WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lẽ thật

Ngày Sabát

10752 Xem

Ngày Sabát là ngày kỷ niệm của Đấng Sáng Tạo mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh rằng hãy giữ. Trước khi có ý nghĩa là “ngày nghỉ”, ngày Sabát là “ngày kỷ niệm Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo đã dựng nên trời đất và muôn vật.” Ðức Chúa Trời đã đặc biệt phân biệt ra ngày Sabát là ngày kỷ niệm của Đấng Sáng Tạo và quy định thành điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn.

Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.Xuất Êdíptô Ký 20:8

Là người dân của Ðức Chúa Trời thì phải giữ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thông qua việc giữ ngày Sabát hay không, Đức Chúa Trời phân biệt người dân của Ngài (Êxêchiên 20:11-17, Êsai 56:1-7).

Vậy thì ngày Sabát, ngày thứ bảy là thứ mấy vào ngày nay?

Kinh Thánh làm chứng rằng ngày Sabát là Thứ Bảy thông qua ghi chép về ngày mà Đức Chúa Jêsus sống lại.

Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ (Kinh Thánh tiếng Anh bản TEV: Sáng sớm Chủ nhật).Mác 16:9

Ngày thứ nhất trong tuần lễ mà Đức Chúa Jêsus sống lại là Chủ nhật. Các tín đồ Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới giữ Lễ Phục Sinh vào Chủ nhật cũng là bởi lý do này. Nếu hôm sau ngày Sabát là Chủ nhật thì ngày Sabát đương nhiên là Thứ Bảy. Cho nên, Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ làm theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus đã lấy tâm thần và lẽ thật mà giữ thờ phượng vào ngày Sabát, tức là Thứ Bảy.

Đức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội…Luca 4:16

Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sabát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa…Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2

Thời gian trôi qua, hội thánh phương Tây bắt đầu chủ trương thờ phượng Chủ nhật, và thờ phượng Chủ nhật được thiết lập từ khi hoàng đế Constantine của La Mã ban bố Lệnh nghỉ Chủ nhật vào năm 321 SCN. Luật của Đức Chúa Trời bị biến mất vì quyền lực chính trị của hoàng đế La Mã, và bởi ảnh hưởng đó mà đại đa số hội thánh đều giữ thờ phượng Chủ nhật.

Dù vậy, duy chỉ “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” mà Đức Chúa Jêsus đích thân lập ra thì giữ ngày Sabát, là luật của Đức Chúa Trời. Ấy là vì lời của Đức Chúa Jêsus – Đấng mong muốn sự cứu rỗi của chúng ta, được ghi khắc trong lòng của các thánh đồ “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”.