WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

परमेश्वरको मण्डलीको इतिहास

परमेश्वरको मण्डलीचाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमा स्थापना गर्नुभएको एकमात्र मण्डली हो ।

परमेश्वरको मण्डलीको इतिहास

परमेश्वरको मण्डलीचाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमा स्थापना गर्नुभएको एकमात्र मण्डली हो ।

बाइबलको अगमवाणीअनुसार दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यूले स्थापना गरिदिनुभएको सत्य मण्डली

परमेश्वरले यो संसारमा मानव-जातिको मुक्तिको निम्ति स्थापना गर्नुभएको मण्डली एउटै मात्र छ । परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको मण्डलीचाहिँ ‘परमेश्वरले आफ्नै रगतले किन्नुभएको मण्डली’ हो (प्रे २०:२८), अनि त्यो मण्डलीको नाउँ ‘परमेश्वरको मण्डली’ हो (१ कोर १:१-२; गला १:१३; १ कोर ११:२३) भनेर बाइबलमा लेखिएको छ ।

मुक्तिको कार्य र परमेश्वरको मण्डली

आकाश र पृथ्वीको सृष्टिसँगै सुरु भएको बाइबलको शिक्षाले हामीलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीतर्फ डोऱ्याउँछ । यस प्रक्रियामा, परमेश्वरको मण्डलीले एलोहिम परमेश्वरको मार्गनिर्देशनलाई पछ्याउँदै मानव-जातिलाई मुक्तिमा डोऱ्याउने कार्य गरिरहेको छ ।

आकाश र पृथ्वीको सृष्टि

एलोहिम परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुभएको

आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो ।

उत्पत्ति १:१

मूल हिब्रू ग्रन्थको पहिलो पददेखि ‘परमेश्वर’लाई करीब २,५०० पटक ‘एलोहिम’ भनेर बहुवचनमा अभिव्यक्त गरिएको छ । स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरचाहिँ एक जना ‘परमेश्वर’ होइनकि ‘परमेश्वरहरू’ हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो ।

परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा पनि “मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं” भन्नुभएर “परमेश्वरकै प्रतिरूपमा ... नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो” भनिएको छ (उत १:२६-२७) ।

यसरी पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सुरुदेखि एकसाथ यावत् थोकहरू सृष्टि गर्नुभएर मानव-जातिको मुक्तिको कार्यलाई डोऱ्याइरहनुभएको छ ।

अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, “मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔं। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् ।” यसैकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो । परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो । नरनारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो ।

उत्पत्ति १:२६-२७

“तर तिमीहरूचाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर: ‘हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईंको नाउँ पवित्र होस्’ ...”

मत्ती ६:९

तर माथि को यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् ।

गलाती ४:२६

निस्तार-चाडको स्थापना

निस्तार-चाडद्वारा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट छुटकारा गराउनुभएको

पुरानो करारको समयमा करीब ४३० वर्षसम्म मिश्रको दासत्वमा रहेका इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले निस्तार-चाडद्वारा छुटकारा गराउनुभयो । निस्तार-चाडको अर्थ ‘विपत्ति पार’ हो, अनि यो चाड पवित्र पात्रोअनुसार पहिलो महिनाको चौधौँ दिनको साँझमा (सौर्य पात्रोअनुसार मार्च वा अप्रिल महिनातिर) पर्छ ।

परमेश्वरले मिश्रमा झार्नुभएको १० वटा विपत्तिहरूमध्ये अन्तिम विपत्ति, पहिले जन्मेकाहरूलाई नाश गर्ने १०औँ विपत्ति झार्नुअघि “जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु, र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुनेछैन” (प्रस १२:१३) भन्नुभएर “यो(निस्तार-चाड) पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नू” (प्रस १२:१४) भनेर आज्ञा गर्नुभयो ।

पछि गएर इस्राएल देश दुई भागमा विभाजन भयो । उत्तर इस्राएलले निस्तार-चाड नमानेकोले त्यो अन्ततः नष्ट भयो (२ राज १८:१०-१२), तर दक्षिण यहूदाले निस्तार-चाड मानेकोले अश्शूरको आक्रमणमा पर्दा पनि परमेश्वरबाट सुरक्षा पाउन सक्यो (२ राज १९:३०-३५; २ इति ३०:१-१२) ।

