WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Những người rao truyền phước lành

1031 Xem

Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng chủ quản mọi sinh tử họa phước của loài người. Ngài ban phước lành xuống cho những người vâng phục lời phán Ngài, và lại giáng sự trừng phạt xuống những người không vâng phục. Những người coi Đức Chúa Trời là Của Báu và làm theo y như lời dạy dỗ của Ngài thì được hứa ban cho phước lành (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15-16, Gióp 22:21-28).

Chúng ta hãy xác tín vào sự rằng mọi việc mà Đức Chúa Trời dự định đều sẽ được tốt đẹp y như lời phán Ngài đã hứa, và hãy trở nên các con cái trên trời biết siêng năng hãm ép Nước Thiên Đàng nhờ đó được hưởng hết thảy phước lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Hơn nữa, đối với 7 tỷ nhân loại vẫn chưa biết về con đường của sự cứu rỗi nên chưa thể đến giữa ân huệ của Đức Chúa Trời, thì các người nhà Siôn đã nhận phước lành trước hãy truyền bá tin tức phước lành này cho họ, nhờ đó chia sẻ nhiều phước lành.

Phước lành phụ thuộc vào Đức Chúa Trời

Trong Kinh Thánh xuất hiện rất nhiều nhân vật đã được nhận phước lành lớn lao bởi làm theo trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong số đó có Đavít được Đức Chúa Trời công nhận là “người vừa lòng Ta”. Đavít nhận thức được rằng mọi phước lành mà bản thân mình hưởng cho đến giờ đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, và ông đã chúc tạ Đức Chúa Trời trước mặt cả hội chúng.

“Tại trước mặt cả hội chúng, Đavít chúc tạ Đức Giêhôva mà rằng: Hỡi Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng! Hỡi Đức Giêhôva sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giêhôva ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người…” I Sử Ký 29:10-16

Như lời của Đavít, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Đức Chúa Trời, và tay Đức Chúa Trời khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Kết cục của mọi việc chúng ta tiến hành đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Dù là bất cứ công việc nào, nếu không với phước lành của Đức Chúa Trời thì sẽ kết thúc bởi kết quả không ân huệ, nhưng nếu được nhận phước lành của Đức Chúa Trời và tuân theo công việc ấy bằng đức tin thì cho dù có khó khăn trong quá trình chăng nữa nhưng lúc nào cũng được chào đón kết thúc hạnh phúc.

Đavít biết rất rõ sự thật này, nên ông đã để lại lời dặn dò rằng hãy tuân theo lời phán của Đức Chúa Trời cho Salômôn, con trai mình, như là lời di chúc.

“Khi ngày của Đavít hầu trọn, người truyền lịnh cho Salômôn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giêhôva Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môise, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.” I Các Vua 2:1-3

Phước lành được nhận khi giữ và làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời

Giống như Đavít, nếu giữ và làm theo lời phán của Đức Chúa Trời với đức tin rằng mọi phước lành bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, thì làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công. Môise cũng đã để lại lời dặn dò đồng nhất như vậy cho người dân Ysơraên.

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi… Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giêhôva sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi… Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giêhôva sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giêhôva, và chúng nó sẽ sợ ngươi… Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giêhôva sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-14

Đã được phán rằng những người mà phước lành của Đức Chúa Trời ở cùng thì sẽ ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, và muôn dân của thế gian trông thấy họ thì sẽ sợ. Đức Chúa Trời đã hứa rõ ràng thông qua Kinh Thánh rằng đối với những người nghe theo tiếng phán của Ngài và làm theo mọi điều răn của Ngài, thì Ngài sẽ lập họ làm một dân thánh cho Ngài, ban cho họ sự trổi hơn mọi dân trên đất, và sẽ ban phước lành xuống mọi công việc mà họ làm.

Nếu ghi khắc sâu sắc trong tấm lòng phước lành của Đức Chúa Trời và luôn tuân theo mọi lời phán của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cảm tạ thì chúng ta cũng trở nên những người sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Cho đến giờ, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta phước lành thật lớn lao. Mong các người nhà Siôn hãy luôn tuân theo lời phán, nhờ đó hết thảy chúng ta, không bị thiếu một ai, đều được nhận phước lành vô hạn của Đức Chúa Trời mà Ngài sẽ ban cho dư dật hơn nữa sau này.

Hãy rao truyền phước lành cho muôn dân cả thiên hạ

Chúng ta là các con cái của Đức Chúa Trời được nhận tràn đầy phước lành từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời – Đấng ban phước lành lớn lao cho chúng ta đã dặn dò rằng hãy đi tới xứ Samari cho đến cùng trái đất và rao truyền phước lành này.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báptêm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” Mác 16:15-16

Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jêsus đã dặn dò các môn đồ rằng “Hãy dạy dỗ muôn dân, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” Về cùng một lời phán, tại Tin Lành Mác được ghi chép rằng “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”

Lời phán này là lời phán dành cho không chỉ các môn đồ đương thời sơ lâm của Đức Chúa Jêsus, mà dành cho chúng ta hơn nữa, là những người sống vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay – những người làm phép Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta đi khắp thế gian và giảng Tin Lành cho mọi người thì những người tiếp nhận lời phán ấy sẽ được nhận lấy sự cứu rỗi. Kinh Thánh cho biết rằng khi chúng ta rao truyền Tin Lành, ai tin và chịu phép Báptêm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.

Tin Lành có nghĩa là “tin tức phước lành”. Tin tức của sự cứu rỗi phước lành rằng các tội nhân có thể được nhận sự tha tội và trở về quê hương trên trời chính là Tin Lành. Đối với nhân loại bị định phải chết bởi tội lỗi đã phạm ở trên trời, phước lành lớn lao bằng mức tin tức của sự cứu rỗi này há lại có ở đâu nữa chăng?

Vậy nên, công việc rao truyền Tin Lành, tức là công việc truyền đạo, chính là công việc chia sẻ phước lành cho người khác. Trong Tin Lành mà Đấng Christ dặn dò rằng hãy rao truyền cho muôn dân cả thế gian có sắm sẵn con đường của sự cứu rỗi hầu cho có thể cứu sống đời đời các nhân sinh đang chết dần. Chính các người nhà Siôn nỗ lực và gắng sức để rao truyền tin tức phước lành thể này đến 7 tỷ nhân loại chính là những người rao truyền phước lành.

Khi chia sẻ cái tốt cho hàng xóm thì chẳng phải tấm lòng thấy vui và hài lòng hay sao? Huống chi sự chia sẻ phước lành Nước Thiên Đàng thì không thể không là việc đẹp lòng mà không gì trên thế gian này có thể sánh nổi. Vì đã nhận lấy sứ mệnh rao truyền phước lành cho mọi người thế gian, nên tôi tin rằng chúng ta phải gắng sức trong công việc rao truyền lời với lòng tự hào và kiêu hãnh hơn nữa.

Chức vụ và sứ mệnh thay Đức Chúa Trời

Mẹ phán thiên mệnh truyền đạo 7 tỷ nhân loại khắp thế giới. Một ngày hôm nay cũng vậy, Mẹ đang chúc phước cho chúng ta bởi cầu nguyện không ngừng. Hãy tin rằng lời phước lành của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm y nguyên, và hãy làm hết sức sứ mệnh truyền đạo chia sẻ phước lành trong khi trông cậy vào lời phán, giống như Phierơ đã thả lưới vì trông cậy vào lời phán.

Thông qua Kinh Thánh, hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tư cách thể nào mà Ngài đã hầu cho chúng ta rao truyền phước lành ra khắp thế gian.

“Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” Êxêchiên 3:17

Đối với những người rao truyền phước lành, thì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Khá nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo chúng nó.” Nói cách khác, ấy là Ngài phán lệnh rằng hãy thay Đức Chúa Trời mà rao truyền lời của Đức Chúa Trời và răn bảo mọi người. Vì là vai trò thay Đức Chúa Trời, nên đây là chức phận và là chức trách tuyệt vời biết bao?

“Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.” II Côrinhtô 5:20

Kinh Thánh chỉ ra các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, những người đã không hề tiếc thậm chí sự sống vì công việc rao truyền Tin Lành, mà biểu hiện là khâm sai nhân danh Đấng Christ. Chỉ ra các hạ thần đi làm công sứ ở nước ngoài bởi nhận mệnh lệnh của vua hoặc quốc gia mà gọi là khâm sai, trong Kinh Thánh tiếng Anh dịch từ này là “ambassado” nghĩa là đại sứ. Đại sứ được cử đi nước khác và quản lý nghiệp vụ ngoại giao là chức vụ đại diện cho nguyên thủ quốc gia và quyền uy ấy, nên thực hiện nhiệm vụ truyền đạt ý kiến của nước mình cho nước đối phương. Chức vụ quý báu như thế này được ban cho chính chúng ta, là những người rao truyền phước lành.

Chúng ta, những người nhận lấy sứ mệnh rao truyền Tin Lành, là đại sứ của nước trên trời cho biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, và là những người rao truyền phước lành cho cả thế gian. Phước lành mà chúng ta rao truyền có liên quan trực tiếp tới sự tha tội, sự cứu rỗi và sự sống đời đời, nên là tin tức quý trọng mà nhất định phải được rao truyền tới bất cứ ai. Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta chức vụ quan trọng đến mức ấy, nên chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời đã giao phó cho, và không nên sao nhãng trong việc rao truyền phước lành.

