WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thái độ và tư thế của người thờ phượng

4155 Xem

Người thờ phượng phải có thái độ và tư thế biểu hiện tôn kính và kính sợ Đức Chúa Trời. Dù gặp vua của một vương quốc thì cũng coi là vinh hiển lớn và hết sức chuẩn bị cho cuộc gặp ấy, huống chi chúng ta phải làm thế nào trong khi thờ phượng gặp Đức Chúa Trời là Vua của các vua, Chúa của các chúa?

Trước hết phải hiểu biết tầm quan trọng và phước lành của thờ phượng một cách trọn vẹn. Cho nên chúng ta phải ưu tiên thờ phượng hơn công việc thế gian và tham gia vào thờ phượng bằng tấm lòng cảm tạ và đức tin của mình chứ không phải dựa vào người khác.

Hơn nữa, để giữ thờ phượng một cách chí thánh và ân huệ thì phải có tư thế chuẩn bị trước khi giữ thờ phượng.

Vậy thì hãy dò xem phải chuẩn bị những điều nào.

  • Đến sớm trước giờ thờ phượng và chuẩn bị lễ thờ phượng.
  • Kể cả thể xác lẫn tấm lòng phải tin kính, và tham gia với áo quần lịch sự.
  • Chuẩn bị Kinh Thánh, Bài Ca Mới, khăn trùm đầu (nữ thánh đồ – I Côrinhtô 11:5) mà cần thiết trong khi thờ phượng.

Tiếp theo, là thái độ tấm lòng và tư thế trong khi thờ phượng.

  • Phải thờ phượng bằng lòng tôn kính và cảm tạ Ðức Chúa Trời (Thi Thiên 50:14).
  • Phải thờ phượng bằng tấm lòng khẩn thiết, hết lòng, hết ý, hết sức, cho đến đỗi hết linh hồn (Mathiơ 22:37).
  • Phải thờ phượng bằng cách tự hạ mình xuống mà tôn vinh và nâng Đức Chúa Trời lên cao cả.
  • Phải thờ phượng một cách tin kính bằng thái độ ăn năn hối cải và cầu xin Ngài tha tội.
  • Phải lấy tâm thần và lẽ thật mà dâng thờ phượng bằng lòng yêu mến Ðức Chúa Trời.
  • Phải thờ phượng trong khi bỏ mọi tư tưởng về phần xác, và tập trung vào lời Ðức Chúa Trời.
  • Không ngồi dựa nghiêng mình vào ghế nhưng ngồi thẳng mình và giữ thờ phượng một cách tin kính.

Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời và sự cứu rỗi cho nhân sinh chúng ta phải chịu chết. Cho nên thông qua thờ phượng, chúng ta phải dâng cảm tạ, tán dương và vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Để dâng thờ phượng chí thánh mà Đức Chúa Trời vui mừng thì phải chuẩn bị trước thân thể và tấm lòng tin kính và giữ thờ phượng bằng sự tôn kính và cảm tạ Đức Chúa Trời (Giăng 4:24).

Vấn đề phải suy nghĩ
Hạng mục phải kiểm tra và chuẩn bị trước khi tham gia vào thờ phượng là gì?
Thái độ tấm lòng và tư thế trong khi thờ phượng nên như thế nào?