WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lý do phải gắng sức nhóm lại trong Siôn

4662 Xem

Giống như các bậc cha mẹ đẹp lòng với sự con cái họ cùng nhóm lại, Đức Chúa Trời cũng mong muốn các thánh đồ của Đức Chúa Trời nhóm lại, và Ngài ban phước lành ở nơi nhóm lại.

Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Mathiơ 18:19-20

Lời rằng khi hai người cùng cầu nguyện thì Ngài làm hoàn thành lời cầu nguyện ấy, và Ngài ở cùng nơi mà hai ba người nhóm lại, không phải là lời rằng Ngài không ứng đáp cầu nguyện do một người dâng lên, nhưng có nghĩa rằng hãy gắng sức nhóm lại đến mức ấy. Các sứ đồ cũng khuyên các thánh đồ hãy nhóm lại.

chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Hêbơrơ 10:25

Theo sự dạy dỗ thể này của Kinh Thánh, ở trong Siôn đang tiến hành các nhóm họp đa dạng như nhóm họp thánh ca, nhóm họp học lời, nhóm họp truyền đạo v.v… Thế thì, tại sao Đức Chúa Trời phán với các con cái Ngài rằng hãy nhóm lại?

Thứ nhất, là để ban cho phước lành.

Vì đã gắng sức nhóm lại, nên Hội Thánh sơ khai đã mới đã có thể đạt được lịch sử phục hưng đáng ngạc nhiên nhờ nhận lãnh phước lành của Đức Chúa Trời.

Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:46-47

Trái ngược với điều này, trong Kinh Thánh cũng có ghi chép về trường hợp không được nhận lãnh phước lành vì đã không nhóm lại. Sau khi phục sinh, Đức Chúa Jêsus đã xuất hiện trước các môn đồ cùng nhóm lại. Nhưng, Thôma là một người trong số mười hai môn đồ đã không cùng có mặt trong buổi nhóm họp này, nên kết quả là đã trở nên người không tin về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus trong chốc lát (Giăng 20:19-25). Như thế này, để được nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời và giữ được đức tin thì phải gắng sức nhóm lại.

Thứ hai, để hầu cho chiến thắng hủy báng của Satan.

Vào thời đại này là lúc trận chiến phần linh hồn nổ ra dữ dội, ma quỉ Satan như sư tử rống, đi rình mò chung quanh hòng lôi kéo linh hồn chúng ta vào sự hủy diệt (I Phierơ 5:8).

Khi săn mồi, sư tử tấn công trước nhất động vật yếu đuối tách xa khỏi bầy đàn. Giống như vậy, Satan cũng tấn công trước nhất các linh hồn không giữ vững đức tin và tách xa khỏi nhóm. Càng là lúc thể này thì chúng ta càng phải gắng sức nhóm lại hơn nữa, và hòa thuận bằng một tấm lòng để chiến thắng hủy báng của Satan.

Thế thì, người dân của Đức Chúa Trời phải gắng sức nhóm lại tại đâu? Nơi đó chính là Siôn. Siôn là nơi giữ các lễ trọng thể (Êsai 33:20), và là nơi Đức Chúa Trời ngụ ở và ban phước lành.

Vì Đức Giêhôva đã chọn Siôn; Ngài ước Siôn làm nơi ở của Ngài; Đây là nơi an nghỉ ta đời đời; Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước ao như thế. Thi Thiên 132:13-14

Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của Arôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹtmôn, Sa xuống các núi Siôn; Vì tại đó Ðức Giêhôva đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời. Thi Thiên 133:1-3

Theo đó, chúng ta phải gắng sức nhóm lại tại Siôn, là nơi ở của Đức Chúa Trời được hứa phước lành sự sống đời đời.

Giống như dò xem ở trên, để được nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời và làm hoàn thành công việc Tin Lành thì phải gắng sức nhóm lại tại Siôn. Trong thờ phượng Ngày Thứ Ba, ngày Sabát, thờ phượng lễ trọng thể, và các nhóm họp lớn nhỏ ngoài ra được tiến hành trong Siôn, có chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời để ban phước lành cho chúng ta. Hãy ghi nhớ ý muốn thể này của Đức Chúa Trời, gắng sức nhóm lại và hòa thuận bằng tình yêu thương để trở nên các con cái được nhận lãnh phước lành làm hoàn thành công việc Tin Lành.

Vấn đề phải suy nghĩ
Chúng ta phải gắng sức nhóm lại tại đâu?
Lý do Đức Chúa Trời phán với các thánh đồ rằng hãy gắng sức nhóm lại là gì?