जुनसुकै युगमा होस्, निस्तार-चाड मानेमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा र शक्तिद्वारा विपत्तिबाट पार भएर जीवनको सुरक्षा पाउन सकिन्छ ।

“तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ । जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु, र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुनेछैन ।”

प्रस्थान १२:१३

त्यो दिन(निस्तार-चाड) तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ, र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ । तिमीहरूले यो पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नू ।”

प्रस्थान १२:१४

नयाँ करार घोषणा

येशू ख्रीष्टले नयाँ करार निस्तार-चाड स्थापना गर्नुभएको

"परमेश्वरले उचित समय आएपछि नयाँ करार स्थापना गर्ने अगमवाणी गर्नुभयो ।"

परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “ती दिन आउनेछन्, जब इस्राएलको घरानासँग र यहूदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु । ... म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् ।”

यर्मिया ३१:३१-३३

यो प्रतिज्ञाअनुसार परमेश्वर शरीर धारण गरी येशू नाउँ लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो, अनि निस्तार-चाडद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो । क्रूसमा बलिदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन उहाँले पत्रुस, यूहन्ना लगायतका १२ जना चेलाहरूसँगै निस्तार-चाड मान्नुभयो । येशूज्यू स्वयम्‌ले आफ्ना चेलाहरूको गोडा धोइदिनुभएको गोडा धुने धर्मविधिपछि (यूह १३:१-१५) परमेश्वरको देह र रगतलाई सङ्केत गर्ने निस्तार-चाडको रोटी र दाखमद्यद्वारा पाप-क्षमा र अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुहुँदै त्यसलाई “मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो” भनेर घोषणा गर्नुभयो (मत्ती २६:१७-२८; लूक २२:७-२०; यूह ६:५३-५४) ।

“ ‘... मेरो बेला नजिक आएको छ । म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार-चाड मान्नेछु’ ।” तब येशूको आदेशअनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार-चाडको प्रबन्ध मिलाए । ... तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, “लेओ, खाओ, यो मेरो शरीर हो ।” तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, “तिमीहरू सबैले यसबाट पिओ । किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ ।”

मत्ती २६:१७-२८

अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार-चाडको थुमा बलि चढाउनुपर्थ्यो । उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, “गएर हाम्रा निम्ति निस्तार-चाडको भोज तयार गर ।” ... उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार-चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठूलो इच्छा गरेको थिएँ । ...” अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनुभएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, “तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो । मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर ।” यसै गरी खाइसक्नुभएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, “यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो ।”​

​लूका २२:७-२०

येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ, र उसको रगत पिएनौ भने, तिमीहरूमा जीवन हुँदैन । मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु ।”

यूहन्ना ६:५३-५४

पाप र मृत्युको साङ्लोमा बाँधिएका मानव-जातिको निम्ति पवित्र परमेश्वरले क्रूसमा बगाउनुभएको बलिदानको रगतद्वारा अनन्त जीवनको मार्ग खोलिदिनुभयो, अनि निस्तार-चाडको सत्यताद्वारा अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुभयो ।

ख्रीष्टको क्रूसको बलिदानपछि पनि प्रेरित पावल लगायतका चेलाहरूले प्रेरितहरूको युगसम्मै निरन्तर नयाँ करार निस्तार-चाड माने (१ कोर ५:७) ।

नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ । हाम्रो निस्तारको थुमा, ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ । यसकारण हामी ... चाड मनाऔं

१ कोरिन्थी ५:७-८

सुरुको मण्डलीले येशूज्यूको उदाहरणअनुसार निस्तार-चाड, अखमिरी रोटीको चाड, अगौटे फलको चाड, साताहरूको चाड, तुरहीको चाड, प्रायश्चितको दिन र छाप्रो-वासको चाड गरी ३ चरणका ७ वटा चाडहरू पवित्र रूपले माने । ती प्रत्येक चाडहरूमा परमेश्वरले अनन्त जीवन, पाप-क्षमा, पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा लगायतका आशिष्‌हरूको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ।

धार्मिक अन्धकारको युग

परमेश्वरका चाड र आज्ञा परिवर्तन भएको

तर प्रेरितहरू र सुरुको मण्डलीका सन्तहरूको मृत्युपछि मण्डली सांसारिक भएर नयाँ करार निस्तार-चाड लोप भयो । ई.सं. ३२५मा निकेयाको सम्मेलनद्वारा निस्तार-चाड रद्द भयो । मानिसहरूले बाइबलमा भएको ३ चरणका ७ वटा चाडहरू मानेनन् । उनीहरूले साप्ताहिक चाड शबाथ-दिनलाई पनि सातौँ दिन शनिबारबाट आइतबारमा परिवर्तन गरे । उनीहरूले “आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनू” (प्रस २०:४) भन्ने परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, अनि क्रूसजस्ता मूर्तिहरूको प्रचलन व्याप्त बन्यो ।

धार्मिक अन्धकारको युग र धर्म-सुधारको युग पार गर्दै १,६०० वर्षको लामो समयसम्म मानव-जातिको निम्ति मुक्तिको मार्ग बन्द अवस्थामा रह्यो, कसैले पनि त्यो मार्ग खोल्न सकेन । त्योचाहिँ परमेश्वरले मात्र हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्नुहुने (१ तिमो ६:१६) र परमेश्वरले मात्र नयाँ करार निस्तार-चाड पुनर्स्थापन गर्न सक्नुहुने भएकोले हो ।

ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र नयाँ करार पुनर्स्थापन

बाइबलको अगमवाणीअनुसार नयाँ करार पुनर्स्थापन

परमेश्वरले मानव-जातिको मुक्तिको निम्ति यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनेछु भनेर अगमवाणी गर्नुभयो ।

त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकै पल्ट बलि हुनुभयो, र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति

हिब्रू ९:२८

यो अगमवाणीअनुसार परमेश्वर मानिसको रूपमा दोस्रो पल्ट देखा पर्नुभयो ।

दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन साङ होङज्यूले हाम्रो मुक्तिको निम्ति पहिलो आगमनमा जस्तै नम्रता र सेवाद्वारा बलिदानको बाटो हिँड्नुभयो, अनि कसैले पनि जान्न नसकेको नयाँ करार निस्तार-चाड पुनर्स्थापन गरिदिनुभई मानव-जातिले अति नै चाह गरेको अनन्त जीवनको मार्ग खोलिदिनुभयो ।

“... सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ” (भज ८७:५) भन्ने बाइबलको वचनअनुसार उहाँले परमेश्वरका चाडहरू पूर्ण रूपमा मानिने सियोन स्थापना गर्नुभयो (यशै ३३:२०-२४) । त्यो नै सुरुको मण्डलीले जस्तै नयाँ करार निस्तार-चाडको साथै बाइबलका शिक्षाहरू पालन गर्ने परमेश्वरको मण्डली हो । हरेक वर्ष कोरिया लगायत विश्वका १७५ वटा देशका परमेश्वरको मण्डलीहरूमा निस्तार-चाड मनाइन्छ । येशू ख्रीष्टको उदाहरणअनुसार गोडा धुने धर्मविधिपछि आशिष्‌को रोटी र दाखमद्य खाने र पिउने पवित्र भोज मनाइन्छ ।

परमेश्वरको मण्डलीले, ७ अरब मानिसहरू सबैले नयाँ करार निस्तार-चाड मानेर परमेश्वरको सन्तान भई विपत्ति पार र अनन्त जीवनको आशिष् पाऊन् भनी सारा संसारमा जीवनको सत्यता सुनाउँदछ ।

जीवनको पानीको मूल, माता परमेश्वर

मुक्ति पाउनलाई माता परमेश्वरकहाँ जानैपर्छ

बाइबलको अन्तिम अध्यायमा पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले मानव-जातिलाई मुक्तिमा डोऱ्याउनुहुनेछ भनेर अगमवाणी गरिएको छ ।

पवित्र आत्मा दुलही भन्नुहुन्छ, “आउनुहोस् ।” जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, “आउनुहोस् ।” जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैँमा लिओस् ।

