WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Яагаад залбирдаг вэ?

1276 Үзсэн тоо

Залбирах ёстойн шалтгаан нь юу юм бол? Зорилгогүй, бүрхэг залбирдаг хүмүүс бий. Гэвч залбирах ёстой шалтгаанаа мэдэж аваад, тодорхой зорилго тавин залбирвал илүү үнэн сэтгэлийн залбирал биднээс гарах юм.

Одоо яагаад залбирах хэрэгтэй талаар судалцгаая.

1. Бурханд талархахын төлөө залбирах хэрэгтэй

Амьдралд Бурханы хайр, ивээлийг мэдрэх үе их байдаг. Бурханы ивээсэн олон ивээлд талархахын тулд бид залбирдаг. “Өдөр тутмын хүнсийг зөвшөөрсөнд талархаж байна” гэж хоолны үед залбирна. Ер шийдвэрлэхэд бэрх ажилд Бурхан тусалж, аюулгүй шийдвэрлэсэнд талархан залбирна. Амьдралын хүнд бэрхшээл тулгарсан ч, Бурхан хэмээх найдвар байгаад мөн талархлын залбирал өргөх хэрэгтэй. Бурханы ивээлд талархал өргөх зуршилтай болбол Бурхан илүү их талархах зүйлийг зөвшөөрч өгнө.

2. Бурханаас тусламж авахын төлөө залбирах хэрэгтэй

Хүн ертөнцөд амьдрахад бусдын тусламж хэрэг болох үе зөндөө байдаг. Энэ нь хүнд өгөгдсөн чадвар хэмжээ хязгаартай байдгаас юм. Бид Бурханы туслалцаагүйгээр амьдарч чадахгүй. Тиймд бидний ядмаг доройг мэдээд тусалдаг Бурханд залбирах хэрэгтэй (Иса 41:10).

3. Сургаалд дуулгавартай байхын төлөө залбирна (Хэрэгтэй зүйлээ авахын тулд)

Есүс бидний залбиралд хариулна гэдгээ ийнхүү амласан.

Гуй, тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ. Гуйдаг бүр авна, эрж хайдаг нь олно, тогшдогт нээгдэнэ. Мат 7:7-8

Итгэлийн замаар алхах үед гуйж, хайж, тогших хэргүүд зөндөө гардаг. Есүсийн айлдсаны дагуу дуулгавартайгаар гуйж, хайж, тогшиход бидний хүссэнийг Бурхан биелүүлж өгнө.

4. Сорилтыг ялахын тулд залбирна

Есүс ч мөн диаволд соригдохоосоо өмнө 40 хоногийн турш мацаг барин залбирч сорилтыг ялжээ (Мат 4:1-11). Мөн соригдохгүйн тулд сэргэг байж, залбир гэсэн (Лук 21:34-36). Даниел Вавилонд олзлогдсон байхдаа өдөр бүр гурван удаа Иерусалимын зүг хандан залбирал өргөдөг байв. Тэрээр өдөр бүр залбирснаараа арслангийн нүхнээс аврагджээ (Дан 6:19-25). Иов Бурханд залбирал өргөснөөр эцэстээ Сатаны ширүүн сорилтыг биелүүлэхээр шийдэж, гэмшлийн залбирал өргөснөөр Ниневе хотын бузар муу хүмүүсийг гэмшүүлж, авралд хүргэжээ (Ион 2:1-3:10). Эдгээрээс гадна итгэлийн олон өвөг дээдэс залбирлаар саад бэрхшээлийг даван туулсан шиг, бид ч бас залбирлаар бүх сорилтыг ялдаг итгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй.

Бид Бурханд залбирах хэрэгтэй нь Бурханы соёрхсон ивээлд талархаж, төгс хүчит Бурханы тусламжийг авахын төлөө юм. Мөн янз бүрийн сорилтыг ялахын төлөө юм. Бурханы хүсэж буй талархлын залбирал, үнэн сэтгэлийн залбирлыг өргөж, залбирлаар их ерөөл хүртэцгээе.

Тунгаах зүйлс
Иов Сатаны ширүүн сорилтыг ялж чадсаны учир нь юу вэ?
Залбирах ёстойн шалтгаан нь юу юм бол?