Chúng ta hãy rao truyền trọn vẹn lời phước lành của sự sống tới từng đại lục, quốc gia và địa phương của mỗi người, hầu cho cả thế gian có thể được nhận lấy phước lành của Đức Chúa Trời. Mong chúng ta hãy thi hành một cách trung thành chức vụ mà Đức Chúa Trời ban cho tới người nhà, gia đình, đồng nghiệp công sở, người quen xung quanh, và cho tới hết thảy 7 tỷ nhân loại cả thế giới, nhờ đó thay Đức Chúa Trời mà rao truyền phước lành dù gặp gỡ bất cứ ai.

Ai rao Tin Lành, hãy bảo rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây!

Đức Chúa Trời muốn chúng ta thay Đức Chúa Trời mà làm thức tỉnh cả nhân loại. Vậy thì, với tư cách là những người rao truyền phước lành của Đức Chúa Trời, chúng ta phải rao truyền lời phán nào cho họ? Hãy cùng tìm lời đáp mà Đức Chúa Trời ban cho.

“Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giêhôva thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy: cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời! Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây!…” Êsai 40:6-14

Đức Chúa Trời phán với những người rao truyền Tin Lành rằng hãy cất tiếng lên, đừng sợ, và hãy kêu lên rằng “Đức Chúa Trời của các ngươi đây!” Điều mà những người rao truyền phước lành phải kêu lên là tin tức của sự sống rằng hãy đến gần với Đức Chúa Trời và nhận lấy sự cứu rỗi. Giống như mặt Môise sáng rực bởi đã hầu chuyện Đức Chúa Trời, thì đối với những người gặp gỡ được Đức Chúa Trời cũng xảy ra sự biến hóa (Tham khảo: Xuất Êdíptô Ký 34:29-30). Người tiếp nhận Đức Chúa Trời ngụ đến trái đất này trong xác thịt, tức là Đấng Christ, thì sẽ được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, nhờ đó được nhận lấy phước lành của sự sống đời đời (Giăng 1:10-14, Khải Huyền 22:17).

Vào đương thời Hội Thánh sơ khai, Phaolô và Sila đã nói rằng “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” và đã rao truyền rằng Đức Chúa Trời đã đến trái đất này, ngay sau đó đã xảy ra lịch sử gia đình người đề lao tiếp nhận Đấng Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-34). Vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay cũng vậy, khi chúng ta nói rằng “Hãy đến gần với Thánh Linh và Vợ Mới. Vậy thì sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng và được nhận phước lành sự cứu rỗi.” và cho biết rộng rãi khắp muôn phương thế gian rằng Đức Chúa Trời đã lại đến trái đất này để cứu rỗi chúng ta, thì rất nhiều người sẽ đến gần giữa phước lành, và sẽ tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Cánh cửa hang động chứa của báu trong chuyện cổ tích được mở ra chỉ khi nói chính xác lời rằng “Vừng ơi, mở ra!” Chúng ta hãy rao truyền Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Chìa Khóa Vạn Năng của Tin Lành, nhờ đó hầu cho mở tấm lòng của những người vốn đã đóng chặt cho đến tận bây giờ. Với tư cách là người rao truyền phước lành, hàng ngày chúng ta hãy lo nghĩ xem bằng cách nào có thể chia sẻ phước lành này cho rất nhiều người xung quanh, và hãy tích lũy các phước lành được nhận lãnh trong lời phán của Đức Chúa Trời, rồi hãy mở gói phước lành ấy mà rao truyền tin tức của sự cứu rỗi tới bất cứ ai gặp được vào bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào.

Đối với những người rao truyền phước lành của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chức vụ thầy tế lễ nhà vua trên nước trên trời, là chức vụ còn lớn hơn kể cả chức vụ của đại sứ nước trên trời. Trong khi trông mong phước lành lớn lao hơn nữa mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, chúng ta hãy chia sẻ món quà phước lành ân huệ tới muôn dân thế gian hầu cho cả nhân loại có thể được vào hàng ngũ cứu rỗi. Bây giờ là lúc hoàn thành lịch sử hết thảy chúng ta cùng nhau kêu la. Hãy rao truyền và cho cả nhân loại biết tin tức rằng hãy đến gần với Thánh Linh và Vợ Mới để nhận lấy phước lành của sự sống đời đời, nhờ đó hết thảy chúng ta đều để lại talâng Tin Lành dư dật và nhận được nhiều phước lành Nước Thiên Đàng.