WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Бодоогүй өдөр ирэх Бурхан

Христчин хүн “амар амгалан, аюулгүй байдал” гэсэн бодолд автвал юу болох вэ? Ийм хүн гаднаа христчин гэж харагдаж байвч дотроо христчин хүний төрхгүй байх нь бий. Зарим хүн зовлон зүдгүүр, хавчлага саадтай үедээ халуун итгэлтэй байснаа харин таатай нөхцөл байдалд…

Бурханы хүн ээ

Тэнгэрт үйлдсэн нүглийнхээ уршгаар сүнсний хоргодох хот болох энэ дэлхийд хөөгдөж ирсэн нүгэлтнүүд бол хүмүүн бид. Ийм л өрөвдөлтэй хүн төрөлхтнийг аврах гэсэндээ Бурхан гэм зэмгүй, толбогүй Христийн цусаар авралыг, өөрөөр хэлбэл нүглийн уучлалыг өгч, Бурханы хүүхэд болгон дахин төрүүлээд,…

Яв, дагалдуулагтун

Бурхан бидэнд “Яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун” гэж айлдсаар байна. Бурханы энэхүү үгийг бид юу юунаас илүү чухалчлан үзэж, дагалдуулах ажилд сэтгэл зүтгэл гаргаж, хамаг анхаарлаа хандуулж ирсэн. Харин дагалдуулах эрхийг хүн бүрд олгосон биш юм. Бурханы илгээхийг хүссэн авралын зар…

Агуу хүчит нэгэн

Өнөө үед шинэ гэрээний сайн мэдээний гэрэл асар хурдтайгаар дэлгэрч байгаа болохоор Сатан диавол архирах арслан мэт сайн мэдээний гэрлийг халхлахын тулд боломжтой бүх арга мэхээ хэрэглэж байна. Бурханыг гэсэн туйлын итгэл, авралын найдвар, эцсээ хүртэл үнэнийг сахин хамгаална гэсэн…

Авралын түүхийг гүйцэлдүүлэх хүчний эх ундарга

Сионы маань ах эгч дүүс итгэл дотор сэтгэлээ нэгтгэн, хүчин зүтгэсээр байна. Ингэснийх нь үр дүнд дэлхий дахинд 7,000 гаруй Сион байгуулагдсан. Авралын энэхүү гайхалтай түүхийг хараад зарим хүмүүс Ерөнхий чуулганы хэлтэс төлөвлөгөө сайн боловсруулсан байна гэж, зарим хүмүүс нь…

Гүн итгэл

Энэ амьдралдаа сайн багштай учирсан хүн үнэхээр ерөөлтэй. Амьдралын маань жинхэнэ Багш, мөнхийн тэнгэрийн хаанчлалд хөтлөх Елохим Бурхантай уулзсандаа бид цаглашгүй ерөөлтэй улс. Жинхэнэ Багш маань болсон Бурхан хүүхдүүдийнхээ л сүнсний авралын төлөө энэ газарт бууж ирээд, зовлонгийн зам туулсан…

Ариун мөргөлийг Бурханд өргөцгөөе

Мөргөл бол Бурханаас эмээж, Бурханд үйлчлэхийн төлөөх орхигдуулахын аргагүй хүчин зүйл. Бурханы ард түмэн мөргөлөөр дамжуулан бүх нүглээ уучлуулж, ариун болж, ерөөл хүртэн Бурхантай илүү ойртдог юм. Мөргөлийг зүгээр нэг ёслол төдийхнөөр, сүмд очиж сургаал сонсох төдийхнөөр л боддог хүмүүс…

Бага эхлэл ба агуу төгсгөл

Одоо бид эхлэл нь бага байсан ч Бурханы ивээлээр биелэх агуу төгсгөлийг харах итгэлийн амьдралаар замнажбайгаа билээ. Тиймээс Бурхан энэ ертөнцийн бусад хүмүүст бус, амлалтын хүүхдүүд болох бидэнд л зөвхөн амласан амлалт нь дараах ерөөлийн айлдал юм. “Эхлэл чинь бага…

Тунхаглалын цаг үе

Бурхан бидэнд аливаа юмыг даалгах үед үүгээрээ эцэст нь бидэнд ерөөл өгөхийн төлөөх Бурханы хүсэл зайлшгүй байдгийг ойлгох ёстой. Бурханаас сайн мэдээ тараах үүрэг даалгавар авсан бид энэ нь зөвхөн бусад сүнсний төлөө биш, юун түрүүнд бидний сүнсний авралын төлөөх…

Сүнслэг ертөнцийг харцгаая

Бид энэ газарт тэнгэр эх нутгаа санагалзан, он жилүүдийг бадарчны амьдралаар өнгөрөөж байна. Харин махан биеийн хувцас өмсөн, нүдэнд үзэгдэх хязгаарлагдмал ертөнцөд хоригдож байгаа болохоороо бидний сэтгэл зүрх, оюун ухаан нүдэнд илэрхий махан биеийн зүйлд өөрийн эрхгүй автаж, сүнслэг ертөнцийн…

Сайн мэдээнд зохистой амьдралаар амьдар

Эдүгээ сайн мэдээний ажил Бурханы төлөвлөсөн ёсоор биелж, дэлхийгээр нэг тарж бутраад байсан тэнгэрийн гэр бүлүүд ар араасаа Сион руу тасралтгүй цутган ирсээр байна. Сайн мэдээ болон Бурханы ариун нэрийг бүх үндэстэнд тунхаглах алхаа дэлхийг донсолгож байгаа болохоор талархахаас өөр…

Бурханыг дуурайсан хүмүүс

Сионы гэр бүлүүд өдөр бүр ариун Бурханы дүр төрхийг дуурайхыг хичээж байгаа билээ. Өөрсдийн төрхийг эргэн харвал анх итгэлийн амьдралаа эхэлж байсан үеэс илүү Бурханы дотор сүнслэгээр өссөн одоогийн төрх маань Бурханыг илүү их дуурайж байгааг харж болохоор байна. Бүх…

Бурханд дуудагдсан хүмүүс

Библид гардаг өнгөрсөн үеийн түүхээс Бурхан хүүхдүүдээ дуудан, дуудсан хүүхдүүдээрээ дамжуулан агуу ажлаа гүйцэлдүүлж байгаа Бурханы хүч чадлыг ойлгож болох юм. Тэнгэр газар, түмэн бодисыг бүтээсэн Бурхан үе тус бүрд Иошуа, Самуел, Давид, Петр, Иохан гэх мэт итгэлийн өвөг дээдсийг…

​Боловсруулаагүй газраа хагал

Хавар үр суулгахдаа тариачны нэн түрүүнд хийдэг ажил нь өвлийн турш ашиглаагүй талбайгаа хагалан сийрэгжүүлж, модны үндэс, зэрлэг зэргийг нь зулгаан, газраа сайтар сийрэгжүүлсний дараа үрээ цацдаг. Тэгээд намартаа сайн ургац хураах хүртэл цацсан үрээ соёолуулахаар сайтар бордон, зэрлэгийг нь…