WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giáo huấn thứ tư trong Giáo huấn của Mẹ

“Giống như Ápraham được nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho người cháu là Lót cái tốt đẹp, chúng ta cũng sẽ nhận phước lành tốt hơn khi nhường cho anh em cái tốt đẹp.”

16434 Xem

Đây là chuyện xảy ra lúc Ápraham cùng với cháu Lót đi đến xứ Canaan do được Đức Chúa Trời kêu gọi. Gia súc của Ápraham và cháu Lót tăng dần, và người nhà theo họ cũng nhiều hơn, để họ cùng nhau sống thì đất đai chật chội, nên đã xảy ra cuộc tranh cãi giữa người chăn của hai người. Ápraham nói với cháu Lót rằng chúng ta tranh cãi lẫn nhau như thế được chăng, rồi bảo rằng hãy định ra đường để đi rồi sống tách riêng nhau. Lúc này, Ápraham ở trên vị trí có thể chọn vùng đất trước Lót, nhưng đã nhường cho cháu Lót có thể lựa chọn trước vùng đất vừa lòng. Thế rồi sau đó bản thân đã lựa chọn vùng đất mà Lót không lựa chọn.

… xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Ápram cùng bọn chăn chiên Lót. Ápram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.Sáng Thế Ký 13:7-9

Đối với Ápraham đã nhường cái tốt cho Lót, Đức Chúa Trời đã hứa ban cho phước lành lớn lao rằng sẽ ban cho Ápraham và con cháu người mọi vùng đất mà người nhìn thấy, và rằng sẽ cho dòng dõi của Ápraham được nhiều như bụi trên đất. Vì nhường cái tốt cho cháu Lót nên Ápraham đã được nhận phước lành bởi thứ tốt hơn từ Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu chúng ta cũng nhường cái tốt cho anh em giống như vậy thì sẽ được nhận lấy phước lành tốt hơn. Chúng ta hãy ghi nhớ lời phán thể này của Đức Chúa Trời, nhường cái tốt cho anh em chị em, nhờ đó trở nên các con cái của Đức Chúa Trời được nhận phước lành lớn hơn giống như Ápraham.

Vấn đề phải suy nghĩ
Giáo huấn thứ tư trong Giáo huấn của Mẹ là gì?
Khi Ápraham nhường cho cháu Lót lựa chọn trước vùng đất vừa lòng thì Đức Chúa Trời đã ban phước lành nào cho Ápraham?