WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức những hoạt động nào vì nhân loại và xã hội?

569 Xem

Đức Chúa Trời yêu thương loài người. Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tổ chức hoạt động truyền giáo để cho cả thế gian biết tin tức sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Và chúng tôi còn vượt qua quốc gia, chủng tộc và văn hóa; tổ chức các hoạt động: cứu hộ sự sống, thực hiện bình đẳng, cải thiện giáo dục, bảo tồn môi trường, hòa hợp nhân loại v.v… để mở ra tương lai hạnh phúc cho loài người. Khi có thiên tai như động đất, bão, lũ lụt, thì chúng tôi tổ chức hoạt động cứu hộ chủ nghĩa nhân đạo và thực tiễn tình yêu thương hàng xóm trong xã hội.

Ký kết đối tác với tổ chức quốc tế và chính phủ các nước v.v… chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành SDGs (Mục tiêu Phát triển Bền vững) vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.