WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

बाइबलको वचन

हामीलाई मुक्तिको निम्ति शिक्षा दिने बाइबल (२ तिमो ३:१५) ।
त्यसभित्र रहेको परमेश्वरको साँचो इच्छालाई अध्ययन गरौं ।

स्त​म्भ

वर्तमान घटनाहरूमा समाविष्ट परमेश्वरको सन्देश खोजिहेरौं ।

अझ हेर्ने