प्रकाश २२:१७

अर्थात् आदिमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर अन्तिम समयमा मानिसको रूपमा आउनुहुन्छ, अनि मानव-जातिलाई जीवनको पानी दिनुभएर अनन्त जीवन र खुशी दिनुहुन्छ भन्ने वचन हो ।

“माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्” (गला ४:२६) भन्ने वचनजस्तै थुमाकी पत्नी (प्रका १९:७) अर्थात् स्वर्गीय यरूशलेम (प्रका २१:९) भनेर अभिव्यक्त गरिनुभएकी माता परमेश्वर (प्रका २१:९) हामीसँग वास गर्नुभएको छ, अनि उहाँले प्रेम र बलिदानको शिक्षाद्वारा हामीलाई मुक्तिमा डोऱ्याउने कार्य गर्दैहुनुहुन्छ । मानिस लगायत सबै जीवित प्राणीहरूले आमाद्वारा जीवन पाएजस्तै आत्माको अनन्त जीवन पनि आत्माकी आमाद्वारा पाउने गराउनु परमेश्वरको मुक्तिको योजना हो ।

बुबा, आमा र छोरा-छोरीहरूद्वारा बनिएको यस पृथ्वीको पारिवारिक प्रणालीचाहिँ स्वर्गमा पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर साथै परमेश्वरका छोरा-छोरीहरू छन् भन्ने कुरालाई दर्शाउने नकल र छाया हो । पृथ्वीमा परिवार भन्ने प्रेमको समुदाय भएजस्तै स्वर्गमा पनि अनन्त प्रेमको समुदाय अर्थात् आत्मिक परिवार छ । सारा मानव-जाति पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरकहाँ आएमा साँचो सान्त्वना, विश्राम र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् ।

“आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु ।” तिनले ... परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरूशलेम मलाई देखाए ।

प्रकाश २१:९-१०

तर माथिको यरूशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् ।

गलाती ४:२६

हाम्रो अनन्तको गृहनगर, स्वर्ग-राज्य

पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर र स्वर्गीय सन्तानहरू सँगै रहने हाम्रो आत्मिक घर

बाइबलमा मानव-जाति यस पृथ्वीमा जन्मिनुअघि स्वर्गका स्वर्गदूतहरू थिए भनेर जानकारी दिइएको छ (अयू ३८:१-७; हितो ८:२२-३०) । स्वर्गचाहिँ पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर र हाम्रा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू सँगै रहने आत्मिक गृहनगर हो । त्यहाँ हामीले मृत्यु भोग्नुपर्ने पाप गरेकाले हामीहरू यस पृथ्वीमा धपाइएर दुःख, कष्ट र पीडा भोग्दै जिइरहेका छौं ।

जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए, यदि तिनीहरूले त्यही देशको विषयमा सोचेका भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो । तर तिनीहरू अझ उत्तम देश, अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन् ।

हिब्रू ११:१५

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरचाहिँ यस पृथ्वीका मानव-जातिले परमेश्वरको सत्यतालाई पूर्ण रूपमा महसुस गरून्, र पश्चात्ताप गर्दै नयाँ गरी जन्मिएर ईश्वरीय स्वरूपमा परिवर्तन भई सुन्दर स्वर्गमा फर्किआऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ । पिता-माताले स्फटिकजस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी बग्ने, जीवनको वृक्षले बाह्रै किसिमका फलहरू दिने, अनि हर्ष र आनन्दको अन्त्य नहुने अनन्तको स्वर्ग-राज्य तयार गरिरहनुभएको छ ।

आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ ।

१ कोरिन्थी २:९

परमेश्वरको मण्डलीले विश्वव्यापी परिवारका सबै मानिसहरूले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको प्रेम महसुस गरेर स्वर्गीय परिवारको सन्तान भई अनन्तको स्वर्गमा सदासर्वदा महिमा र आशिष् उपभोग गरून् भन्ने आशामा विश्वका ठाउँ-ठाउँमा जीवनको सत्यता सुनाउँदछ ।

मण्डलीको इतिहास

सूर्य उदाउने सानो देशबाट सुरु भएको परमेश्वरको महिमाको ज्योति सारा संसारभरि चम्किरहेको छ ।

