WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mặc cho bọn họ che đậy sự thật bằng sự giả dối

Mathiơ 28:1-15

2025 Xem

Hai người đàn bà đi đến mộ của Đức Chúa Jêsus, nơi họ gặp một vị thiên sứ. Vị thiên sứ nói cùng họ rằng Đức Chúa Jêsus đã sống lại, và họ đã được đầy dẫy sự vui mừng và chạy đi thông báo tin tức tốt lành này cho các môn đồ của Đức Chúa Jêsus.

Một vài tên lính canh cũng đi vào trong thành và thuật lại cho các thầy tế lễ mọi việc đã diễn ra.

Các thầy tế lễ nhóm lại với các trưởng lão đặng bàn luận. Rồi họ cho mấy tên lính canh nhiều tiền bạc mà dặn rằng:

“Các ngươi hãy nói rằng các môn đồ của Jêsus đã đến lúc ban đêm khi các ngươi đang ngủ mà lấy trộm thi thể. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi không bị thiệt hại gì.”

Được lệnh của các thầy tế lễ, những tên lính canh đã lan tin đồn thất thiệt khắp mọi nơi. Tin đồn đã lan ra trong khắp người dân Giuđa.

Các thầy tế lễ đã cố hòng che đậy sự thật phục sinh của Đức Chúa Jêsus bằng việc nói dối. Tuy thế, không sớm thì muộn sự thật tự nó cũng sẽ được phơi bày ra. Vào thời điểm đó, nhiều người đã bị lừa dối tạm thời bởi lời đồn thất thiệt. Tuy nhiên, dù bọn họ cố gắng thế nào để che đậy sự thật bằng sự giả dối chăng nữa, nhưng vô số người trên thế giới ngày nay tin vào sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus và rao truyền rằng Ngài là Đấng Cứu Chúa.

Thế còn thời đại hiện nay thì sao? Lẽ thật giao ước mới thường hay bị từ chối, mặc dù điều đó được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh, và Hội Thánh mà Đức Chúa Trời lập ra thì bị hủy báng bởi rất nhiều lời đồn thất thiệt. Kết quả cũng như 2000 năm trước. Bất kể bóng tối cố gắng che đậy lẽ thật ra sao đi nữa, sự sáng lẽ thật chắc thật tự nó sẽ phơi bày ra vào đúng thời điểm. Bóng tối không bao giờ có thể che đậy được sự sáng.

“Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ… đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời…” II Côrinhtô 4:3-6