WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tại sao chúng ta cầu nguyện?

8753 Xem

Lý do chúng ta phải cầu nguyện là gì? Có những người cầu nguyện không có mục đích một cách mặc nhiên. Tuy nhiên nếu biết lý do phải cầu nguyện, và cầu nguyện với mục đích chính xác thì sẽ trở thành cầu nguyện chân thật hơn nữa.

Vậy thì từ bây giờ, hãy dò xem tại sao phải cầu nguyện.

1. Phải cầu nguyện để cảm tạ Ðức Chúa Trời.

Mỗi ngày, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương và ân huệ của Ðức Chúa Trời thật nhiều. Cho nên, chúng ta cầu nguyện để cảm tạ Ðức Chúa Trời – Ðấng đã ban cho chúng ta mọi điều hồng ân ấy. Khi dùng bữa thì cầu nguyện cảm tạ về việc Ngài ban cho lương thực mỗi ngày; khi gặp khó khăn rồi lại được giải quyết nhờ Ðức Chúa Trời giúp đỡ thì cũng cầu nguyện cảm tạ; khi đối đầu nghịch cảnh khó khăn cũng phải cầu nguyện cảm tạ vì chúng ta có sự trông mong vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta càng cảm tạ ân điển của Ðức Chúa Trời nhiều thì Ngài lại ban cho nhiều phước lành hơn nữa để chúng ta cảm tạ nữa.

2. Phải cầu nguyện để được Ðức Chúa Trời giúp đỡ.

Loài người chịu rất nhiều khó khăn khi sinh sống ở đời này. Tuy nhiên vì năng lực của loài người có hạn giới nên cần thiết sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta phải cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời – Ðấng biết sự yếu đuối chúng ta và giúp đỡ cho (Êsai 41:10).

3. Cầu nguyện để vâng phục lời (để nhận lấy điều chúng ta cần).

Ðức Chúa Jêsus hứa chắc chắn rằng Ngài sẽ trả lời về cầu nguyện của chúng ta.

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”Mathiơ 7:7-8

Trên đường đi đức tin, chúng ta hay gặp những việc chúng ta phải xin, phải tìm, và phải gõ cửa nữa. Nếu cầu xin, tìm và gõ cửa theo như lời Ðức Chúa Jêsus thì sự mong muốn của chúng ta đều được trả lời.

4. Cầu nguyện để chiến thắng thử thách.

Ðức Chúa Jêsus đã thắng lợi cám dỗ sau khi Ngài cầu nguyện kiêng ăn trong 40 ngày đêm trước khi bị cám dỗ của ma quỉ Satan (Mathiơ 4:1-11). Ngài cũng phán dặn chúng ta rằng “Hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra.” (Luca 21:34-36). Còn Ðaniên mỗi ngày cầu nguyện ba lần, hướng về Giêrusalem, dù bị bắt làm phu tù ở Babylôn và nhờ cầu nguyện, người cũng được thoát khỏi từ hang sư tử. Gióp thì cuối cùng thắng được thử thách ác liệt của ma quỉ Satan bởi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời (Gióp 42:10). Giôna hầu cho người dân thành Ninive hối cải và hầu cho họ được thoát khỏi tai vạ bởi cầu nguyện ăn năn hối cải, quyết định vâng phục mạng lịnh của Ðức Chúa Trời (Giôna 2:1-3:10). Ngoài ra, còn nhiều tổ tiên đức tin chiến thắng hoạn nạn bởi cầu nguyện nữa. Giống như vậy, chúng ta cũng phải sống một cuộc sống cầu nguyện để thắng được mọi điều, mọi sự thử thách.

Lý do chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời là để dâng cảm tạ về ân huệ Đức Chúa Trời ban cho và cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng. Và cầu nguyện để chiến thắng thử thách. Chúng ta phải trở thành người được nhận nhiều phước lành bởi cầu nguyện cảm tạ và cầu nguyện cầu khẩn chân thật mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Vấn đề phải suy nghĩ
Lý do Gióp có thể thắng lợi được dù có sự thử thách ác liệt của ma quỉ Satan là gì?
Lý do chúng ta phải cầu nguyện là gì?