सुरुवाती चरण सन्​ १९४८–१९८५​
सन् १९४८
आन साङ होङज्यूको बप्तिस्मा (नाग्सम, इन्छन, कोरिया)
सन् १९६४
परमेश्वरको मण्डली स्थापना
सन् १९८५
आन साङ होङज्यूको स्वर्गारोहण
वृद्धि चरण​ सन् १९८६–२०००
सन् १९८८
दर्तित सदस्य सङ्ख्या : १० हजार जना
सन् १९९५
जनिसान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्‌घाटन
सन् १९९७
विदेशमा ३ वटा मण्डली स्थापना
सन् २०००
दर्तित सदस्य सङ्ख्या : ३ लाख जना
नयाँ यरूशलेम मन्दिर स्थापना (बुन्दाङ, कोरिया)
मसीह अर्केस्ट्रा गठन
विश्वव्यापी विस्तार​ सन् २००१–२०१३
सन् २००१
विदेशमा ७ वटा मण्डली स्थापना
पहिलो विदेशी सन्त टोलीको कोरिया भ्रमण (संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट)
सन् २००२
एलोहिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्‌घाटन
सन् २००३
दर्तित सदस्य सङ्ख्या : ५ लाख जना
परमेश्वरको मण्डलीको प्रधान कार्यालय WMC भवन निर्माण सम्पन्न
कोरियाली राष्ट्रपतीय प्रमाण-पत्रले सम्मानित
सन् २००४
कोरियाली सरकारबाट योग्यता पदकले सम्मानित
कोरियाली सरकारबाट प्रशंसा पदकले सम्मानित
सन् २००५
ओग्छन गो एन्ड कम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्‌घाटन
सन् २००६
परमेश्वरको मण्डली ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयको उद्‌घाटन
सन् २००८
दर्तित सदस्य सङ्ख्या : १० लाख जना
सन् २००९
विश्व क्याम्पस मिसन(World CM)को आयोजना
सन् २०११
दोङबेग प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्‌घाटन
अमेरिकी राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा अवार्ड(स्वर्ण, आजीवन अवार्ड)ले सम्मानित
सन् २०१३
दर्तित सदस्य सङ्ख्या : २० लाख जना
परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज फाउन्डेसनको दर्ता
अन्तर्राष्ट्रिय बाइबल गोष्ठीको आयोजना
प्रगति चरण सन् २०१४–वर्तमान
सन् २०१४
स्वर्ण वर्ष : परमेश्वरको मण्डलीको ५०औँ वार्षिकोत्सव
सन् २०१५
कोरियाली राष्ट्रपतीय सङ्गठन अवार्डले सम्मानित
सन् २०१६
७ अरब प्रचार अभियानको घोषणा
विश्व सुसमाचार बीजारोपणको सङ्कल्प ऱ्याली
यूएन CERF उच्चस्तरीय सम्मेलनमा महासचिव पास्टर गिम जु छलको वक्तव्य
नयाँ यरूशलेम मन्दिर स्थापना (फान्ग्यो, सङनाम, कोरिया)
WMC प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्‌घाटन (जेजु)
सन् २०१७
कोरियाली प्रशासन तथा सुरक्षा मन्त्रीबाट सङ्गठन अवार्डले सम्मानित
सन् २०१८
आन साङ होङज्यूको जन्मको १००औँ वार्षिकोत्सव
यूरोपको मुख्य वातावरण अवार्डमध्येको एक, ग्रीन एप्पल अवार्डले सम्मानित
कोरियाली स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रीबाट सङ्गठन अवार्डले सम्मानित
सन् २०१९
७५औँ विदेशी सन्त टोलीको कोरिया भ्रमण
सन् २०२०
विश्वव्यापी कोभिड १९ रोकथाम स्वयंसेवा
सन् २०२२
ब्राजिलको विधायिकी सेवा पदकले सम्मानित
सन् २०२३
अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंसेवा अवार्ड (स्वर्ण अवार्ड कुल ६० पटक)ले सम्मानित
विश्वका १७५ वटा देशका ७,५०० वटा मण्डलीहरूमा दर्तित सदस्य सङ्ख्या : ३७ लाख जना