WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời Kinh Thánh

Kinh Thánh là sách khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu (I Timôthê 3:15).
Chúng ta hãy học tập ý muốn chân thật của Đức Chúa Trời trong đó.