WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Biết hay tin vào lời tiên tri

Mathiơ 2:1-15

1698 Xem

Khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giêrusalem.

“Vua dân Giuđa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.”

Nghe tin ấy, vua Hêrốt cùng cả thành Giêrusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi họ rằng:

Đấng Christ phải sanh tại đâu?”

“Tâu rằng: Tại Bếtlêhem xứ Giuđê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bếtlêhem, đất Giuđa, từ ngươi sẽ ra một tướng, là Đấng chăn dân Ysơraên.”

Vua Hêrốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào.

Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bếtlêhem, và dặn rằng “Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về dấu tích con trẻ đó, khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.”

Nhưng sau khi được mách bảo trong giấc chiêm bao rằng đừng trở lại nơi vua Hêrốt thì họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giôsép trong giấc chiêm bao.

“Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Êdíptô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hêrốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.”

Giôsép bèn thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Êdíptô. Người ở đó cho tới khi vua Hêrốt qua đời, hầu cho ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Tuyệt đối không có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong quá trình lời tiên tri của Kinh Thánh đang được ứng nghiệm.

Dù loài người có nhận ra hay không, lời tiên tri của Đức Chúa Trời chắc chắn vẫn sẽ diễn ra theo lời của Ngài.

Đức tin không có nghĩa là chỉ biết về lời tiên tri, mà là tin vào sự ứng nghiệm chắc chắn của lời tiên tri và hành động theo lời tiên tri ấy.

Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chỉ biết lời tiên tri rằng Đấng Christ sẽ giáng sinh tại Bếtlêhem, nhưng họ không hề nghĩ đến việc tìm hiểu xem ai làm ứng nghiệm lời tiên tri ấy và làm ứng nghiệm như thế nào, nên họ không phải là những người sở hữu đức tin chân chính.

Hành động của vua Hêrốt thì không có gì đáng nói thêm nữa. Sau nghe lời tiên tri, Hêrốt dám rút gươm chĩa về phía Đấng Christ vì sợ rằng mình có thể bị mất ngai vàng.

Ngay cả vào thời điểm này, lời tiên tri của Đức Chúa Trời đang được ứng nghiệm đúng như lời Kinh Thánh được ghi chép, vận hành trật tự của vũ trụ và tấm lòng của loài người.

Chúng ta đừng trở thành những người chỉ biết đến lời tiên tri, mà hãy là những người tin và làm theo lời tiên tri.