WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hết thảy mọi điều là do Đức Chúa Trời ban cho

I Samuên chương 30

1475 Xem

Đó là lúc Đavít và 600 người đi theo ông ở lại thành Xiếclác xứ Philitin để tránh Saulơ. Đã xảy ra sự kiện Amaléc tấn công thành Xiếclác và bắt đi hết thảy vợ và con cái của họ. Đavít và 600 người cùng nhau đuổi theo quân đội Amaléc, nhưng đến khe Bêsô thì một hai người đuối sức. Đavít để những người mệt quá không thể qua khe ở lại trông đồ, rồi cùng với 400 người đuổi theo Amaléc và giành được đại thắng.

Nhóm người của Đavít không chỉ đưa vợ và con cái bị bắt bởi Amaléc trở về, mà còn thâu lại hết thảy chiến lợi phẩm nữa. Khi về đến khe Bêsô, những người ở lại giữ đồ đã đi tới đón nhóm người của Đavít. Đavít đối xử với họ không khác gì với trước đây, thì một vài người trong số 400 người đi cùng đã thấy không hài lòng.

“Bởi vì họ không chiến đấu cùng chúng ta, nên chúng ta sẽ không cho họ một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được. Chỉ cho họ đưa con và vợ mình đi thôi.”

Trông thấy suy nghĩ ác của họ, Đavít đã nói nghiêm nghị.

“Đấng bảo vệ chúng ta, và phó quân đội đến đánh chúng ta vào tay chúng ta hầu cho chúng ta thắng lợi chính là Giêhôva. Chiến lợi phẩm mà chúng ta thu về cũng là do Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, nên phần của những người ra trận và phần của những người ở lại giữ đồ vật cũng sẽ được chia bằng nhau.”

Sở dĩ nhóm người của Đavít có thể thắng lợi trong trận chiến là bởi lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời rằng “Ngươi nhất định sẽ thắng lợi và giải cứu hết thảy kẻ bị bắt.” (I Samuên 30:8). Tuy nhiên, có những người giành lấy công thắng lợi về mình và lộ ra lòng tham riêng tư đối với chiến lợi phẩm. Bởi thế, Đavít đã định ra luật pháp rằng vì Đấng ban cho thắng lợi là Đức Chúa Trời, và hết thảy chiến lợi phẩm cũng là do Đức Chúa Trời ban cho, nên sẽ phân chia công bằng cho kể cả người đứng ở tiền tuyến chiến trường lẫn người trông giữ ở hậu phương.

Dù là bất cứ thời đại nào, Đấng nắm giữ chìa khóa thắng lợi chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta – những người được giao phó việc giảng Tin Lành cũng thi hành một cách thành thật chức vụ Tin Lành được giao phó tại vị trí của mỗi người thì Đức Chúa Trời công bình sẽ phân chia phước lành cho hết thảy chúng ta.