WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lẽ thật

Khăn trùm đầu

Vấn đề khăn trùm mà Kinh Thánh dạy dỗ

4773 Xem

Nếu là thánh đồ hầu việc Đức Chúa Trời thì mặc áo lễ phù hợp với lễ thờ phượng được giữ theo lời hứa là một đạo lý phải làm. Đức Chúa Trời đã phán rằng về cơ bản, chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng tin kính, và các thánh đồ nam thì không nên trùm đầu, còn các thánh đồ nữ thì phải trùm đầu lại.

… người đàn ông là đầu người đàn bà; và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ. Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.I Côrinhtô 11:3-5

Mục đích mà thánh đồ thờ phượng là để bày tỏ vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, để không che khuất vinh hiển của Ðức Chúa Trời, các thánh đồ nam không trùm đầu khi thờ phượng. Theo sự dạy dỗ Kinh Thánh, các thánh đồ nữ dùng khăn trùm đầu khi thờ phượng. Đức Chúa Trời đã cho phép người nữ dùng khăn trùm đầu như là một dấu chứng để bày tỏ quyền uy của Đức Chúa Trời, nên tuyệt đối không được bỏ qua vì coi đó là một quy định nhỏ bé. Không một quy định nào mà Đức Chúa Trời lập ra là vô nghĩa cả, dù là quy định nhỏ nhất. Tất thảy mọi quy định mà Đức Chúa Trời ban cho đều cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, và cho phép chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng.