WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sự sáng Tin Lành và tia chớp

1641 Xem

“Đức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: “Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.” Mathiơ 13:34-35

Đức Chúa Jêsus đã giải nghĩa những sự kín nhiệm của Nước Thiên Đàng trong các ví dụ cho những con cái yêu dấu của Ngài. Đó là vì có những người được phép cho biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, còn người khác thì không. Chúng ta hãy cùng học về mối quan hệ giữa tia chớp và Tin Lành trong số những lời ví dụ của Kinh Thánh.

“Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến cũng thể ấy.” Mathiơ 24:27

1. Chớp là ánh sáng

Chớp là một tia sáng lóe lên chói lọi xảy ra khi điện tích trong không khí phóng điện bên trong đám mây hay giữa các đám mây với nhau. Tia chớp phát ra trong ngày nhiều mây hay trong đêm tối tỏa sáng ra cả vùng rộng lớn trong nháy mắt.

2. Tin Lành là sự sáng

Kinh Thánh miêu tả Tin Lành mà Đấng Christ tỏ ra là sự sáng.

“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết… Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta…” Êsai 9:1-6

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng “sự sáng đã chiếu” chỉ ra tình huống Đức Chúa Jêsus sẽ đến trong xác thịt và chiếu ra Tin Lành giao ước mới để cứu rỗi thế gian bị che phủ bởi tội lỗi. Khoảng 700 năm sau khi Êsai tiên tri, Đấng Christ đã đến trái đất với tư cách là Sự Sáng và chiếu sáng láng cả thế gian, nhưng sự mờ tối không tiếp nhận mà lại chống đối Ngài, và cuối cùng phạm sai lầm to lớn là đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

“Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chưa từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy…” Giăng 1:5-12

Sự tối tăm ghét sự sáng. Ma quỉ là kẻ thù nghịch chúng ta, cản trở mọi người nhìn xem sự sáng vì nó sợ hãi sự sáng sẽ chiếu tỏ tường.

“Nếu Tin Lành của chúng tôi còn bị che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ…” II Côrinhtô 4:3-4

3. Giao ước cũ là mặt trăng và giao ước mới là mặt trời

Tin Lành giao ước mới là sự sáng, nhưng giao ước cũ cũng được gọi là sự sáng nữa. Tuy nhiên, giao ước cũ không thể tự phát sáng được. Giống như mặt trăng không thể tự phát ra ánh sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, giao ước cũ phát ra tia sáng mờ bởi việc phản chiếu ánh sáng của giao ước mới sẽ xuất hiện sau đó. Giống như mặt trăng mất đi ánh sáng khi mặt trời chiếu sáng, giao ước cũ cũng mất đi sự sáng khi sự sáng của giao ước mới đến.

“… Gọi ước đó là mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.” Hêbơrơ 8:7-13

“Vậy, nếu chức vụ về sự định tội (giao ước cũ) còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình (giao ước mới) được vinh hiển hơn bội phần. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhứt (giao ước cũ) biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì (giao ước mới); vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa!” II Côrinhtô 3:9-11

Bằng cách này, Hội Thánh Sơ Khai đã đặt giao ước cũ dưới chân mình và mặc lấy giao ước mới mà tỏa ra sự sáng của Tin Lành.

“Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng…” Khải Huyền 12:1

4. Tin Lành giao ước mới là sự sáng chữa trị tội lỗi

Ngày nay, những loại bệnh khác nhau đã được chữa lành bởi tia laser. Tương tự như vậy, sự sáng của Tin Lành giao ước mới cũng là tia sáng chữa lành những bệnh tật phần linh hồn.

“Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.” Malachi 4:2

5. Sự sáng của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm như là sự sáng của bảy ngày

Tin Lành giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus lập ra phát sáng như sự sáng mặt trời, nên đã dẫn dắt nhiều người đến sự công bình. Tuy nhiên, sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên về trời và những sứ đồ rời khỏi thế gian này, thì sự sáng Tin Lành của Đấng Christ bắt đầu mất đi vì sự hủy phá của ma quỉ, và hội thánh bắt đầu chứa đầy đạo dối. Và rồi suốt hơn 1000 năm, Thời Kỳ Tối Tăm tiếp nối mà không tồn tại lẽ thật nào. Vì vậy, vào thời điểm này là thời đại sau rốt, sự sáng của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm chiếu rực rỡ khắp cả thế giới, phá vỡ sự tối tăm, nên chúng ta có thể nói rằng sự sáng này mạnh mẽ như sấm chớp. Về sự sáng này, các đấng tiên tri đã tiên tri như sau.

“Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giêhôva buộc dấu vít của dân Ngài, và chữa lành vết thương nó.” Êsai 30:26

“Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất.” Khải Huyền 18:1

Sự sáng được nhắc đến trong Kinh Thánh chỉ ra sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời, đó là sự sáng của Tin Lành giao ước mới. Lời “Như chớp phát ra từ phương Đông nháng đến phương Tây” là lời tiên tri rằng sự sáng Tin Lành tại thời điểm Đức Chúa Jêsus Tái Lâm sẽ tỏa sáng nhanh chóng từ phương Đông đến phương Tây.

“Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian: Trái đất thấy, bèn rúng động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giêhôva, trước mặt Chúa của khắp thế gian.” Thi Thiên 97:4-5