WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời có tin vào Kinh Thánh không?

1513 Xem

Đối với người tín ngưỡng vào Đức Chúa Trời, việc tin vào Kinh Thánh – lời của Đức Chúa Trời là điều đương nhiên. Kinh Thánh được ghi chép bởi Đức Thánh Linh cảm động mà các đấng tiên tri đã nói bởi Đức Chúa Trời; ấy là lời chí thánh và không có sai sót của Đức Chúa Trời (II Timôthê 3:16-17, II Phierơ 1:20-21).

Trong đó có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân sinh nhân loại khỏi tội lỗi, có chứa đựng tấm lòng của Đức Chúa Trời yêu thương nhân sinh nhân loại, có chứa đựng thông điệp của sự cứu rỗi về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và đánh thức cho chúng ta nhận biết nguồn gốc linh hồn của chúng ta.

Kinh Thánh thấu biết từ ban đầu đến cuối cùng của thời đại và hướng dẫn con đường ngay thẳng và chân chính để nhân sinh nhân loại có thể về quê hương của linh hồn, là vương quốc trên trời.

Làm sao chúng ta không tin vào Kinh Thánh là lời vĩ đại của Đức Chúa Trời được?