WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

​“Ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng”​

​I Samuên 2:12-35

3184 Xem

Trước khi có vua được lập nên trong nước Ysơraên thì Hêli là người dẫn dắt của dân Ysơraên với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm, và người có hai con trai tên là Hópni và Phinêa. Hai con trai của Hêli cũng được đảm nhiệm chức thầy tế lễ theo như dòng dõi của cha. Tuy nhiên, những người này dám đối đãi khinh bỉ các của tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời bằng cách giựt lấy thịt dâng tế lễ ngay cả trước khi dâng lên Đức Chúa Trời. Tiếng xấu về hai con trai của Hêli, là những kẻ đã quên mất chức phận thầy tế lễ tin kính mà đã làm mọi việc gian tà, đã lan ra khắp nước Ysơraên.

Khi nghe được điều ấy, Hêli đã cố gắng khuyên các con mình chớ làm các việc xấu xa ấy. Song, hai con trai của Hêli không hề suy xét lại lỗi lầm của mình và cũng không từ bỏ những việc gian ác. Thế nên đấng tiên tri của Đức Chúa Trời đến cùng Hêli và rao truyền lời phán của Đức Chúa Trời.

“Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt Ta. Nhưng bây giờ, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.”

Những kẻ ấy đã phớt lờ trước những lời cảnh cáo không ngừng của Đức Chúa Trời và không quăng bỏ các hành vi gian tà ấy. Kết cục, hai người con gian ác của Hêli đã chết trong cùng một ngày. Trái lại, về phần Samuên, người hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì đã được ban cho thiên mệnh trở thành quan xét cuối cùng trong nước Ysơraên.

Thầy tế lễ Samuên, người đã xức dầu cho Đavít làm vua sau này, vốn không được sinh ra trong dòng dõi thầy tế lễ. Samuên là người được dâng lên Đức Chúa Trời theo như lời hứa nguyện của mẹ người là Anne. Vậy thì, tại sao Đức Chúa Trời không ban ân điển này cho hai người con trai của Hêli như đã ban cho Samuên? Chỉ riêng sự thật rằng họ được sinh ra theo dòng dõi thầy tế lễ thượng phẩm đã được xức dầu thánh cũng đủ để họ nhận phước lành của Đức Chúa Trời rồi. Dù vậy nhưng những kẻ ấy vẫn bị diệt vong vì cớ không kính sợ Đức Chúa Trời và chất chứa đầy tội lỗi.

Dù ở vị trí được nhận phước lành từ Đức Chúa Trời đến thế nào chăng nữa, nhưng nếu không kính sợ Đức Chúa Trời và lại khinh bỉ Ngài, thì phước lành của người ấy sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào.

“Vì phàm ai tôn kính Ta, Ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ Ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.”

Đức Chúa Trời sẽ đối đãi chúng ta theo như nguyên lý này của Ngài.