WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ mười trong Giáo huấn của Mẹ

“Người nào muốn được Chiên Con dẫn dắt, thì phải trở nên chiên nhỏ hơn Chiên Con.”

6584 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Mẹ trên trời đã phán rằng để được Chiên Con dẫn dắt thì phải trở nên chiên nhỏ hơn Chiên Con. Bởi vì nếu không trở nên chiên nhỏ hơn Chiên Con thì tuyệt đối không đi theo y như sự dẫn dắt của Chiên Con. Sự tồn tại lớn hơn Chiên Con, nếu sự dẫn dắt của Chiên Con với suy nghĩ của bản thân mình giống nhau thì có thể đi theo Chiên Con một lát, nhưng khi sự dẫn dắt của Chiên Con với suy nghĩ của bản thân mình khác nhau thì di chuyển theo suy nghĩ của bản thân mình ngay. Để bỏ đi suy nghĩ của bản thân mình và di chuyển theo như sự dẫn dắt của Chiên Con thì phải trở nên chiên nhỏ hơn Chiên Con.

Để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, là Chiên Con, thì chúng ta phải trở nên nhỏ hơn Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta phải bỏ đi hết thảy suy nghĩ của mình, và phải một mực vâng phục tuyệt đối lời của Đức Chúa Trời. Khi sinh hoạt đức tin, có lúc không hiểu rằng tại sao Đức Chúa Trời để mặc con đường tốt đẹp mà phán rằng hãy đi con đường thể này. Và thỉnh thoảng có lúc nghĩ thể như lời Ngài ban cho không phù hợp với mình, cũng có lúc cảm thấy như thể phương pháp của mình còn tốt hơn phương pháp mà Đức Chúa Trời phán lời.

Nhưng suy nghĩ của Đức Chúa Trời khác với suy nghĩ của chúng ta (Êsai 55:8). Mọi lời mà Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy làm đều là vì lợi ích phần linh hồn của chúng ta, nên chúng ta phải tự hạ mình xuống, đặt mọi tiêu chuẩn suy nghĩ vào duy chỉ Đức Chúa Trời. Sự không vâng phục lời của Đức Chúa Trời xuất phát từ tấm lòng kiêu ngạo muốn trở nên người lớn hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ghi nhớ lời của Mẹ phán rằng hãy trở nên chiên nhỏ hơn Chiên Con, và trở nên người dân của Đức Chúa Trời đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu bằng cách vâng phục lời của Đức Chúa Trời dù trong bất cứ tình huống nào.

Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người… Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó… Khải Huyền 14:1-4

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ mười trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Lý do chúng ta phải tự hạ mình xuống, đặt mọi tiêu chuẩn suy nghĩ vào duy chỉ Đức Chúa Trời là gì?