới có thể được đi vào. Vì vậy, chính Lễ Vượt Qua được hứa sự sống đời đời mới là lẽ thật mở cánh cửa Nước Thiên Đàng.

Lễ Vượt Qua là lễ trọng thể mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh hãy giữ kể từ thời đại Môise vào 3500 năm trước. Vào thời đại Cựu Ước thì theo như luật pháp Cựu Ước, vào thời đại Tân Ước thì theo như luật pháp giao ước mới, Đức Chúa Trời đã phán lệnh cho người dân của Ngài phải tuân thủ và giữ Lễ Vượt Qua. Đó là bởi phải giữ Lễ Vượt Qua thì mới có thể được đi vào Nước Thiên Đàng.

“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Ðức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”I Côrinhtô 11:23-26

Sứ đồ Phaolô đã giải thích nghi thức của Lễ Vượt Qua cho các thánh đồ Hội Thánh sơ khai rằng đây không phải lời dạy dỗ tự ý ông, mà là điều đã được nhận nơi Chúa, và dặn dò rằng hãy rao truyền điều này cho tới lúc Chúa đến. Sự dạy dỗ mà Phaolô được nhận từ Đức Chúa Jêsus chính là hãy giữ Lễ Vượt Qua. Lễ Vượt Qua mà chúng ta đang giữ không phải là lễ trọng thể không cần phải giữ, mà là phép đạo của sự sống nhất định phải được giữ.

Lịch sử xóa bỏ Lễ Vượt Qua

Dù vậy mà vào ngày nay, ngoài Hội Thánh của Đức Chúa Trời ra, không thể tìm thấy hội thánh nào giữ Lễ Vượt Qua cả. Sự này chính thật là điều đáng ngạc nhiên thay. Satan, kẻ đối nghịch Đức Chúa Trời, đã làm ra các gian kế vô hạn hòng xóa bỏ lẽ thật của sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho (Đaniên 7:25). Đặc biệt, lịch sử hủy báng Lễ Vượt Qua – lễ mở cánh cửa Nước Thiên Đàng, đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 2, trải qua khoảng 100 năm sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, và thậm chí nối tiếp đến tận ngày nay.

Sau thời đại sứ đồ, thế lực Hội Thánh được chia làm hai: một là Hội Thánh Đông phương có trung tâm là Giêrusalem và Tiểu Á, một là hội thánh Tây phương có trung tâm là La Mã. Khoảng lúc ấy, đã xảy ra nhiều đợt tranh luận giữa hội thánh La Mã đã giữ lễ tiệc thánh vào Lễ Phục Sinh chứ không vào Lễ Vượt Qua với Hội Thánh Đông phương cử hành lễ tiệc thánh vào Lễ Vượt Qua. Vào khoảng năm 155 SCN, đã bùng nổ cuộc tranh luận đầu tiên giữa Polycap, là quản đốc Hội Thánh Simiệcnơ thuộc Hội Thánh Đông phương với Anicetus, là quản đốc hội thánh La Mã. Polycap – người được nhận sự dạy dỗ trực tiếp từ sứ đồ Giăng, là một trong 12 môn đồ, đã chống đối chủ trương của hội thánh Tây phương rằng hãy xóa bỏ Lễ Vượt Qua giữ vào ngày 14 tháng Nisan (tháng 1 thánh lịch) và cử hành lễ tiệc thánh vào Lễ Phục Sinh.

Sau khi cuộc tranh luận Lễ Vượt Qua đợt 1 bị thất bại, vào năm 197, Hội Thánh Đông phương và hội thánh Tây phương lại xung đột một lần nữa bởi cùng một vấn đề. Victor, là quản đốc hội thánh La Mã, đã ép buộc hết thảy các hội thánh làm theo “quy tắc Dominical (quy tắc của Chúa)”, tức là giữ lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua vào Chủ nhật đến sau Lễ Vượt Qua, mà bọn họ đã giữ như là Lễ Phục Sinh. Kể cả lúc này, Hội Thánh Đông phương kể từ Polycrates – quản đốc Hội Thánh Êphêsô cũng đã bác bỏ điều này, nói rằng “Phải giữ y nguyên Lễ Vượt Qua mà các sứ đồ đã giữ.”

