WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ mười hai trong Giáo huấn của Mẹ

“Đức Chúa Trời đến thế gian để hầu việc. Tấm lòng hầu việc lẫn nhau chớ không muốn được hầu việc là tấm lòng Đức Chúa Trời đẹp ý.”

6454 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Đức Chúa Trời đích thân thực hiện những việc mà chúng ta phải làm, và cho thấy tấm gương đức tin. Một điều trong số đó chính là “tấm gương hầu việc”. Đức Chúa Trời là Đấng tôn quý và cao nhất trong đại vũ trụ, và đáng được hết thảy các vật thọ tạo hầu việc cho, nhưng ngược lại, Ngài đã hầu việc chúng ta. Chúng ta phải hầu việc anh em chị em, theo tấm gương thể này của Đức Chúa Trời.

Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Luca 22:24-27

Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Giăng 13:13-15

Hầu việc không có nghĩa là nâng cao đối phương vô điều kiện. Ý nghĩa của “hầu việc” chân chính là săn sóc, tôn trọng và chăm lo cho đối phương. Đối xử lễ phép với anh em chị em Siôn, nhìn xem họ có điểm khó khăn gì không, dù có phần mà mình phải hy sinh chăng nữa thì cũng nhường nhịn và chăm lo; hơn nữa, đối với các thánh đồ mới đến Siôn hoặc có đức tin vẫn còn non yếu thì quan tâm và chia sẻ tình yêu thương hầu cho họ nhìn biết ngay thẳng Đức Chúa Trời và không đánh mất niềm trông mong vào Nước Thiên Đàng. Những việc thể này chính là hầu việc anh em chị em.

Trong sự Đức Chúa Trời ban sự dạy dỗ “Hãy hầu việc lẫn nhau” có chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng muốn nhấc chúng ta lên cao ở trên trời. Bởi vì người hạ mình xuống và hầu việc anh em chị em dưới đất này thì mới có thể trở nên người lớn và người cao ở trên trời. Theo đó, dù những người thế gian lạm dụng quyền uy và muốn được nâng cao, nhưng chúng ta không được có hình ảnh thể ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưới đất này, hạ mình xuống và hầu việc các người nhà hơn là muốn được hầu việc, để được trở nên thầy tế lễ nhà vua đời đời khi đi vào vương quốc trên trời thì chẳng tốt hay sao? Chúng ta hãy thực tiễn “đạo hầu việc” với ý nghĩa chân chính bằng tình yêu thương và chăm lo trong khi hiểu ra phước lành của sự hầu việc, nhờ đó trở nên các con cái của Đức Chúa Trời dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời và được nhận lãnh phước lành trên trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ mười hai trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Hãy nói về phương pháp có thể hầu việc anh em chị em.