WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mục đích thờ phượng

8014 Xem

Chúng ta vốn lẽ là tội nhân phạm tội ở trên trời. Mục đích mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng ban sự cứu rỗi là gì?

Thứ nhất, thờ phượng để đôn đốc mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng ta.

Đối tượng chúng ta hầu việc chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất, đích thân ban sự sống và hơi thở cho loài người, và là Ðấng cứu rỗi chúng ta – tội nhân và hứa Nước Thiên Ðàng bằng mọi lời lẽ thật.

Ðức Chúa Trời – Ðấng dựng nên hết thảy mọi vật, thiếu thốn điều gì mà lại muốn loài người chúng ta hầu việc đây? Điều đó chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời muốn ban tư cách người dân Nước Thiên Đàng và quyền thế của con cái cho những người hầu việc Đức Chúa Trời, để rồi ban phước cho loài người chúng ta.

Thờ phượng làm cho nhận thức lặp đi lặp lại về mối quan hệ giữa Ðức Chúa Trời và chúng ta là mối quan hệ giữa Cha Mẹ và con cái, Vua và người dân, Ðấng Sáng Tạo và người được tạo ra, nhờ đó hầu cho mối quan hệ giữa Ðức Chúa Trời và chúng ta được khăng khít. Bởi thờ phượng, chúng ta phải xác minh rõ ràng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang hầu việc là Đấng nào, và tán dương ân huệ của Ngài, nhờ đó mối quan hệ giữa Ðức Chúa Trời và chúng ta được kết nối vững chắc bởi sợi dây sự yêu thương không hề bị cắt đứt.

Ta sẽ đi giữa các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta.Lêvi Ký 26:12

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậyGiăng 4:23

Thứ hai, thờ phượng để được tha tội và hòa giải với Ðức Chúa Trời.

Mục đích lớn nhất chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là để được phước lành sự tha tội. Chúng ta bị xa cách với Ðức Chúa Trời bởi tội lỗi của chúng ta (Êsai 59:1-3). Ở thời đại Cựu Ước, người dân Ysơraên giết con sinh, lấy huyết làm của lễ mà dâng thờ phượng (tế lễ) để được tha tội. Bây giờ, chúng ta – kẻ mà đã xa cách với Ðức Chúa Trời một lần, được chuộc tội và được hòa giải lại với Ðức Chúa Trời bởi vì Ðấng Christ – Ðấng thực thể của Chiên Con đã hy sinh vì tội lỗi chúng ta (Êphêsô 2:12-19). Cho nên, chúng ta phải thờ phượng Ðức Chúa Trời để nhớ và kỷ niệm lòng yêu thương và sự hy sinh của Ðấng Christ vì chúng ta.

Thứ ba, thờ phượng để cảm tạ và tôn vinh Ðức Chúa Trời.

Ðức Chúa Trời là Ðấng Sáng Tạo dựng nên vạn vật. Mỗi người chúng ta nhận ân huệ dồi dào của Ðức Chúa Trời dù chính chúng ta không nhận ra. Ngài lên kế hoạch mỗi điều và tiến hành mỗi sự vì lợi ích của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta lặng lẽ. Thật đương nhiên cho chúng ta là kẻ được dựng nên, phải thờ phượng Ðức Chúa Trời – Ðấng đáng được vinh hiển, tôn quý và cảm tạ.

Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.Khải Huyền 4:11

Thứ tư, thờ phượng để nhận lấy phước lành.

Ðức Chúa Trời đang tìm kiếm những người thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật, và Ngài hứa ban phước cho họ. Mọi thờ phượng đều có ân huệ và phước lành của Ðức Chúa Trời. Bởi việc dâng một ngàn chiên con làm của lễ thiêu, vua Salômôn được Ðức Chúa Trời ban sự khôn ngoan và được trở thành vua khôn ngoan nhất đương thời, và nhờ phước lành ấy mà dựng nên đất nước mình cường thịnh (I Các Vua 3:4-14).

Như thế này, Ðức Chúa Trời ban phước lành, ân huệ của sự cứu rỗi và tha tội cho những người tin và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trở thành người được nhận nhiều phước lành trong khi lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Đức Chúa Trời.

Vấn đề phải suy nghĩ
Mục đích chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là gì?
Bởi việc dâng một ngàn chiên con làm của lễ thiêu, Salômôn được nhận phước lành nào?