WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thứ tự thờ phượng

4135 Xem

Bất cứ nghi thức nào cũng có thứ tự. Việc chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời cũng có thứ tự. Thứ tự thờ phượng được tiến hành theo thứ tự như sau, có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh đặc thù của Hội Thánh địa phương.

1. Cầu nguyện ngẫm nghĩ

Nhắm mắt lại và làm cho lòng dịu lại, và cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời (Thi Thiên 143:5). Không phát ra tiếng.

2. Tán dương vinh hiển

Cảm tạ ân huệ Ðức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên Ngài bằng bài ca mới (Khải Huyền 5:13). Vào giờ này, các thánh đồ đứng lên và dâng tán dương.

3. Cầu nguyện

Dâng lên các lời cầu nguyện theo thứ tự cảm tạ, tôn vinh Đức Chúa Trời, hối cải, xin được ước muốn. Thông thường người giảng đạo buổi lễ thờ phượng đó cầu nguyện (Mọi thánh đồ vẫn đứng dậy). Sau khi cầu nguyện, ngồi xuống.

4. Tán dương

Hát xướng về chủ đề sự nghỉ ngơi vào ngày Sabát, về chủ đề lễ trọng thể vào các buổi lễ trọng thể, còn vào các thờ phượng đặc biệt khác thì dâng vinh hiển bởi tán dương đúng chủ đề tùy theo tính cách của thờ phượng ấy.

5. Cầu nguyện

Đây là thời gian cầu nguyện phụ dâng sự cảm tạ, tôn vinh và nài xin Ðức Chúa Trời ban phước cho người giảng đạo buổi lễ thờ phượng này để cung cấp được cho các thánh đồ bằng cỏ tốt (lời của Ðức Chúa Trời), cầu xin Ngài hầu cho mọi thánh đồ nhận lấy được phước lành và ân huệ.

6. Tán dương đặc biệt

Hầu cho thờ phượng được ân huệ hơn và để ngưỡng vọng và nâng cao Đức Chúa Trời lên, nếu có đội thánh ca thì dâng lên tán dương đặc biệt nữa. Ở nơi không có điều kiện thì có thể lược bớt thứ tự này.

7. Giảng đạo

Người giảng đạo cung cấp lời của Ðức Chúa Trời cho các thánh đồ để nhận được ý định của Ðức Chúa Trời và được ân huệ. Giống như khi không ăn cơm, không uống nước thì phần xác chúng ta bị đói kém, nên nếu linh hồn chúng ta không ăn được lời của Ðức Chúa Trời (lương thực linh hồn) thì cũng bị yếu đi, bị mắc bệnh. Thời gian này thật quan trọng.

8. Dâng hiến vật thánh và tán dương

Chúng ta hiến dâng vật thánh, tán dương lên Ðức Chúa Trời.

9. Cầu nguyện dâng hiến

Tùy theo hoàn cảnh mà chọn người cầu nguyện dâng hiến giữa người dẫn buổi lễ, trưởng lão, truyền đạo sư, khuyên sư, mà cầu nguyện bằng lời chúc phước và cảm tạ về vật thánh.

10. Thông báo

Người dẫn buổi lễ giới thiệu và thông báo những tin tức tốt lành của Hội Thánh và thánh đồ. Và thông báo hạng mục thông báo mà phải cho biết thông qua giờ này. Cùng vui mừng khi gặp việc tốt và cùng chia sẻ gánh nặng công việc khó khăn lẫn nhau, nhờ đó xác nhận thảy người nhà đều là một chi thể, và phải đôn đốc tình yêu thương với nhau hơn nữa.

11. Cầu nguyện chúng con mong muốn

Mọi thánh đồ đều cầu nguyện.

12. Cầu nguyện ngẫm nghĩ

Cầu nguyện để mọi thánh đồ giao tiếp với Ðức Chúa Trời trong ngẫm nghĩ, cảm tạ Ngài về buổi lễ thờ phượng, xin được ân huệ và phước lành của Ðức Chúa Trời luôn luôn và đời đời.

13. Tuyên ngôn bế mạc

Người dẫn buổi lễ tuyên bố bế mạc thờ phượng, thông báo giờ hẹn buổi lễ thờ phượng sau, xin hẹn gặp lại.

* Nếu thờ phượng lễ trọng thể và thờ phượng hàng tuần trùng ngày thì tiến hành bao gồm nghi thức lễ trọng thể.

Chúng ta phải trở thành con cái nhận phước lành nhiều từ Đức Chúa Trời nhờ giữ thờ phượng một cách ân huệ và tin kính.

Vấn đề phải suy nghĩ
Thờ phượng được tiến hành theo thứ tự nào?