WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

बाइबलको वचन

हामीलाई मुक्तिको निम्ति शिक्षा दिने बाइबल (२ तिमो ३:१५) ।
त्यसभित्र रहेको परमेश्वरको साँचो इच्छालाई अध्ययन गरौं ।

विशेष / स्तम्भ

दृश्य संसारको घटना र सिद्धान्तमार्फत अदृश्य संसार र परमेश्वरको इच्छालाई गहिरिएर सोचिहेरौं ।

अझ हेर्ने