WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh toàn cầu. Làm sao những người ở nhiều nước đến thế có thể liên hiệp?

680 Xem

Mặc dù khác màu da, khác ngôn ngữ, khác văn hóa nhưng các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới là gia đình Nước Thiên Đàng đều ở cùng trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Nhiều sự kiện và nhóm họp đa dạng như Hội nghị người chăn toàn thế giới, Hội nghị hoạt tính hóa Tin Lành & Hiệp lực quốc tế & Phụng sự xã hội, Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế, Vận động chia sẻ tình yêu thương “Tôi xin lỗi. Tôi cảm ơn!” v.v… là nền tảng liên hiệp của gia đình Nước Thiên Đàng vượt qua địa phương, quốc gia, lục địa.

Với mục tiêu cao cả rằng hãy chia sẻ hạnh phúc đời đời cho loài người, Hội Thánh của Đức Chúa Trời khắp thế giới hòa thuận bằng một tấm lòng.