Điều răn của loài người

5033 Xem

Là người dân của Đức Chúa Trời thì đương nhiên phải giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng, vô số Cơ Đốc nhân tự xưng là người dân của Đức Chúa Trời ngày nay lại đang giữ điều răn của loài người không có trong Kinh Thánh thay vì điều răn của Đức Chúa Trời. Điều răn tiêu biểu của loài người là các điều như sau.

1. Thờ phượng Chủ nhật

Ngày thờ phượng hàng tuần mà Đức Chúa Trời quy định là ngày Sabát (Xuất Êdíptô Ký 20:8). Nhưng rất nhiều người ngày nay giữ thờ phượng Chủ nhật thay vì ngày Sabát. Thờ phượng Chủ nhật bắt nguồn từ sự tôn kính thần mặt trời của ngoại đạo, là điều răn của loài người không có trong Kinh Thánh.

2. Lễ Nôen

Người ta thường nghĩ rằng ngày 25/12 là ngày ra đời của Đức Chúa Jêsus, và hầu hết các hội thánh tổ chức lễ hội kỷ niệm ra đời của Đức Chúa Jêsus vào ngày 25/12. Nhưng lễ Nôen, ngày 25/12 chẳng qua chỉ là điều răn của loài người, bắt nguồn từ ngày ra đời của thần mặt trời chứ không phải ngày ra đời của Đức Chúa Jêsus.

3. Tư tưởng tôn kính thập tự giá

Đức Chúa Trời vừa phán rằng đừng tôn kính hình tượng, vừa phán rằng đừng làm ra bất cứ hình tượng nào và đừng hầu việc chúng (Xuất Êdíptô Ký 20:4-5). Nhưng hầu hết các hội thánh ngày nay xưng rằng thập tự giá là biểu tượng của hội thánh mà làm ra và dựng nên thập tự giá, là hình tượng. Thập tự giá chỉ là vật biểu tượng của ngoại đạo được du nhập vào trong hội thánh trong quá trình Cơ Đốc giáo bị ngoại đạo hóa.

4. Vấn đề khăn trùm

Kinh Thánh cho biết rằng các thánh đồ nam không trùm bất cứ thứ gì lên đầu khi cầu nguyện hoặc thờ phượng, nhưng các thánh đồ nữ nhất thiết phải trùm khăn khi cầu nguyện hoặc thờ phượng. Nhưng hầu hết các hội thánh đang làm theo giáo lý mà hội thánh bản thân họ tự ý làm ra, thay vì luật lệ khăn trùm thể này mà Đức Chúa Trời quy định cho. Trong công giáo, các nam tín đồ như giáo hoàng, hồng y và linh mục đội mũ khi cầu nguyện hoặc thờ phượng. Hơn nữa, trong hội thánh Tin Lành, các thánh đồ nữ không trùm khăn lên đầu khi cầu nguyện hoặc thờ phượng. Các luật lệ thể này là điều răn của loài người, khác với sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

5. Lễ tạ ơn

Rất nhiều hội thánh ngày nay đang giữ lễ tạ ơn như là một lễ trọng thể quan trọng. Nhưng lễ tạ ơn không phải là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh dạy dỗ, nhưng là điều răn của loài người mà loài người tùy ý chế định. Lễ tạ ơn chỉ là ngày nghỉ lễ của Mỹ được tuyên bố bởi Tổng thống Washington của Mỹ vào thế kỷ 18. Lễ này bắt nguồn khi các tín đồ Thanh giáo Anh di cư đến Mỹ vào năm 1620 đã cảm tạ lên Đức Chúa Trời bằng hoa màu thu hoạch lần đầu trong mùa thu năm thứ hai đặt chân lên đất Mỹ rồi trở nên thói quen.

Hãy dò xem Kinh Thánh cho biết như thế nào về những người giữ điều răn của loài người.

Hỡi kẻ giả hình! Êsai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.Mathiơ 15:7-9

Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu giữ điều răn của loài người thì thờ lạy Đức Chúa Trời vô ích. Những người thờ lạy Đức Chúa Trời vô ích há có thể được cứu rỗi chăng? Dù xưng rằng siêng năng tin Đức Chúa Trời đến đâu chăng nữa, nhưng những người giữ điều răn của loài người tuyệt đối không thể được cứu rỗi.

Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Êsai 29:13-14

Đã được phán rằng đối với những người giữ điều răn của loài người thì cái gì bị mất vậy? Ðó là sự khôn ngoan và thông sáng. Dù là tiến sĩ thần học, mục sư, hay người thông minh đến đâu chăng nữa, nhưng nếu giữ điều răn của loài người thì không thể hiểu và nhận thức ngay thẳng lẽ thật Kinh Thánh. Bởi vì Đức Chúa Trời che giấu sự khôn ngoan và thông sáng của họ. Họ không nhận thức được lẽ thật Kinh Thánh nên không thể đến gần con đường của sự cứu rỗi là điều đương nhiên.

Điều răn của loài người là điều răn do những kẻ ác đứng về phía Satan làm ra. Nếu giữ điều răn của loài người thì không thể giữ được điều răn của Đức Chúa Trời, và không thể hầu việc Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng, nên tuyệt đối không thể nhận được lời hứa sự cứu rỗi hay Nước Thiên Đàng. Theo đó, chúng ta phải trở thành các thánh đồ được nhận phước lành bằng cách giữ điều răn của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời phán rằng hãy giữ, chứ không giữ điều răn của loài người.

Vấn đề phải suy nghĩ
Điều răn của loài người có những gì?
Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu giữ điều răn của loài người thì thờ lạy Đức Chúa Trời như thế nào?