WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý do phải dò xem lời

3915 Xem

Tại sao chúng ta phải dò xem và nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy dò xem một cách cụ thể về lý do ấy thông qua Kinh Thánh.

1. Phải dò xem lời Đức Chúa Trời vì sự sống của linh hồn chúng ta.

Lời của Đức Chúa Trời là lương thực của sự sống. Đức Chúa Jêsus phán rằng chúng ta sẽ sống bởi lời của Đức Chúa Trời.

Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời. Mathiơ 4:4

Loài người há có thể không ăn mà sống được chăng? Không. Nếu không được ăn lương thực, thì không có sức, thân thể trở nên yếu, và rốt cuộc đánh mất kể cả sự sống. Linh hồn chúng ta cũng giống như vậy. Nếu không được ăn lương thực lời, thì không có sức phần linh hồn, và linh hồn bị mắc bệnh, thậm chí có thể đánh mất sự sống của linh hồn. Theo đó, chúng ta phải dò xem lời của Đức Chúa Trời, là lương thực của sự sống.

2. Để nuôi dưỡng đức tin và để được cứu rỗi thì phải dò xem lời của Đức Chúa Trời.

Không có đức tin thì không thể được cứu (Rôma 1:17). Để chúng ta được cứu rỗi, thì cần thiết đức tin rằng đã được hứa sự sống đời đời thông qua giao ước mới, và đức tin vững chắc vào Đấng Cứu Chúa thời đại này. Thế thì, đức tin thể này được sanh ra bởi gì vậy? Chính là bởi lời. Phải dò xem lời của Đức Chúa Trời và nhận thức ra thì mới có được đức tin ngay thẳng và chắc chắn vào Đức Chúa Trời.

Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng. Rôma 10:17

Theo đó, để nuôi dưỡng đức tin và để được cứu rỗi thì phải dò xem lời của Đức Chúa Trời.

3. Để giữ đức tin và ở trong lẽ thật thì phải dò xem lời của Đức Chúa Trời.

Lời của Đức Chúa Trời làm cho các tội nhân chúng ta được giống với phẩm tánh và việc làm của Đức Chúa Trời chí thánh. Ngược lại, nếu xa cách lời của Đức Chúa Trời thì nghi ngờ xấu xa, có lòng hư xấu, và cuối cùng thiếu mất lẽ thật.

Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. I Timôthê 6:3-5

Cho nên, để giữ đức tin và ở trong lẽ thật cho đến cuối cùng thì nhất định phải dò xem lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải luôn nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, giữ vững đức tin và sanh lại thành hình ảnh giống với phẩm tánh của Đức Chúa Trời nhờ đó trở nên con cái của Đức Chúa Trời được trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

4. Để chiến thắng trong trận chiến phần linh hồn với ma quỉ Satan thì phải dò xem lời của Đức Chúa Trời.

Satan hủy báng đủ đường hầu cho chúng ta không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Cho nên, Kinh Thánh cho biết rằng các thánh đồ đang chiến tranh phần linh hồn với ma quỉ. Thế thì, chúng ta phải dùng gì mới có thể đẩy lùi ma quỉ và chiến thắng trong trận chiến phần linh hồn? Đó chính là lưỡi gươm lời.

Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch mưu kế của ma quỉ… Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Êphêsô 6:10-17

Như thế này, Kinh Thánh cho biết rằng lời của Đức Chúa Trời là gươm của Đức Thánh Linh để chống lại ma quỉ. Hơn nữa, Đức Chúa Jêsus cũng đích thân cho thấy tấm gương đẩy lùi sự cám dỗ của ma quỉ bằng lưỡi gươm lời (Mathiơ 4:3-11). Theo đó, chúng ta phải dò xem lời của Đức Chúa Trời, rèn giũa gươm của Đức Thánh Linh để đẩy lùi ma quỉ và chiến thắng trong trận chiến phần linh hồn.

Vấn đề phải suy nghĩ
Lương thực của sự sống vì linh hồn chúng ta là gì?
Kinh Thánh cho biết rằng gươm của Đức Thánh Linh để chống lại ma quỉ là gì?