WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Quân Lính Tin Lành

1487 Xem

Kinh Thánh ghi chép rất nhiều lịch sử chiến tranh. Thắng bại của trận chiến tùy thuộc vào việc Đức Chúa Trời có ngự cùng hay không. Những nội dung đó cho thấy rằng chúng ta phải có tư thế và đức tin như thế nào khi tham gia vào cuộc chiến tranh phần linh hồn.

Đức Chúa Trời gọi chúng ta làm quân lính Tin Lành. Hãy tìm hiểu xem tinh thần và những chuẩn bị cần thiết của quân lính Tin Lành là gì, và hãy cùng có thời gian trang bị thành quân lính Tin Lành xứng đáng với Đức Chúa Trời.

Tiêu chuẩn tuyển chọn quân lính của Đức Chúa Trời

Trong lịch sử đương thời Ghêđêôn, chúng ta thấy được cảnh Đức Chúa Trời tuyển chọn quân lính. Bị Mađian chinh phục, Ysơraên đang phải sống trong cảnh ngộ nô lệ. Để giải phóng người dân Ysơraên, Đức Chúa Trời đã gọi Ghêđêôn và chiêu mộ quân đội. Lúc đó có ba vạn hai ngàn người tự nguyện đi lính, nhưng số người được tuyển chọn sau cùng chỉ là 300 người.

“… Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Mađian vào tay nó đâu, e Ysơraên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, khá trở về khỏi núi Galaát! Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại. Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì người thử chúng nó tại đó… Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quì gối xuống mà uống. Bấy giờ, Đức Giêhôva bèn phán cùng Ghêđêôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình!…” Các Quan Xét 7:1-8

Đương thời số quân Mađian đóng trại để tranh chiến với Ysơraên là 135.000 người (Các Quan Xét 8:10). Quân địch đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì nhiều vô số, khác nào cát nơi bờ biển (Các Quan Xét 7:12), nên trên thực tế dù hết thảy ba vạn hai ngàn quân Ysơraên ra trận thì quân địch vẫn đông hơn quá nhiều.

Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng nếu quân lính nhiều thì sẽ tự khoe khoang, nên Đức Chúa Trời đã cho hai vạn hai ngàn người sợ hãi run rẩy đi về. Thông qua hoàn cảnh không thể nào thắng nổi bằng năng lực loài người, Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết sự thật rằng chiến thắng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi sự dũng mãnh và chiến lược của loài người.

Kể cả người khoe khoang “ta đã làm”, và kể cả người sợ hãi run rẩy đều không xứng đáng với Đức Chúa Trời. Tất cả họ đều là những người không có đức tin vào Đức Chúa Trời. Vì họ không trông cậy vào Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt và tiến hành tất thảy mọi công việc, mà nghĩ rằng năng lực của loài người lớn lao hơn năng lực của Đức Chúa Trời, nên họ không có tư cách trở thành quân lính của Đức Chúa Trời.

Đối với một vạn người ở lại, Đức Chúa Trời vẫn nói rằng đông qúa, và lại thử họ lần nữa. Đức Chúa Trời chỉ lựa chọn 300 người không quì gối xuống khi uống nước.

Khi chọn lựa quân lính, Đức Chúa Trời xem xét tấm lòng trước tiên, rồi sau đó xem xét thái độ. Những người khoe khoang hoặc sợ hãi, những người sẽ quì gối vào một lúc nào đó, đều bị Đức Chúa Trời cho trở về nhà. Đức Chúa Trời đã chọn ra 300 người không hề quì gối cho đến phút cuối, cho họ giải cứu người dân Ysơraên khỏi tay người Mađian.

Khi Đức Chúa Trời ở cùng thì thắng lợi đã được dự định sẵn. Chính vì thế 300 quân lính chỉ cần cầm đuốc, thổi kèn theo như lời của Đức Chúa Trời, mà quân địch đã tự chém lẫn nhau và bị tiêu diệt hết (Các Quan Xét 7:9-22).

Khổ nạn và thắng lợi được dự định cho quân lính của Tin Lành

Khi xem xét tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời chiêu mộ dũng sĩ Ghêđêôn, chúng ta biết được rằng phải làm thế nào thì mới có thể trở thành quân lính Tin Lành mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Điều mà Đức Chúa Trời mong đợi ở các quân lính không phải là võ nghệ hay học thức, mà là đức tin biết trông cậy vào duy nhất Đức Chúa Trời và luôn dâng vinh hiển lên Ngài, và là thái độ không quì gối trước bất cứ hoàn cảnh nào.

Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta, những người đang đi theo Đấng Christ trong đức tin, là những quân lính của Tin Lành. Tất cả những người đi tiên phong gắng sức truyền đạo, hay những người cùng chung sức ở phía sau, hay những người cầu nguyện vì Tin Lành, hay những người cùng chịu vất vả và mong Tin Lành được tốt đẹp, đều là những quân lính của Tin Lành.

“Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.” Khải huyền 17:14

Những người trung tín được Đức Chúa Trời kêu gọi và lựa chọn! Đối với quân lính của Tin Lành này, thắng lợi đã được dự định trước, nhưng các quân lính này cũng phải trải qua khổ nạn trong quá trình chiến tranh. Khi chiến thắng được khổ nạn đó, sẽ được nhận mão triều thiên của sự công bình với tư cách là quân lính Tin Lành chân chính.

“Hãy cùng ta chịu khổ như một đạo binh giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo luật lệ thì mới được mão triều thiên…” II Timôthê 2:3-9

“hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ… Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó…” II Timôthê 4:2-8

Quân lính giỏi của Đấng Christ phải cùng chịu cực khổ với Đấng Christ. Quân lính giỏi không bao giờ từ bỏ Tin Lành vì việc đời riêng mình, không bao giờ quì gối trước bất cứ gian nan, thử thách nào. Quân lính giỏi thắng lợi bất cứ khó khăn và trở ngại nào, luôn chăm lo làm thế nào để chiến thắng trong trận chiến phần linh hồn nhằm luôn dâng được nhiều vinh quang lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi anh ta làm quân lính.

Với tư cách là quân lính giỏi của Đấng Christ, chúng ta cũng phải chiến thắng mọi khổ nạn. Tư thế không bao giờ quì gối trước bất cứ khổ nạn nào, cùng với đức tin là điều kiện cần thiết của quân lính Tin Lành.

Cuộc chiến linh hồn

Chúng ta đang đánh trận phần linh hồn với thế lực của quỉ Satan. Thông qua mặc thị của sứ đồ Giăng, Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy cảnh quỉ Satan phẫn nộ rồi đi tranh chiến cùng các thánh đồ.

“Con rồng (quỉ Satan) giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.” Khải Huyền 12:17-18

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Êphêsô 6:10-12

Những quân lính Tin Lành được Đức Chúa Trời gọi, tham gia trận chiến linh hồn bắt đầu từ Nước Thiên Đàng và sẽ kết thúc ở dưới đất này. Kinh Thánh tiên tri rằng quỉ Satan đang thống trị trên nhiều người giống như bãi cát của biển, và đang chống lại những người vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin. So với kẻ địch thì số lượng chúng ta là quá ít. Nhưng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào số người nhiều hay ít.

Khi cả quân đội Ysơraên đang run rẩy sợ hãi, sở dĩ một mình Đavít đã đánh lui gã khổng lồ Gôliát là vì Đavít đã trông cậy vào Đức Chúa Trời vạn binh mà đi ra trận (I Samuên 17:45). Đức Chúa Trời muốn người dũng sĩ có đức tin như vậy.

300 dũng sĩ Ghêđêôn luôn tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình nên không hề hoang mang trước đội quân địch đông như bầy cào cào, không hề quì gối trước bất cứ hoàn cảnh nào. Giống như vậy, chúng ta cũng phải luôn mang đức tin chỉ trông cậy vào Đức Chúa Trời, chỉ dâng vinh hiển lên duy nhất Đức Chúa Trời, và phải có tư thế không quì gối trước quân địch trong bất cứ hoàn cảnh nào.

“Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh thánh chép về chuyện Êli sao? Thể nào người kiện dân Ysơraên trước mặt Đức Chúa Trời, mà rằng: Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, huỷ phá bàn thờ Ngài; tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Baanh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.” Rôma 11:2-5

Những người sót lại được Đức Chúa Trời lựa chọn là những người không hề quì gối trước Baanh. Chúng ta không phải là những kẻ nhát gan quì gối trước thế gian và thỏa hiệp với hoàn cảnh. Nhưng chúng ta phải trở thành những dũng sĩ chiến thắng tất thảy bằng đức tin, trông cậy vào Đức Chúa Trời đến cuối cùng, và làm những việc mà Đức Chúa Trời vui lòng.

Hãy mặc lấy áo giáp toàn thân của Đức Chúa Trời

Kẻ thù nghịch chúng ta là quỉ Satan và những ác linh dưới quyền thống trị của nó. Để đối địch với kẻ địch không trông thấy, chúng ta luôn phải tỉnh thức và tiết độ về phần linh hồn.

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” I Phierơ 5:8-9

Giống như câu nói “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, chúng ta phải luôn thức tỉnh theo dõi động tĩnh của kẻ thù ma quỉ, và cũng luôn xem lại bản thân chúng ta. Để làm như vậy, trước hết hãy tự xét xem bản thân chúng ta có đang trang bị vũ trang đầy đủ với tư cách là quân lính của Tin Lành không. Quân lính không ra chiến trường khi không mặc quân phục và không trang bị vũ khí. Phải trang bị đầy đủ từ đầu đến chân thì mới ra chiến trường. Đức Chúa Trời đã phán ra quân lệnh với những quân lính Tin Lành rằng hãy mặc lấy áo giáp toàn thân của Đức Chúa Trời.

“Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ…” Êphêsô 6:13-20

Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Ngài cũng phán rằng lấy sự cứu chuộc làm mão trụ để chúng ta luôn nghĩ về sự cứu chuộc, một tay cầm lấy đức tin làm thuẫn, và một tay cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.

