WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào?

7554 Xem

Cầu nguyện là cuộc đối thoại phần linh hồn với Ðức Chúa Trời. Theo đó, người cầu nguyện phải tin chắc Đức Chúa Trời có tồn tại và Ðấng nghe lời cầu nguyện là Ðức Chúa Trời, và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho, và phải hết lòng tận tình mà cầu nguyện bằng tấm lòng chân thật.

Hãy dò xem phải cầu nguyện như thế nào một cách cụ thể.

Thứ nhất, phải cầu nguyện trước hết là để tìm kiếm nước của Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.

Nếu người nào cầu xin để tìm kiếm tham muốn của mình mà trái nghịch ý định của Ðức Chúa Trời thì cầu nguyện đó giống như sự trẻ em đòi cái súng hay con dao. Cho nên khi cầu nguyện thì phải cầu nguyện xứng đáng với ý muốn mà Đức Chúa Trời vui mừng.

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài… Mathiơ 6:33

Thứ hai, phải cầu nguyện trong khi tin chắc rằng Ðức Chúa Trời sẽ ban cho.

Cầu nguyện không bằng đức tin thì không có sức sống. Cầu nguyện là cuộc đối thoại phần linh hồn với Ðức Chúa Trời, cho nên phải tin chắc chắn vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Giữa cầu nguyện bằng lòng tin chắc chắn vào sự tồn tại của Ðức Chúa Trời và cầu nguyện bằng lòng nghi ngờ, có sự khác nhau rất lớn. Cầu nguyện bằng lòng nghi ngờ giống như cùng là sự bấm chuông, nhưng như là bấm chuông hỏng. Dù bấm chuông hỏng nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai trả lời, giống như vậy, cầu nguyện bằng lòng nghi ngờ sẽ không thể nhận được lời đáp của Đức Chúa Trời.

Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa; ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Giacơ 1:6-8

Thứ ba, phải hết lòng tận tình mà cầu nguyện.

Cầu nguyện thật là một việc trọng yếu. Ðấng nghe lời cầu nguyện là Ðức Chúa Trời chí thánh. Cho nên người cầu nguyện phải hết lòng tận tình mà cầu nguyện bằng tấm lòng chân thật.

… Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Luca 22:39-44

Bản thân cuộc sống phải là một chuỗi cầu nguyện liên tục; và làm bất cứ công việc gì, chúng ta phải bắt đầu bằng cầu nguyện, tiến hành bằng cầu nguyện, kết thúc bằng cầu nguyện. Khi dâng cầu nguyện là cuộc đối thoại phần linh hồn với Ðức Chúa Trời với tư cách là thánh đồ của Đức Chúa Trời, thì hết lòng hết sức cầu nguyện bằng tấm lòng chân thật, nhưng phải tin Đức Chúa Trời sẽ ứng đáp và cầu xin bằng cầu nguyện xứng đáng.

Vấn đề phải suy nghĩ
Cuộc đối thoại phần linh hồn với Ðức Chúa Trời là gì?
Xin hãy trả lời ba nội dung về sự rằng chúng ta phải cầu nguyện cụ thể như thế nào.