WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời có tin vào Đức Chúa Jêsus không?

4571 Xem

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh tin và kính sợ Đức Chúa Jêsus một cách chân thành. Hơn nữa, chúng tôi là Hội Thánh thực tiễn sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và rao truyền đạo của sự cứu rỗi. Hy sinh của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá là hy sinh cách nhưng không của Đức Chúa Trời để tha thứ tội ác của loài người.

Nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus Christ hy sinh làm giá chuộc thì loài người trở nên sự tồn tại không thể tránh khỏi sự chết trong sự diệt vong và đau đớn đời đời. Thế giới không có Đức Chúa Jêsus là thế giới tuyệt vọng và đớn đau.

Đức Chúa Jêsus là Đấng đến thế gian này để ban sự sáng của sự cứu rỗi cho loài người, và Ngài đã ban sự trông cậy của sự sống đời đời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin và yêu mến Đức Chúa Jêsus. Hơn nữa, chúng tôi đang truyền bá tình yêu thương và hy sinh vì loài người. Chúng tôi tin và yêu mến danh của Đức Chúa Jêsus cũng như danh mới của Đức Chúa Jêsus (Khải Huyền 3:12).