Với tư cách là quân lính linh hồn, chúng ta cần phải chuẩn bị tất thảy những thứ này. Trong đó, gươm của lời là vũ khí tấn công đẩy lui kẻ địch, trong khi các thứ khác bảo vệ linh hồn mình. Chúng ta có thể dùng thuẫn đức tin để ngăn chặn mũi tên lửa của ma quỉ, vung lưỡi gươm lời sắc nhọn bóng loáng để đẩy lùi ma quỉ.

Gươm của lời của sự sống, Giao Ước Mới

Nếu không sử dụng lưỡi gươm lời, chúng ta có thể trúng mũi tên lửa độc do ma quỉ bắn ra, và bị thương trí mạng. Ma quỉ là kẻ nắm quyền thế của âm phủ và cái chết, là ác thần giết chóc, thế nên nó sử dụng mọi thủ đoạn bao gồm vũ khí chủ yếu là lời dối trá để giết thêm dù chỉ một linh hồn. Giống như lời ‘tấn công là cách phòng thủ an toàn nhất’, nên để đối đầu và đẩy lùi được ma quỉ gian ác như thế này, chúng ta phải sử dụng lưỡi gươm lời trước.

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, là thứ vũ khí siêu phàm đến nỗi sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy (Hêbơrơ 4:12). Phải vung lưỡi gươm lời thì chúng ta mới thắng lợi. Đức Chúa Trời đã đến thế gian này để ban cho chúng ta lưỡi gươm lời của sự sống đẩy lùi tội lỗi và cái chết.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.” Giăng 6:53-55

Sứ mệnh của chúng ta, tức quân lính Tin Lành, là làm cho mọi người ăn thịt và uống huyết của Đấng Christ để cứu sống linh hồn. Mỗi khi chúng ta vung lên lưỡi gươm lời mà đã được nhận từ Đức Chúa Trời, ma quỉ sẽ trở lui, những linh hồn vốn là phu tù của ma quỉ sẽ được giải phóng và đến với sự sống. Việc rao truyền lẽ thật giao ước mới của sự sống làm giảm thế lực của ma quỉ ở thế giới linh hồn. Việc muôn dân toàn thế giới đang chạy đến đường sự sống cũng chính là chứng cớ rằng thế lực của ma quỉ đã bị suy giảm.

Mão triều thiên của sự sống được ban cho người thắng

Chúng ta phải rao truyền lẽ thật sự sống cho muôn dân toàn thế giới, làm cho họ hiểu lẽ thật và dẫn dắt họ đến đường sự sống. Khi rao truyền Tin Lành, tuyệt đối không được run sợ hoặc rao truyền trong sự trông cậy vào năng lực của bản thân. Sự cứu rỗi là món quà và là ân điển mà chỉ riêng Đức Chúa Trời mới ban cho được (Êphêsô 2:8-9). Giống như các dũng sĩ Ghêđêôn làm theo phương pháp của Đức Chúa Trời và thắng trận, khi chúng ta trông cậy vào sức mạnh của Đức Chúa Trời, là Đấng giúp đỡ chúng ta, và ra trận thì chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến linh hồn.

Việc cứu sống một linh hồn chính là kết quả sau khi thắng lợi trong cuộc chiến tranh ở thế giới linh hồn. Vậy, trước tiên chúng ta phải cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, phát huy hết trí tuệ và sự khôn ngoan được nhận từ Đức Chúa Trời, thêm vào đó phải biết hy sinh và yêu thương. Chính vì thế sứ đồ Phaolô đã ví việc cứu sống một linh hồn là việc ‘đau đớn khi sinh nở’.

Để không bị thua trong trận chiến linh hồn, ma quỉ cũng đang dùng các lời dối trá, phỉ báng và tất thảy các biện pháp tàn ác để phá hoại lẽ thật. Ma quỉ đang chất bức tường thật cao để người dân không nghe được giọng tiếng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải kêu la thật to để các anh chị em được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và được ra khỏi Babylôn. Chỉ khi trừ diệt được cái màn che phủ của ma quỉ Satan đang thống trị tinh thần của mọi người, và dẫn dắt họ bằng lời của sự sống, thì chúng ta mới trở thành người chiến thắng với tư cách là quân lính Tin Lành.

Những người đẩy lùi được tất thảy sự phá hoại và cám dỗ của ma quỉ Satan, chỉ nghĩ đến riêng Đức Chúa Trời từ đầu cho đến phút cuối, và luôn tiến bước hướng về Nước Thiên Đàng! Đức Chúa Trời hứa sẽ ban mão triều thiên của sự sống cho những người như thế.

Đừng quì gối trước thế gian, nhưng hãy trông cậy vào chỉ duy Đức Chúa Trời Cha Mẹ mà tiến về đích bằng đức tin giống các dũng sĩ Ghêđêôn. Sự vất vả của chúng ta chỉ là một lát, nhưng sự vinh hiển mà chúng ta được hưởng là đời đời. Mong tất thảy các anh chị em trở thành các quân lính của Tin Lành không từ bỏ niềm trông cậy vào Nước Thiên Đàng, luôn dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ, trông cậy vào danh của Ngài và chiến thắng.