Song, bởi mưu mẹo gian xảo của Satan, thế lực của sự trái luật pháp càng lớn dần lên, và vào năm 325 SCN, tại Công đồng Nicaea được triệu tập bởi Constantine – hoàng đế của La Mã, Lễ Vượt Qua đã bị xóa bỏ hoàn toàn bởi nghị quyết rằng cử hành lễ tiệc thánh vào Lễ Phục Sinh. Dù Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh là hai lễ trọng thể khác nhau một cách hiển nhiên, thế nhưng Satan đã chắp vá hai lễ trọng thể này lại một cách tinh vi và xóa bỏ Lễ Vượt Qua.

Sau khi Lễ Vượt Qua được hứa sự sống đời đời bị biến mất, không một ai có thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Thời đại ấy kéo dài khoảng 1600 năm. Cho đến tận ngày nay, rất nhiều hội thánh thế gian làm theo giáo lý bị biến đổi mà đang không tuân theo Lễ Vượt Qua. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm trên trái đất này và hồi phục lại lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới theo lời tiên tri, nhờ đó cánh cửa Nước Thiên Đàng đã từng bị đóng, lại được mở ra.

Lễ Vượt Qua, lời hứa đời đời không bao giờ biến đổi

Giao ước mới là lẽ thật mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể lập nên. Đức Chúa Jêsus đã phán vào ngày Lễ Vượt Qua rằng “Chén này là giao ước mới được lập ra bởi huyết Ta.” Và trước khi tuyên bố giao ước mới, thì sách Giêrêmi Cựu Ước được ghi chép khoảng 600 năm trước đó đã tiên tri trước rằng Đức Chúa Trời sẽ lập nên giao ước mới.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Giêhôva, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm thét, Đức Giêhôva vạn quân là danh của Ngài phán rằng: Nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Ysơraên cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời, Đức Giêhôva phán vậy.”Giêrêmi 31:31-36

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ trở nên Đức Chúa Trời của những người chép luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng, và họ sẽ trở nên người dân của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là những người giữ luật pháp của giao ước mới mà được tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ lập nên, tức là Lễ Vượt Qua giao ước mới, sẽ trở nên người dân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa với họ rằng sẽ tha hết thảy mọi tội lỗi và lỗi lầm đã qua của họ. Giống như Đức Chúa Trời đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm một cách rõ ràng và chắc chắn thì Ngài cũng tỏ ra giao ước mới là lời hứa đời đời mãi mãi không hề thay đổi.

Trong giao ước mới Lễ Vượt Qua, khi cánh cửa Nước Thiên Đàng mở ra, Đức Chúa Trời sẽ xác minh xem huyết của chúng ta có phải là huyết của Đức Chúa Trời không, và chúng ta có mang theo thánh thể của Đức Chúa Trời không. Giống như lựa ra con thật thông qua kiểm tra gen, thì những người giữ Lễ Vượt Qua là con cái được nối dõi thịt và huyết của Đức Chúa Trời nên có thể thông qua cánh cửa Nước Thiên Đàng, nhưng những người không giữ Lễ Vượt Qua không có thịt và huyết của Đức Chúa Trời, nên sẽ bị phân biệt ra ngay.

Trên thế gian có rất nhiều hội thánh, nhưng rất nhiều người ở giữa đó đang sinh hoạt đức tin trong khi không hề biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, cũng không hề biết rằng Đức Chúa Trời ban sự sống bởi cái gì. Ấy giống như nhiều người xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời vào 2000 năm trước đã phản đối lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus và phủ nhận Đức Chúa Jêsus. Vào thời đại này cũng vậy, nhiều người xưng rằng tin vào Đức Chúa Jêsus lại không giữ Lễ Vượt Qua có chứa đựng ý muốn chí thánh của Đức Chúa Jêsus, nên ấy thật là sự việc đáng tiếc thay.

Phải nhận biết rõ ràng Hội Thánh có lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Trời lập nên là nơi nào và đi đến nơi đó thì mới có thể được đi vào Nước Thiên Đàng. Mong các người nhà Siôn nhận biết ra ân huệ mà Đức Chúa Trời sẽ cho phép thông qua Lễ Vượt Qua, và hãy rao truyền một cách mạnh mẽ về giao ước mới Lễ Vượt Qua, là lẽ thật của sự sống, cho nhiều người vẫn chưa biết.